Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rösträttsubstantiv~enngns right to vote (of voting); politisk el. kommunal franchiseallmän (kvinnlig) rösträtt universal (woman, women's) suffragekvinnorna har inte rösträtti det landet äv. women do not have the vote…
kvinnligadjektiv~tav el. för ~t kön female; framför yrkesbeteckning vanl. woman; jfr ex.; typisk el. passande för en kvinna feminine; spec. om [goda] egenskaper el. ~ av sig womanly; avsedd för kvinnor el. sysselsättning women's, ladies' bägge endast attr.; om man, neds. womanish; starkare effeminatekvinnlig arbetskraft female labourkvinnlig fägring feminine beautykvinnlig läkare woman (lady) doctorpl. women resp. lady doctorskvinnlig rösträtt women's suffrage, votes (pl.) for women
allmänadjektiv~t, ~navanligt förekommande common; gällande för de flesta el. alla general; för alla utan undantag universal; gängse current; offentlig, tillhörande samhället publicallmänna avdrag general deductionsallmän bekostnad at [the] public expensei allmänt bruk in general useallmän helgdag public holiday; i Storbr. äv. bank holidayallmän idrott athleticsallmänna kommunikationsmedel public services[den] allmänna meningen a) allm. public opinion b) bland de närvarande e.d. the general opinioni allmänna ordalag in general termsallmän rösträtt universal suffrageallmänna val polit. a general electionallmän åklagare public prosecutorsubstantivdet allmänna the community [at large]i det allmännas tjänst in the public service
© NE Nationalencyklopedin AB