Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rörsubstledningsrör pipe
påksubstthick stick, cudgelrör på påkarna get moving!
rörasubstmess; virrvarr mix-up; oreda muddlevara en enda röra be all in a mess
verbsätta i rörelse move, stirhan rörde inte ett finger he did not stir a fingerröra i gröten stir the porridgeröra på benen stretch one's legsrör på benen! sätt fart! get a move on!han rörde på huvudet he moved his headröra på sig move; motionera get some exercisevidröra touchangå concerndet rör mig inte i ryggen I couldn't care lessröra ngn till tårar move sb to tearsröra sig move; motionera get exerciserör dig inte! don't move!röra sig fritt move about freelyhan har mycket pengar att röra sig med he has a lot of money at his disposaldet rör sig om din framtid it concerns your futuredet rör sig om stora summor big sums of money are involvedvad rör det sig om? what is it about?
verb och partikelverbröra ihopkok. etc. mixröra omröra om i kok. stirröra om i byrålådan poke about in the drawer
ledningsubstskötsel etc. management; ledarskap leadership; vägledning guidanceta ledningen take the lead; ta befälet take over commandunder ledning av a) under the guidance of b) musik. conducted byom personledningen inom företag the managementelektr., tråd wire; grövre cable; kraftledningel.teleledning line; rör pipe
2 stoppaverbstrumpor etc. darn, mendfylla fill; stoppa full stuff; möbler upholsterstoppa fickorna fulla med fill one's pockets withstoppa in etc. put, thrust
verb och partikelverbstoppa i sigäta put awaystoppa instoppa undan tuck away <i in, into>stoppa ned (ner)put down, tuck downstoppa ommöbler re-upholsterstoppa om ett barn tuck a child up in bedstoppa tillfylla igen hål etc. stop up, fill up; täppa till rör etc. choke, block upstoppa undanstow awaystoppa uppdjur etc. stuff
© NE Nationalencyklopedin AB