Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

redanadverballaredan el. speciellt som bestämning till predikatet already; så tidigt (långt tillbaka) som as early (far back) as; till och med evenredan då (tidigare) even then (earlier)redankände man till krutet as early as that…, even at that time…redan när jag kom in märkte jag the moment I entered…redan följande dag the very next dayredan nu vet vi, att det inte går we know already (even now)…redan som barn while still a child, even as a childenbart el. bararedan tanken därpå är obehaglig the mere (very) thought of that (it)…
nästföljandeadjektivoböjl.nu följande next; påföljande the next (following)[redan] nästföljande dag reste han äv. the very next day…
flickasubstantiv~n, flickorgirl; flickvän äv. girlfriend[redan] som flicka even as a girl, in her (my) girlhood
tingatransitivt verb~de, ~ttinga [på] order […in advance], bespeak; reservera reserve, book; person engage…är redan tingad reserverad äv. …is already taken
klubbasubstantiv~n, klubborclub; mindre mallet; auktionsklubba hammer; ordförandeklubba gavel, hammer; slickepinne lolly, lollipop; jfr bandyklubba, golfklubbao. andra sammansättn.föra klubban act as chairmangå under klubban go (come) under the hammertransitivt verb~de, ~tslå ihjäl clubbestämma fixtiden är redan klubbad the time has already been fixedklubba [igenom] driva igenom, t.ex. förslag push throughvid auktionklubbas för 1000 kronor be knocked down for…
skeintransitivt verbskedde, sketthända happen; inträffa äv. occur; hända sig come about; äga rum take place; försiggå go on; göras el. verkställas be done; om betalning el. transport be effecteddet kommer att skeen förbättring there will be…vad som [händer och] sker what is going on (taking place)det som sker, det sker what is to be will bedet är bäst som sker it's all for the best, everything turns out for the best in the endskadan är redan skedd the damage has been done
intatransitivt verb-tog, -tagitplacera sig på el. t.ex. sin plats take; placera sig i el. t.ex. liggande ställning place oneself ininta en neutral hållning take up a neutral attitudeinta en framskjuten plats i hold a prominent position in, play a large part ininta ngns plats träda i stället för ngn fill sb's placede har redan intagit sina platser äv. they are already seatedmil., erövra take, capture; besätta äv. occupymåltid o.d. have, eat, take, consumehan intog sina måltider på hotellet he had (ate) his meals…
värmatransitivt verbvärmde, värmtgöra varm warm; ljumma take the chill off…; göra het heatomtanken värmde hennes hjärta …warmed [the cockles of] her heartvärma på (upp) maten warm (heat) up the foodvärma upp huset heat…, warm up…, get…warmintransitivt verbvärmde, värmtge värme give off heatkaminen värmer bra …gives off good heatsolen värmer redan …is already warmvinet värmer …makes you warmreflexivt verbvärmde, värmtvärma sig warm oneself, get warm, have (get) a warmvärma upp sig sport. warm up; jfr uppvärmd
sammapronomenmask. sammethe same <som as>; likadan …of the same kind (sort) <som as>samma dag the (that) same dayredan samma dag that very dayjag kom samma dag som du …[on] the same day as you [did]samma gamla jacka (visa) the same old coat (song)en och samma person [one and] the same person[det är] sak samma it's all the same, it makes no differencesak samma [var] no matter [where]de är av samma sort (storlek) they are the same kind (size), they are of a kind (size)de är av samma längd äv. they are of equal lengthde är i samma ålder they are [of] the same agesamma gång at the same timesamma sätt [in] the same way, similarly
börjansubstantiv=, enallm. beginning, start; högtidl. commencement; inledning äv. opening; ursprung el. första ~ origin[den första] början till the first (early) beginnings (pl.) ofdet är alltid en början it is always something to start withta sin början begin, commencefrån början till slut from beginning to end, from start to finish; om bok from cover to cover[redan] från [första] början from the [very] beginning (start, outset)i (till en) början at the beginning (start, outset); till att börja med for a start; först […men] at firsti början av maj at the beginning of May, in early Mayi början av året in the early (first) part of the year, early in the yeari början av sextiotalet in the early sixtiesmed börjanden 1 maj starting…
© NE Nationalencyklopedin AB