Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

repsubstrope; lina cordhoppa rep skip; amer. jump rope
1 tågsubstrep rope; grövre cable
spändadjektivutsträckt stretched; om rep, muskel taut; om person tense; ivrig att få veta anxious to knowett spänt förhållande strained relations (pl.)högt spänd förväntan eager expectationspänt intresse intense interest
strecksubstpennstreck, penseldrag etc. stroke; linje el. skiljelinje line; tvärstreck cross; på skala marklåt oss dra ett streck över det glömma det let's forget itdet var ett streck i räkningen för mig it was a disappointment to me, it upset my plansrep cord, line; för tvätt clothes-lineett fult streck a dirty trick
spärraverbblock up, bar; stänga för trafik close <för to>spärra en check stop payment of a cheque (amer. check)spärra ett konto block an account, freeze an account
verb och partikelverbspärra avgata, väg close; med t.ex. bockar block; med rep rope off; med poliskordong cordon offisolera isolate, shut offspärra in ngnshut up sb; låsa lock sb upspärra upp ögonenopen one's eyes wide
spännaverbsträcka ut stretch; dra åt, t.ex. rep tighten; anstränga:t.ex. krafter, röst strainspänna ngns förväntningar raise sb's expectationsspänna hanen på ett gevär cock a gunspänna musklerna flex one's musclesspänna sig tense oneself; anstränga sig strain oneselfspänn dig inte! relax!
verb och partikelverbspänna avspänna av sigunfasten; ngt fäst med rem unstrap; med spänne unbucklespänna fast ngtfasten sth on <vid to>; med rem strap sth on <vid to>; med spänne buckle sth on <vid to>spänna fast säkerhetsbältet fasten one's seatbeltspänna påspänna på sigput on; säkerhetsbälte fastenspänna åttighten
hållaverbhold; behålla keep; innehålla containhålla farten keep up the speedhålla ett föredrag give a lecturehålla sitt löfte keep one's promisehålla ett möte hold a meetinghålla ett tal make a speechhålla tiden vara punktlig be punctualaffärerna håller stängt the shops are closedhålla till höger keep to the rightvara slitstark last; om t.ex. rep, spik hold; inte spricka not break; om is bearhålla på en häst bet on a horse, back a horsehålla på ett lag support a teamhålla sig i viss ställning hold oneself; förbli el. vara keep, keep oneself; förhålla sig keep; förbli remain, stayhålla sig väl med ngn keep in with sbhålla sig behärska sig restrain oneselfhålla sig stå sig: om t.ex. matvaror keep; om väderlek hold, lasthålla sig med bil kosta på sig keep a carhålla sig till inte lämna keep to, stick to
verb och partikelverbhålla avtycka om be fond ofhålla efter övervaka ngnkeep a close check on sbhålla fastholdhålla fast vid stick tohålla sig fast vid hold on to, cling on tohålla förhålla för öronen hold one's hands over one's earshålla sig för sig själv keep to oneselfhålla ihålla i fast ngt hold sthhålla i sig fortsätta continuehålla ihophålla ihop ngt keep sth togetherinte gå sönder hold togethervara ett par, vara tillsammans go steadyde håller ihop they are going steadyhålla sig innekeep indoorshålla kvarfå att stanna kvar keep; hålla fast holdhålla sig kvar remain, manage to remainhålla med ngninstämma agree with sbhålla påvara i färd medhålla på att skriva be writing; sysselsatt med be busy writinghålla på med ngt be busy with sthfortsätta go on, keep on; vara last; vara i gång be going onvara nära atthålla på att göra ngt be on the point of doing sthhålla tilllive, behålla undanväja keep out of the way <för of>hålla sig undan gömd keep in hiding <för from>hålla upphålla upp dörren för ngn open the door to sbregnet höll upp it stopped raininghålla ututhärda hold out
© NE Nationalencyklopedin AB