Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rättasubstantivoböjl.med rätta [quite] rightly, justly, with justice; på goda grunder with good reasonoch det med rätta and rightly sofinna sig till rätta bli van vid förhållandena settle down, find one's way about, find one's legsnu har han funnit sig till rätta acklimatiserat sig now he feels at homehjälpa ngn till rätta show sb the way about; friare help sb, lend sb a hand; vard. show sb the ropeskomma till rätta be found, turn upkomma till rätta med a) person el. få bukt med manage, handle b) t.ex. problem cope with, master; situation manage, handle; t.ex. svårigheter overcome, get the better oflägga till rätta eg. lay (put)…in order, arrange; klarlägga make…clear; utreda elucidate; beriktiga put…rightställa allt till rätta reda upp put (set) things rightsätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta bring sb to reason, make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta eg. show sb the way; vägleda show sb the way about; vard. show sb the ropesjur.inför rätta in court, before the courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtställas inför rätta be put on trial
transitivt verb och intransitivt verb~de, ~tkorrigera correct; ett fel äv. rectify; person äv. put…right; skol. mark; amer. graderätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till a) t.ex. klädseln el. håret el. ledet put…straight, adjust b) t.ex. fel put (set)…right, rectify, correct; missförhållande o.d. remedydet rättar nog till sig så småningom it is sure to come right in the endavpassa adjust (accommodate, suit) <efter to>
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) rätta en felsägning correct oneself b)rätta sig efter om person el. t.ex. ngns önskningar comply with, follow; instruktioner o.d. äv. conform to; beslut o.d. abide by, go by; order obey; andra människor el. omständigheterna accommodate (adapt) oneself todet enda han har att rätta sig efter …to go by
tillrättaadverbse till rättaunder rätta
tillrättaläggatransitivt verb-lade, -lagtskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse lägga till rättaunder rätta
rätteligenadverbmed rätta by right, rightly; egentligen by rights
avstegsubstantiv~et, =departure; från t.ex. regel deviation; från t.ex. det rätta lapse
ärligenadverbhonestly; med rätta justlydet har han ärligen förtjänat äv. that is no more than his due
matsäcksubstantiv~en, ~arlunch~ packed lunch, lunch packet; amer. box lunch; smörgåsar sandwiches (pl.)rätta mun[nen] efter matsäcken cut one's coat according to one's cloth
ullsubstantiv~enwool; fårs ullbeklädnad fleece…av ull …[made] of wool, woollen…av den rätta ullen of the right stamp
åtlydatransitivt verb-lydde el. -löd, -lyttlyda obey; efterleva el. t.ex. föreskrift observe; rätta sig efter conform tobli åtlydd be obeyedgöra sig åtlydd make oneself obeyed, exact obedience
handlagsubstantiv~etskicklighet knack, skill, dexterityha det rätta handlaget have the knack of itha gott handlag med barn, djur have a good hand with…, know how to handle (manage)…
© NE Nationalencyklopedin AB