Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

rättvisadjektiv~trättfärdig just <mot to>; skälig fair, equitable; opartisk impartialsträng men rättvis strict but fairdet är inte mer än rättvist att… it is only fair that…
rättrådigadjektiv~trättvis just; redbar upright, honest
skäligadjektiv~trimlig reasonable; rättvis fairfinna skäligt äv. think fit (proper)
rättvisasubstantiv~njustice, fairness, equity, impartiality; jfr rättvisrättvisan lag o. rätt justice, the lawgöra [full] rättvisa åt ngt do [full] justice to sthlåta rättvisan ha sin gång let justice take (have) its coursei rättvisans namn bör tilläggas in justice ([all] fairness)…
rimligadjektiv~tskälig reasonable; rättvis äv. fair, just; måttlig äv. moderate; sannolik probable, likelyinom rimliga gränser äv. within reason, within limitstill rimligt pris at a reasonable pricedet är inte mer än rimligt it is only reasonable (fair)
ärligadjektiv~thonest; rättfram straightforward; hederlig el. om t.ex. avsikt honourable; om t.ex. blick frank; uppriktig sincere; rättvis fairom jag ska vara ärligtycker jag honestly (to be honest)…ärligt spel (ärlig kamp) fair play (fight)ett ärligt svar an honest (a straight) answerärligt sätt äv. honestlyförtjäna sitt bröd på ärligt sätt make an honest living
3 rättadjektiv=riktig right, correct; tillbörlig proper; rättmätig rightful; sann el. verklig true, real; rättvis fair, justrätt ska vara rätt fair is fairom rätt ska vara rätt by rights, if we are fair, in all justicedet är rätt that's rightdet var rätt av henne att (+ inf.) it was right of her to + inf., she was right to + inf. (in + ing-form)det är inte mer än rätt [att…] it's only fair [that…][det är] rätt åt honom! serves him right!det enda rätta the only right thingden rätte the right man; vard. Mr Rightden rätta the right woman; vard. ibl. Miss Righti ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the wordhär är inte rätta platsen att (+ inf.) this is not the [right] place to + inf.i rätt tid in [due] time, on timeett ord i rättan tid …in seasonöverlämna ngt till den rätte ägaren …the right (rightful) owneri rätt[a] ögonblick[et] at the right moment
adverbkorrekt rightly, correctly; efter vb ofta äv. righträtt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified byeller rättare [sagt] or rather (more correctly)går din klocka rätt? is your watch right?det kan aldrig ha gått rätt till there must be (have been) something wrong here (there)handla rätt do the right thinghöra rätt hear righträkna rätt antal count right; räknetal do it (work it out) right; bildl. be right [in one's calculations]saken är inte rätt skött …not properly handledstava rätt spell correctlyträffa rätt hit the mark; bildl. hit upon the right thingförstärkande:riktigt quite; något försvagande:tämligen fairly; ganska (vanl. gillande) pretty; (vanl. ogillande) ratherjag trivs rätt [så] bra med arbetet I get on quite (pretty) well with…jag tycker rätt bra om henne I quite like herfilmen är rätt [så] bra äv. …not [too (so)] badrätt och slätt simplyhan är rätt och slätt en bedragare he is a swindler pure and simplerätt som det var plötsligt all at once, all of a sudden, suddenlyrätt som jag satt där just as I was sitting thererakt straight, direct, right; se ex. under raktduken ligger snett, lägg den rätt! …put it straight!tavlan hänger upp och ned, vänd den rätt! …turn it right side up!rätt så! sjö. steady [as she goes]!rätt i (åt) norr due northbo (gå) rätt över gatan …straight across the streetfå (leta, ta) rätt, se ex. under reda
© NE Nationalencyklopedin AB