Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rejäladjektiv~tpålitlig reliable, trustworthy; redbar honestgöra ett rejält arbete do [a piece of] solid workförstärkandeen rejäl förkylning a nasty (a stinker of a) coldett rejält kok stryk a good thrashing, a thorough hidingett rejält mål mat a substantial ([good] square, hearty) mealen rejäl skattesänkning a substantial tax reductionen rejäl utskällning a proper telling-off
ordentligadjektiv~tordningsam orderly, methodical; noggrann careful, accurate <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, as to>; välartad well-behaved; anständig decent, nice; prydlig neat; proper tidyfriare:riktig proper; rejäl real, regular; grundlig thorough, sound, goodjag har fått en ordentlig förkylning …a terrible (awful) coldett ordentligt mål mat a square mealen ordentlig smäll slag a nasty bang (knock)
redigadjektiv~tklar clear; tydlig plain; om framställning äv. lucidklara och redigaanvisningar clear and precise (exact)…vara fullt redig a) vid full sans be quite conscious b) vid sina sinnens fulla bruk be in full possession of one's sensesordentligse rejäl
fyllatransitivt verbfyllde, fylltt.ex. behållareel.allm. fill äv. friare; stoppa full stuff äv. kok.; fylla på refill, replenish; fylla upp (helt) el. fylla ut:t.ex. hål fill up; plats äv. take up; bildl.:behov el. brist supply; plikt el. ändamål fulfilfylla sin funktion (sitt ändamål) serve (fulfil) one's (its) purposefylla en tand fill a toothfylla tanken bensintanken fill up [the tank]fyllas av fasa be filled with fearsalongen fylldes snabbt …filled up rapidly; jfr fylldnär fyller du [år]? when is your birthday?han fyllde femtio [år] i går he was fifty yesterdaydet är roligt att fylla år it's nice to celebrate one's birthday
substantiv~n, fyllor, ta sig en riktig (rejäl) fylla have a good boozehan gjorde det i fyllan och villan …when he was drunk (had had a drop too much)partikelverbfylla ikärl fill [up]vätska pour inngt som fattas el. t.ex. namnet fill infylla i en blankett fill in (out) a formfylla igent.ex. hål fill up, stop [up]; med det innehåll som funnits där förut fill infylla påkärl:slå fullt fill [up]; åter fylla refill, replenishvätska pour infylla på mera vatten i kannan pour some more water into…fylla på bensin o.d. el. tanka fill upfylla utt.ex. tomrum el. program fill up, fill
© NE Nationalencyklopedin AB