Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

riktatransitivt verb~de, ~tvända åt visst håll:allm. direct <mot to[wards]i fientligt syfteskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasagainst>; t.ex. blicken äv. turn <mot towards>; vapen o.d. aim, level, point <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat>; tekn.:räta straighten […out]; justera adjustrikta kritik mot regeringen level criticism against…, pass censure on…rikta ett brev till statsministern address a letter to…rikta ett slag mot… aim (direct, deal) a blow at…rikta sin (ngns) uppmärksamhet på ngt äv. turn one's (draw el. call sb's) attention to…rikta in sig på, se vara inriktad påunder inriktadreflexivt verb~de, ~trikta sig om person (vända sig) address oneself <till to>; om bok o.d. be intended <till for>, appeal <till to>; om kritik be directed <mot against>, focus <mot on>
inriktatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse rikta inunder riktareflexivt verb~de, ~tinrikta sig på, se vara inriktad påunder inriktad
appellsubstantiv~en, ~erjur.el.allm. appealrikta en appell till make an appeal to, appeal tomil. call
anklagelsesubstantiv~n, ~raccusation, charge <för of>; ~akt indictmentrikta en anklagelse mot ngn för… accuse sb of…, charge sb with…
dråpslagsubstantiv~et, =deathblowkomma som ett dråpslag come as a staggering blow (tremendous shock)rikta ett dråpslag mot deal a deathblow (staggering blow) to
bönsubstantiv~en, ~erenträgen appeal, entreaty, plea; ödmjuk supplication <omi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>rikta en bön till ngn make an appeal to sb, appeal to sbrelig. prayerHerrens bön the Lord's Prayer
uppmärksamhetsubstantiv~enattention äv. visad artighet; artighet som egenskap attentiveness; vaksamhet watchfulness; iakttagelseförmåga observationavleda ngns uppmärksamhet divert sb's attentionbli (vara) föremål för allas uppmärksamhet be the centre of attentionfästa (rikta) ngns uppmärksamhetngt draw (call, direct) sb's attention to…fästa uppmärksamhet vid ngt pay attention to…väcka uppmärksamhet, se väcka uppseendeunder uppseende
huggsubstantiv~et, =med skärande vapen el. verktyg cut; som fläker upp äv. slash; med kniv o.d. stab; slag blow, stroke; med tänder el. äv. om fisk bite…med en käpp i högsta hugg …brandishing a stickhäftig smärta stab of pain, twingebildl. blowrikta skarpa hugg mot ngn direct (aim) damaging blows (kritik criticism) at sbvara på hugget vard. be in great form (in the mood); amer. äv. be on the ball, be with ithan är på hugget igen he's at it again
3 ledatransitivt verbledde, lettallm. lead; t.ex. undersökning el. förhör conduct; mil. command; styra el. förestå manage, direct, run; ha hand om be in charge of; vägleda guide; rikta el. t.ex. tankar direct; fys. el. elektr. conduct; transportera el. t.ex. vatten conveyledaett företag manage (run, conduct, be in charge of)…ledaett barn vid handen lead…by the handledaen cykel push (wheel)…leda ett sammanträde conduct (vara ordförande take the chair at, preside over) a meeting[låta sig] ledas av be governed (guided) by…
intransitivt verbledde, lettlead äv. sport.Sverige leder med 3–2 …is leading [by] 3–2vad kommer det att leda till bildl. where will it lead to?, what will the outcome of it be?diskussionen leder ingen vart …leads nowhere (doesn't take you anywhere)leda till lead to; resultera i äv. result (end) in; föranleda lead up to
partikelverbleda av el. leda bortse avledaleda framtr.:ngn lead…up <till to>itr. lead; bildl. äv. lead up <till to>leda inleda tillbakalead (bildl. trace) back <till to>
styratransitivt verbstyrde, styrtfordon el. fartyg o.d. steer; manövrera äv. manoeuvre; leda el. rikta [loppet av] guide äv. bildl., directstyra allt till det bästa see that everything turns out for the beststyra sina steg hemåt direct one's steps towards home, make for homelåta sig styras av förnuftet be guided by…regera govern, rule; leda direct; stå i spetsen för be at the head ofbehärska el. t.ex. sina känslor control, command, restrain, governstyra sin tunga curb one's tonguegram.prepositionen styr ackusativ …governs (takes) the accusative
intransitivt verbstyrde, styrtsjö. o.d. steer; navigera äv. navigate; stå vid rodret äv. be at the helmstyra efter stjärnorna steer by…styra mot Hull steer (head, make) for…styra mot land stand in [towards land]styra åt höger keep (bear) to the rightregera govern, rule; friare be at the head of affairs, be at the helmstyra och ställa be in charge; lägga sig i interferestyra och ställa som man vill have a free hand, have it one's own way
reflexivt verbstyrde, styrtstyra sig control oneself, contain (restrain) oneself
partikelverbstyra omordna see (attend) to, arrange, managestyra om att… see to it that…styra uttr. el. klä ut dress up; vard. rig outstyra ut sig dress up; vard. rig oneself outså du har styrt ut dig! what a fright you look!itr.styra ut från land stand off [shore]styra ut till sjöss make for the open sea
© NE Nationalencyklopedin AB