Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

representationsubstantiv~en, ~erpolit. o.d. representation; konkr. äv. representatives (pl.)urval selection, [representative] presentationvärdskap entertainmentha stor representation entertain a great deal
snedfördelningsubstantiv~en, ~aruneven distribution (representation), imbalance
representantskapsubstantiv~etrepresentation; samling representanter representative assembly (body)
återgivande~t, ~n och återgivningsubstantiv~en, ~ar (jfr återge)rendering, reproduction, representation, depiction
proportionelladjektiv~tproportional, proportionate <mot to>omvänt proportionell inversely proportionalproportionella val elections on the basis of proportional representation
avbildsubstantiv~en, ~errepresentationsin fars avbild the very image of his (her osv.) fatherGud skapade människan till sin avbild …in His own image
framställningsubstantiv~en, ~artillverkning production; fabriksmässig äv. manufacture; kem. o.d. preparationbeskrivning description; redogörelse statement, report, account; bild picture; personligt färgad skildring el. avbildning representationkort[fattad] framställning äv. resumé, précispl. likaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasfr.summaryhans framställning av saken his account (presentation) of the case (matter)muntlig (skriftlig) framställning skol. el. univ. oral (written) work (production)förslag proposal <om for>; proposition <om regarding, as to>; hemställan petition; anhållan el. hänvändelse application <om for>
bildsubstantiv~en, ~erpicture äv. TV.; fotografi äv. photo[graph]; ljusbild slide; illustration äv. illustration, figure; porträtt äv. portrait; inre bild el. föreställning äv. image; framställning äv. representationskapa sig en riktig bild av läget (situationen) form a true picture of the situationhan är borta ur bilden bildl. he's out of the picture (is no longer in the picture)försvinna helt ur bilden bildl. disappear from the scene entirelyhar du bilden klar för dig? bildl. do you get the picture?bildligt uttryck metaphor, figure [of speech], imagetala i bilder speak metaphorically, use metaphorsskol., ämne art, art education
© NE Nationalencyklopedin AB