Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

representeratransitivt verb~de, ~tföreträda el. motsvara representrepresentera ngn äv. be the representative (hand. äv. be the agent) of sb, act for (on behalf of) sbpressen var rikligt representerad äv. the Press was there in great numbersintransitivt verb~de, ~tutöva värdskap entertainvara ute och representera be out [officially] entertaining
företrädatransitivt verb-trädde, -trättrepresentera representföreträda ngn äv. act in sb's place, be sb's proxygå framför precede
utgöratransitivt verb-gjorde, -gjortbilda:allm. constitute, make; t.ex. miljö el. ram ofta provide; tillsammans make up, form, compose; representera represent; ofta bedet utgör ett bevis för… it is a proof of…utgöra ett hot mot pose (constitute) a threat toutgöras av consist (be made up) ofuppgå till amount to
ståintransitivt verbstod, ståttvara stående stand; inte sitta äv. stand up; vara placerad el. t.ex. i bokstavsordning be placed (arranged); förvaras be keptstå orörlig stand (förbli remain) motionlessstå ostadigt wobble; om sak äv. be rickety (shaky)dörren står öppen …is (stands) openhur står det (spelet)? what's the score?det står 2–1 it (the score) is two onevar stårkopparna? where are…?var ska (brukar) kopparna stå? where do…go?disken får stå el. jag låter disken stå I'll leave…han fick ståfick ingen sittplats hela vägen in till stan he had to stand all the way…låta ngt stå inte flytta leave…[where it is]; inte röra leave…alone; inte ta bort, t.ex. ord leave…in, keep (retain)…stå och hänga hang aroundstå som förstenad av skräck be petrified with…
med obeton. prep.
stå efter ngt aspire to sthdet är ingenting att stå efter att ha it's not worth having; att vara angelägen om it's not worth bothering aboutstå för ansvara för be responsible for, answer for; leda el. ha hand om be at the head (in charge) of; understödja sponsor; betala pay; innebära el. representera stand for, representstå för betalningen paystå för följderna take (be responsible for) the consequencesstå för vad man säger stand by what one has saidjag är rojalist och det står jag för …and I don't mind admitting itden åsikten får stå för honom that is [just] his opinion, he is only speaking for himselfstå i ackusativ be in the…stå i affär work in a shopstå i kontakt med… be in touch with…stå i duschen be in the showersolen står i söder the sun is in the southjag står i tur att… it's my turn to…aktierna står i 200 kronor the shares are (stand) at…vad står dollarn i? what's the dollar worth?ha mycket att stå i have many things to attend to, have plenty to dostå inför, se ex. under inför, infördet står och faller med honom it all depends on himvalet står mellan… the choice lies between…stå [vänd] mot… face…stå på benen stand on one's legs; ~ upp stand [up]stå på listan be on the listståen sockel stand (vila rest) on…termometern stårnoll the thermometer is at (registers)…mitt hopp står till… my hope (trust) is in…, I set my hopes on…allt som står till förfogande …is availablelägenheten står till ditt förfogande …is at your disposalstå vid vad man sagt stand by…, keep (stick) to…stå vid sitt ord be as good as one's word
ha stannat el. om klocka have stopped; hålla el. om tåg o.d. stop, wait; inte vara i gång:om maskiner o.d. be (stand) idle; om t.ex. fabrik be at (have come to) a standstillmin klocka står my watch has stopped
äga rum take place; om bröllop äv. be [held]; om slag be foughtnär ska bröllopet stå? when is the wedding to be?
finnas skriven be [written]läsa vad som står om… read what is written (i tidning what they say) about…var stårdet citatet? where is…to be found?det står i boken it is in…det står ingenting om det i boken there is nothing…in the bookdet står [en artikel] om honom i tidningen there is an article about him in…det står Björk på dörren it says Björk on the door
transitivt verbstod, ståttstå sitt kast take the consequences, face the music
reflexivt verbstod, ståttstå sig hävda sig hold one's own (ground) <i konkurrensen in…>; hålla sig el. om mat o.d. keep; fortfarande gälla el. om teori o.d. hold good (true), stand; klara sig manage; bestå lastståklara sig bra do (get on) well, manage all rightstå sig inför kritiken stand up to…jag står mig på den frukosten …will keep me goingjag står mig fram till middagen I can do (manage)…
substantivoböjl., gå i stå köra fast mark time, be at a standstillpartikelverbstå bakomngt el. bildl. be behind (bildl. support, ekonomiskt sponsor)…; vara orsak till be at the bottom of…stå bistå efterbildl.stå efter vara underlägsen ngn be inferior to sbinte stå någon efter äv. be second to (yield to) nonestå emottr. resist, withstand; tåla stand; om saker äv. el. t.ex. slitning stand up to; inte skadas av el. t.ex. eld be proof againstjag kan inte stå emot när… I can't resist when…stå fastom person el. inte ge vika be firm, stand pat; om t.ex. anbud be firm, stand (hold) gooddet står fast att… it is certain that…stå fast vid t.ex. anbud stand (abide) by, hold to; t.ex. löfte äv. keep to; t.ex. åsikt stick to; t.ex. krav insist onstå fast vid att + sats maintain (insist) that…stå frammetill användning o.d. be out (ready); till påseende be displayed; skräpa be left aboutmaten står framme the meal is on the tablestå förstå för [ngn] skymma stand in sb's way (light); dölja stand in front [of sb]stå iarbeta work hard, be at itarbeta och stå i hela dagen be busy working…stå inneom tåg o.d. be inom pengarlåta pengarna stå inne leave…on depositstå kvarom person:förbli stående remain (keep) standing; stanna remain, stay [on]han står kvar där he is still [standing] thereståstanna kvar! stay (remain) where you are!; jfr äv. under kvarstå påvara påkopplad be onvad står på? hur är det fatt what's the matter?; vard. what's up?; vad händer äv. what's going on?stå på sig stick to one's guns; inte ge vika äv. be firm; hävda sig hold one's own (one's ground)stå på dig! don't give in!, stick up for yourself!stå tillhur står det till [med dig]? hur mår du how are you?hur står det till hemma (med familjen)? how is your family?står det till med den saken that is how matters stand (things are)det står inte rätt till [med…] there is something wrong (something the matter) [with…]stå tillbakastå tillbaka för… ställas i skuggan be pushed into the background by…; offras have to be sacrificed for…stå uppresa sig stand up; stiga upp el. höja sig risestå upp från de döda rise from the deadstå uteg. stand out, project, protrudehärda utjag står inte ut längre I can't stand (bear, put up with) it any longerstå ut med stand, bear, endure, put up withstå överstå över ngn vara överordnad be sb's superior; vara överlägsen be superior to sbstå över ngn [i rang] be above…[in rank], rank above…stå över ngt: vara höjd över be above…uppskjutas lie (stand) overjag står över till… I'll wait till…stå över [sin tur] i spel pass, miss one's turn
© NE Nationalencyklopedin AB