Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

redasubstordning orderreda få veta find out, get to knowha reda på ngt know sthhålla reda hålla uppsikt över look after; hålla sig à jour med keep up withta reda a) utforska find out b) ta hand om see to
verbordna: t.ex. bo, måltid preparereda upp lösa upp unravelreda ut klarlägga explain
utforskaverbta reda på find out; undersöka investigate; speciellt land explore
snokaverbpoke, pry, snoopsnoka upp (reda på) hunt up
upptäckaverbdiscover; komma på el. ertappa detect; få reda på find out
letaverblook <efter for>; ihärdigt search <efter for>
verb och partikelverbleta framhunt out <ur from>leta sig fram find one's wayleta igenomt.ex. rum search, search throughleta reda (rätt) påjag ska leta reda (rätt) på det I'll try to find ithon letade reda (rätt) på det she managed to find it
pengarsubst plmoney (sing.)var är pengarna? where is the money?kontanta (reda) pengar cash, ready moneytjäna (göra) stora pengar make big money, earn big moneyvara utan pengar be penniless, be out of cash
klaraverbgå i land med manage; lyckas med cope withklara sin examen pass one's examreda upp settle, arrange; lösa solveklara sig manage, get on, get byhan klarade sig på provet he passed the testhon klarar sig bra i skolan she does well at schoolhan klarar sig vid sjukdom he'll pull throughklara sig själv a) utan hjälp manage by oneself b) ekonomiskt fend for oneself
verb och partikelverbklara avfå något gjort get sth doneordna clear offbli kvitt get rid ofklara uppreda upp clear upklara sig undanget off, escapeklara utförklara explain; reda ut clear up; klargöra make clear
ordnaverbställa i ordning arrange, fixdet ordnar sig nog! it will be all right!; things will sort themselves out!skaffa get, findta hand om see to; t.ex. tävlingar organize
verb och partikelverbordna omändra rearrange; ta hand om arrangeordna uppreda ut settle
begreppsubstföreställning m.m. conception <om of>, notion <om of>jag har inget begrepp om hur hon gjorde det I have no idea how she did itreda ut begreppen straighten things outstå (vara) i begrepp att gå be about to go
höraverbhöra el. höra hear; få veta learn, be told; ta reda på find outhöra av ngn att… learn from sb that…, be told by sb that…jag hör av mig I'll be in touch, I'll call youhöra på ngn (ngt) listen to sb (sth)det hörs på honom att… you can tell by his voice that…hör du, är det sant att… I say, is it true that…,höra till belong to; vara en av be one of; vara bland be among; vara tillbehör till go withvart hör det här? var brukar det ligga (stå)? where does this go?, where does this belong?höra under en rubrik etc. come under
verb och partikelverbhöra av ngnhear from sbjag låter höra av mig nästa vecka you will hear from me next weekhöra efterta reda på find out; fråga inquire <hos of>höra hemma ibelong tohöra hithöra hemma här belong heredet hör inte hit till saken that's got nothing to do with ithöra ihophöra sammanbelong together; bruka följas åt go togetherhöra ihop (samman) med be connected with; bruka åtfölja go withhöra pålisten <ngn to sb;; ngt to sth>det hör till anses korrekt it is the proper thing to do (say)
© NE Nationalencyklopedin AB