Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rangsubstantiv~enrank; företrädesrätt precedenceha generals rang hold the rank of generalen konstnär av första rang[en] an artist of the first rank, a first-rate artist
värdighetsubstantiv~en, ~eregenskap dignity <i of>; värdigt sätt dignified mannerhan ansåg det vara under sin värdighet att (+ inf.) he considered it [to be] beneath (below) him (his dignity) to + inf.ämbete o.d. office, position; rang rank
lägreadjektivkomparativallm. lower osv.; jfr låg; i rang o.d. äv. inferior <än to>underordnadadverblowerlägre sänka priset go lowerhänga tavlan lägre hang…lower [down]lägre stående djur lower animals
främstadverbförst first; längst fram in front; om rang el. ställning foremost; huvudsakligen principally, chiefly; se äv. först och främstunder förstfrämst go first, lead [the way], walk in front; i främsta ledet be in the front rank äv. bildl.ligga främst i tävling lead
högreadjektivkomparativhigher osv.; jfr hög; i rang o.d. äv. superior <än to>; övre upper; ledande highde högre klasserna skol. the upper (senior) forms (amer. grades)en högre makt a higher powerhögre matematik higher (advanced) mathematicshögre ort vanl. in high quartersorder från högre ort …from abovehögre utbildning higher (tertiary) educationett högre väsen a superior beingadverbhigher, more highly osv.; jfr högt; ganska högt highly; mera morehögre avlönade arbetare higher-paid (ganska högt highly paid)…högre betala mera go higherhänga tavlan högre hang…higher [up]högre stående djur higher animalstala högre! speak louder (up)!
klasssubstantiv~en, ~erallm. class; skol.:skolklass class, form; amer. grade; årskurs form; amer. grade; rang grade, orderett första klassens hotell a first-class (utmärkt first-rate) hotelåka [i] 2:a klass travel (go) second classhon går i min klass she's in my class (form)han (resp. det) står i en klass för sig he (resp. it) is in a class of his own (resp. its own)vara i klass med be in the same class as, be up to
1 gradsubstantiv~en, ~erallm. degree; utsträckning extent; nyans shadei hög grad to a great (high) degree, to a great extenti hög grad + adj. highly, exceedingly, immenselyi [allra] högsta grad! very much so!i högsta grad extremelyså till den grad att… to such a degree (an extent) that…till en viss grad to a certain degree (extent)enhet vid t.ex. mätning degree40 graders feber a temperature of 40 degrees centigradedet är 10 grader kallt it is 10 degrees [Celsius] below zerodet är 10 grader varmt it is 10 degrees [Celsius] above zeroi 45 graders vinkel at an angle of 45 degreespå 60 grader nordlig bredd at 60 degrees North latitudebrännskada av första graden first-degree…rang rank, grade; stadium stagestiga i graderna rise in the rankstypogr. type size
2 under
under delas in i ordklasserna
I preposition
IIadverb
preposition
Prepositionenundermotsvaras vanligen avunderi uttryck somunderbordet = underthe table.
En annan motsvarighet är below, t.ex. skriv inteunderden här raden = do not writebelowthis line.
I tidsuttryck används vanligen during eller in t.ex. undersommaren = inthe summer, under dagen = duringthe day.
under används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket under förutsättning under uppslagsordet förutsättning, uttrycket bjuda under under uppslagsordet bjuda osv.
Rumsbetydelse
anger att något är täckt av något eller är placerat lägre, vanligen under; i betydelsen 'nedanför' när relativt stor nivåskillnad föreligger below; fomellare än de båda föregående övers. beneathgömma sig (ligga) under ngt hide (lie) under sthsimma under vattnet swim under the waterköket är rakt under mitt rum the kitchen is directly below my roomhunden kom fram under bordet the dog came out from under the table
Tidsbetydelse
anger tidsperiod during; med mindre betoning på tidslängden in; för att särskilt framhäva hela förloppet 'under hela' throughoutunder dagen during the dayunder kriget during (in) the warunder hela kriget throughout the warunder deras samtal during their conversationunder sommaren during [the] summerunder de senaste åren in recent years
anger hur länge något pågår, ofta med räkneord fordet regnade under fem dagar it rained for five days
Mått
anger att något är mindre eller understiger någonting under, less, than, belowunder 50 kronor (kilo, år) under fifty kronor (kilos, years)under hälften [av] under half [of], less than half [of]barn under 12 år children under twelve, children under the age of twelve, children under twelve years of age
i temperaturangivelser och vissa måttsangivelser below5 grader under noll 5 degrees below zero1000 m under havsytan 1000 m below sea level
Andra betydelser
anger underlydande ställning o.d under; i fråga om rang belowEngland lydande under drottning Viktoria England under Queen Victoriaunder ngns befäl (beskydd) under sb's command (protection)stå under ngn i rang be (rank) below sb
anger samtidighetvi förlorade den under flytten we lost it when we moved, we lost it while we were movingunder snyftningar berättade hon… sobbing (amid sobs) she told me…under tystnad såg de hur… silently they saw how…middagens åts under tystnad dinner was eaten in silence
adverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. liggaunderunder ligga); underneath; nedanför below; litt. samt i vissa fall beneathen platta med filt under …under it, …underneath [it]lägga underen platta [under ngt] put…underneath [sth], put…under sthde som bor [i våningen] under the people in the flat (amer. apartment) below, the people belowskriv under här! sign (put your name) here!
högstadjektivsuperlativhighest osv.; jfr hög (attr.): om antal el. fart m.m. äv. maximum; översta äv. top, topmost; i makt el. rang supreme; yttersta extrememin högsta chef my chief bossHögsta domstolen the Supreme Court [of Judicature]av högsta klass of the highest class, first-rate…högsta vikt maximum weightav högsta vikt of the highest (of the utmost) importancehögsta växeln in top [gear], in the highest gearmin högsta önskan my greatest wishden Högste the Most Highadverbhighest, most highly osv.; jfr högt; mest mostnär aktierna står [som] högst …are at their highest[allra] högst uppe at the [very] top <på (i) of>mycket el. synnerligen very, most; högeligen äv. highly, greatly; ytterst äv. extremelyhögst oväntat totally unexpectedhögst sannolikt most likely (probably), more than likelyinte mer än at [något starkare the] mostsummor på högst1000 kronor sums not exceeding…det varar högst en timme …not more than an hour (på sin höjd one hour at the most)
2 hög (jfr högre, högst)adjektiv~tallm. high; högt liggande äv. elevated; lång el. t.ex. om skorsten el. byggnad el. träd tall; stor:t.ex. om belopp large; t.ex. om straff el. böter heavy; t.ex. om anspråk great; högt uppsatt el. om personel.rang eminent, exaltedhöga berg high (lofty) mountainshöga betyg high marks (amer. grades)hög byggnad high (tall) buildinghögt gräs long grasshöga hopp simn. high diving (sg.)höga ideal high idealshög luft clear airhög officer high-ranking officeri egen hög person, se under personhöga priser high priceshöga skatter high taxeshöga stövlar high[-legged] bootshan har höga tankar om… he thinks a lot (highly) of…, he has a high opinion of…det är hög tid [att jag går] it is high time [I went (for me to go)]vid hög ålder at an advanced (a great) ageom ljud:högljudd loud; högt på tonskalan high; gäll high-pitchedhöga C mus. top Cmed hög röst in a loud voicesl., narkotikapåverkad high, spaced-out, stoned
© NE Nationalencyklopedin AB