Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

rättasubstmed rätta rightly, justlyfinna sig till rätta settle down, find one's way aboutkomma till rätta be foundkomma till rätta med manage, handle; t.ex. problem cope with; t.ex. svårigheter overcomesätta sig till rätta settle oneselftala ngn till rätta make sb see (listen to) reasonvisa ngn till rätta show sb the wayjur.inför rätta in court, before courtdra ngt inför rätta bring (take) sth to courtstå inför rätta be on trial, stand trialställas inför rätta be put on trial
verbkorrigera correct, put…righträtta sig correct oneselfrätta en skrivning mark (amer. grade) a paperrätta till t.ex. fel put…right, correct; missförhållande etc. remedyavpassa adjust <efter to>rätta sig efter t.ex. ngns önskningar comply with; beslut etc. abide by; andra människor el. omständigheter adapt oneself to
till rättaadverbse rätta
erkännaverbacknowledge, confess; medge admiterkänna ett brott confess to a crimeerkänna ett misstag acknowledge a mistakeerkänna mottagandet av acknowledge the receipt oferkänna sig skyldig inför rätta plead guilty
1 stämningsubstsinnesstämning mood, temper; atmosfär atmospherestämningen var tryckt there was a feeling of depressionvara i stämning el. vara i den rätta stämningen för… be in the right mood for…i glad (festlig) stämning in high spirits
3 rättadjektivriktig right, correct; rättmätig rightful; sann el. verklig true, realrätt skall vara rätt fair's fairdet är inte mer än rätt it's only fairdet är rätt åt honom! serves him right!göra det rätta do the right thingi ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the word
adverbkorrekt rightly, correctlyeller rättare sagt or rathergår din klocka rätt? is your watch right?räkna rätt antal count right; lösa ett räknetal do it rightstava rätt spell correctlyförstärkande quite; ganska pretty, ratherjag tycker rätt bra om henne I quite like herrakt straight, direct, right
ansiktesubstfacekända ansikten personer well-known personalitiesvisa sitt rätta ansikte show one's true coloursskratta ngn mitt i ansiktet laugh in sb's facesäga ngn ngt mitt i ansiktet tell sb sth straight to his facetvätta sig i ansiktet wash one's facestå ansikte mot ansikte med stand face to face with
namnsubstname < of>hur är namnet? your name, please!skapa (göra) sig ett namn make a name for oneselfvad i herrans (fridens) namn…? what on earth…?i sanningens namn to tell the truthjag känner honom bara till namnet I only know him by namenämna ngt vid dess rätta namn call sth by its right name; stark. call a spade a spade
draverbdraw; kraftigare pull; hala haul; släpa drag; schack. etc. movedra ngn inför rätta take sb to courtdra ngt ur led put sth out of jointlocka attractett stycke som drar folk a play that draws peopleom te m.m. drawlåta teet stå och dra let the tea drawtåga march; go, passdra åt skogen! go to blazes!gå och drasysslolöst lounge about, hang aboutjag måste dra vard. I must be offdet drar there is a draughtbilen drar mycket bensin the car takes a lot of petroldra sig flytta sig moveklockan drar sig the clock is slowhon ligger och drar sig på soffan she is lounging on the sofadra sig för att göra ngt be afraid of doing sthdra sig för ngt be afraid of sthinte dra sig för att göra ngt not be afraid of doing sth, not hesitate to do sth
verb och partikelverbdra avklä av take off, pull offdra av sig take offdra ifrån deductdra bortgo awaydra framdraw out, pull out, producedra fram stolen till fönstret draw up the chair to the windowdra för gardinendraw the curtaindra förbigo past, pass bydra ifrångardin etc. draw aside, pull aside; ta bort take away; ta (räkna) ifrån deducthon drog ifrån de övriga löparna sport. she drew away from the other runnersdra igendörr etc. shut, closedra igenomläsa igenom go through, run through, start sthdra igång ngtget sth goingdra ihoptrupper concentratedra ihop sig contract; sluta sig closedet drar ihop sig till regn it looks like raindra indra tillbaka, återkalla withdraw; på viss tid suspend; inskränka cut downdra med siginnebära mean, involvedra på sigt.ex. strumpor put on, pull on; t.ex. skulder incurdra tilldra till ngt t.ex. dörr pull sth to, draw sth to; dra åt hårdare pull sth tighter, tighten sthdra till bromsen apply the brakedra till med gissa på make a guess atdra till sig attrahera attractdra till sig uppmärksamhet attract attentiondra tillbakawithdrawdra sig tillbaka retirera retreat; t.ex. till privatlivet retiredra uppdraw up, pull up; klocka wind updra urpull outdra ur sladden pull out the plugdra sig ur spelet (leken) back outdra sig ur uppgörelsen withdraw from the dealdra utt.ex. tand extract; förlänga draw out, prolong; tänja ut stretch outstrejken drar ut på tiden the strike is dragging ondet drar ut på tiden it's taking a long time; blir sent it's getting rather latedra över tidenrun over the time
© NE Nationalencyklopedin AB