Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 substantiv~n, ~rsjö. yard
3 intransitivt verbrådde, råttorkajag rår inte ensam I cannot manage it alonese råda
reflexivt verbrådde, rått sig själv be one's own master (resp. mistress)om hon får sig själv …is left to herself
partikelverbrå förjag rår inte för det I cannot help it; det är inte mitt fel it's not my fault, it's none of my doingrå medse orka medunder orkarå omown, possess, be in possession ofvem rår om hunden? äv. who does the dog belong to?hur länge får vi om dig? …can we have you to ourselves?rå påmera eg. be stronger than; vara övermäktig get the better of; få bukt med cope with; bemästra masterjag rår inte på honom han är för stark (duktig) I can't beat him; jag kan inte hantera honom I can't manage (handle) him
2 adjektivråttinte kokt el. stekt rawinte bearbetad:om t.ex. hudar el. silke raw; om t.ex. olja crude; om diamant el. yta roughom väder rawbildl.:grov el. om t.ex. skratt el. skämt coarse; om seder äv. crude; brutal brutalrått språk äv. foul languageden råa styrkan brute forceett rått överfall a brutal assault
okoktadjektiv=unboiled; uncooked
råhetsubstantiv~en (jfr )egenskap rawness etc., crudity, brutality
cyniskadjektiv~tcynical; coarse; skamlös shameless; fräck impudent
sällesubstantiv~n, sällar, en liderlig sälle a proper rakeen rå sälle a rough customer
busesubstantiv~n, busarrå människa rough, ruffian; hooligan; bråkstake pest, nuisance
djuriskadjektiv~tallm. animal; bestialisk bestial; köttslig, sinnlig carnal; rå, brutal brutaldjurisk lusta animal lust
materialsubstantiv~et, =allm. material <till for>; byggnads~ el. rå~ o.d. materials (pl.)det skrivna i bok o.d. äv. matter; uppgifter data (pl.)body of informationstatistiskt material statistical materialbyggd av bra material built of good materials
© NE Nationalencyklopedin AB