Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rörasubstmess; virrvarr mix-up; oreda muddlevara en enda röra be all in a mess
verbsätta i rörelse move, stirhan rörde inte ett finger he did not stir a fingerröra i gröten stir the porridgeröra på benen stretch one's legsrör på benen! sätt fart! get a move on!han rörde på huvudet he moved his headröra på sig move; motionera get some exercisevidröra touchangå concerndet rör mig inte i ryggen I couldn't care lessröra ngn till tårar move sb to tearsröra sig move; motionera get exerciserör dig inte! don't move!röra sig fritt move about freelyhan har mycket pengar att röra sig med he has a lot of money at his disposaldet rör sig om din framtid it concerns your futuredet rör sig om stora summor big sums of money are involvedvad rör det sig om? what is it about?
verb och partikelverbröra ihopkok. etc. mixröra omröra om i kok. stirröra om i byrålådan poke about in the drawer
oredasubstoordning disorder, confusion; röra muddle
orörligadjektivimmobile; utan att röra sig motionless
sagolikadjektivfabulous; fantastisk t.ex. om tur fantasticen sagolik röra an incredible mess
fenasubstfisk el. flygplan finutan att röra en fena without moving a limb
virrvarrsubstförvirring confusion; villervalla muddle; röra jumble; oreda mess, tangle
saligadjektivblessed; vard., lycklig very happyen salig röra (blandning) a glorious mess
inskränkaverbbegränsa restrict, limit; minska reduce, cut downinskränka sig till a) nöja sig med confine oneself to, restrict oneself to b) endast röra sig om be limited to, be restricted to
himmelsubstskysolen stod högt på himlen the sun was high in the skyunder Italiens himmel under Italian skieshimmelrike heavenröra upp himmel och jord raise hell
skönadjektivvacker beautifulangenäm nice; härlig lovely; bekväm comfortableskönt! bra fine!det är skönt att han… it is a good thing he…iron. nice, fine, prettyen skön röra a fine mess, a pretty mess
© NE Nationalencyklopedin AB