Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rabblatransitivt verb~de, ~trabbla [upp] rattle (reel) off
utantilladverbby heartlära sig ngt utantill learn sth [off] by heart (kunna rabbla by rote)det där kan jag utantill! I know that backwards!; jag är trött på att höra det I have heard that till I am sick and tired of it!
dra (jfr dras)transitivt verb och intransitivt verbdrog, dragit (jfr dra)eg.el.friare draw; häftigare el. kraftigare pull; hala haul; släpa drag, lug; streta med tug; bogsera towdra! pull![ligga och] dra sport. set the pacedra kniv [mot ngn] draw a knife [on sb]dra ett kort [ur leken] draw a card [out of the pack]dra ett tungt lass uppför en backe pull a heavy load up a hilldra ledningar i huset wire the house [for electricity]dra ngn inför rätta take sb to court, bring sb up before courtdra…ur (i) led put…out of (set…into) jointtänja [ut]dra lakan[en] stretch (pull) the sheetsdra på munnen (smilbandet) smile slightlydriva (maskin o.d.) work; vrida (vev o.d.) turnlocka attractett stycke som drar [folk (fullt hus)] a play that draws [people (full houses)]ta bort, subtrahera take [away], subtracterfordra take; förbruka use [up]; konsumera consumehon drar storlek 40 i kläder she takes size 40…berätta, t.ex. en historia reel off; rabbla upp, t.ex. siffror go throughi vissa andra förb.:dra blankt, dra benen efter sig, dra en slöja över, dra ngn vid näsan, osv., se under resp. huvudord
intransitivt verbdrog, dragit (jfr dra)låta teet stå och dra let the tea brewtåga march; go, pass; röra sig move; flytta (om fåglar) migratedra i fält (krig) take the field (go to the wars)gå och dra sysslolöst lounge (hang) aboutjag måste dra , vard. I must be off, I'll be offopers.det drar there is a draught (amer. draft)
reflexivt verbdrog, dragit~ sig a) mera eg.:förflytta sig movemolnen drar sig norrut the clouds are passing to the northdra sig tillbaka draw back; retirera retreat; till sitt rum för kvällen etc. withdraw; pensionera sig retire b)klockan drar sig, se dra sig efterunder dranedan c)vara lättjefullligga och dra sig i sängen be lounging (lie lolling) in bed, be having a lie-in d)[inte] dra sig för ngt (för att (+ inf.)) [not] be afraid of sth (of + ing-form)inte dra sig för ngt (för att (+ inf.)) äv. not mind sth el. think nothing of sth (not mind + ing-form)
partikelverbdra avklä av pull (take) offavlägsna pull awaydra itu pull…in twodra ifrån deductdra borttr. draw away; trupper o.d. withdrawitr. move off, go away; om trupper withdraw   dra sig bort go awaydra sig efterom klocka be losing, loseklockan har dragit sig 10 minuter efter the clock is 10 minutes slowdra framtr.:taga (släpa) fram draw (pull) out; anlägga, t.ex. järnväg construct; bildl. bring up (forward, out), producedra fram näsduken pull out one's handkerchiefdra fram stolen [till fönstret] draw up the chair [to the window]itr. advancedra fram genom äv. traversedra sig fram [i världen] get on [in the world], get alongdra för gardinendraw…, pull…acrossdra förbigo past, pass bydra ifrångardin o.d. draw (pull) aside (back); ta bort take away, subtract; ta (räkna) ifrån deducthan drog ifrån [de andra] sport. he drew away [from the rest]dra igen dörrenpull…to, shut…, close…dra igenomtr. el. t.ex. ett band draw (pull)…through; bildl. go (work, hastigt run, ytligt skim) through…dra i gång ngtget sth going (working)dra ihopsamla gather…together; trupper concentrate; förkorta, t.ex. artikel cut downdra ihop sig eg. contract; sluta sig closedet drar ihop [sig] till oväder a storm is gatheringdet drar ihop [sig] till regn it looks like raindra intr. draw in äv. bildl.; dra tillbaka, återkalla withdraw; inställa discontinue, stop, take away; på viss tid suspend; avskaffa abolish, do away with; konfiskera confiscatedra in ngn i ett rum drag sb into a roomdra in ett körkort take away (på viss tid suspend) a driving licencedra in magen pull in one's stomachdra in en tidning confiscate (förbjuda suppress) a paperdra in vatten (elektricitet) lay on water (electricity)itr.dra in på… inskränka cut down [on]…dra isärdraw…apart (asunder)dra i vägmove off, march (go) away; march, start <till for>vard.dra i väg och… go and…dra meddrag…along [with one]dra med sig a) eg. take…about with one b) bildl. bring…with it (resp. them); innebära mean, involvedra med sig ngn i fallet drag sb down with onedra nedeg. draw (pull) down; smutsa ned make…dirtydra ned i smutsen drag…down into the miredra om sigdra om sig sjalen draw the shawl around one's shouldersdra omkringtr.:sprida, strö ut throw (scatter)…aboutitr. wander about; jfr ströva omkringunder strövadra omkullpull down; slå omkull knock…down (over)dra påtr el. t.ex. maskin, motor startitr:fortsätta go (push) on; vard., öka farten step on itdra på [sig] ett plagg put (pull) ondra på sig en förkylning catch [a] colddra sammanse dra ihopovandra tilltr.:t.ex. dörr pull (draw)…to; dra åt [hårdare] pull (tie)…tighter, tightenitr.:'breda på' pile it ondra till med en svordom (lögn) come out with a swearword (lie)dra till med att… vard., hitta på hit on the excuse that…dra till sig eg. draw…towards one; absorbera absorb; attrahera attract äv. bildl.; dra tillsammans summon (collect) round onedra tillbakadraw backdra tillbaka handen (trupperna) äv. withdraw one's hand (the troops)dra sig tillbaka, se dradra undandraw (pull, move)…aside (out of the way), removedra sig undan move (draw) aside (out of the way); tillbaka fall (draw) backdra sig undan från t.ex. plikter shirk, evadedra upptr. draw (pull, lift) up; fisk (vid metning) äv. land; odla raise; öppna open, uncork; klocka wind updra upp…med roten pull (drag)…up by the rootsdra upp en båt [ur sjön] pull a boat out of the seadra upp ngt ur fickan pull (vard. fish) sth out of one's pocketdra upp ngn ur vattnet drag (friare help el. rescue) sb out of the waterdra urtr. draw (pull, drag) outdra sig ur leken (spelet) quit the game; friare back out, give up; vard. chuck it indra uttr.:eg. draw (pull, drag, ta take) out; förlänga draw out, prolong; tänja ut stretch out[låta] dra ut en tand have a tooth extracteddra ut ngt ur… draw osv. sth out of…dra ut en sticka ur… remove a splinter from…itr. go off <på jakt (i krig) shooting (to the wars)>; march out; om rök o.d. find its way out, clear out, move offstrejken drar ut på tiden …is dragging on (is going on and on)det drar ut på tiden blir sent it is getting rather late; tar lång tid it is taking a long timedra vidaremove ondra åtdraw (pull)…tight[er], tightendra åt sig draw (pull, drag)…towards one; bildl. attract […to one]; med saksubj. absorb, suck updra överdra över [tiden] run over time <med 15 min. by…>dra över på kontot overdraw…dra över sig pull…over one; t.ex. olycka draw…down upon one[self]; jfr överdravulg.dra över ha samlag med poke, screw
© NE Nationalencyklopedin AB