Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

3 rättadjektiv=riktig right, correct; tillbörlig proper; rättmätig rightful; sann el. verklig true, real; rättvis fair, justrätt ska vara rätt fair is fairom rätt ska vara rätt by rights, if we are fair, in all justicedet är rätt that's rightdet var rätt av henne att (+ inf.) it was right of her to + inf., she was right to + inf. (in + ing-form)det är inte mer än rätt [att…] it's only fair [that…][det är] rätt åt honom! serves him right!det enda rätta the only right thingden rätte the right man; vard. Mr Rightden rätta the right woman; vard. ibl. Miss Righti ordets rätta bemärkelse in the proper sense of the wordhär är inte rätta platsen att (+ inf.) this is not the [right] place to + inf.i rätt tid in [due] time, on timeett ord i rättan tid …in seasonöverlämna ngt till den rätte ägaren …the right (rightful) owneri rätt[a] ögonblick[et] at the right moment
adverbkorrekt rightly, correctly; efter vb ofta äv. righträtt avskrivet intygas True Copy, true (correct) copy certified byeller rättare [sagt] or rather (more correctly)går din klocka rätt? is your watch right?det kan aldrig ha gått rätt till there must be (have been) something wrong here (there)handla rätt do the right thinghöra rätt hear righträkna rätt antal count right; räknetal do it (work it out) right; bildl. be right [in one's calculations]saken är inte rätt skött …not properly handledstava rätt spell correctlyträffa rätt hit the mark; bildl. hit upon the right thingförstärkande:riktigt quite; något försvagande:tämligen fairly; ganska (vanl. gillande) pretty; (vanl. ogillande) ratherjag trivs rätt [så] bra med arbetet I get on quite (pretty) well with…jag tycker rätt bra om henne I quite like herfilmen är rätt [så] bra äv. …not [too (so)] badrätt och slätt simplyhan är rätt och slätt en bedragare he is a swindler pure and simplerätt som det var plötsligt all at once, all of a sudden, suddenlyrätt som jag satt där just as I was sitting thererakt straight, direct, right; se ex. under raktduken ligger snett, lägg den rätt! …put it straight!tavlan hänger upp och ned, vänd den rätt! …turn it right side up!rätt så! sjö. steady [as she goes]!rätt i (åt) norr due northbo (gå) rätt över gatan …straight across the streetfå (leta, ta) rätt, se ex. under reda
1 rättsubstantiv~en, ~ermat~ dish; del av måltid coursemiddag med tre rätter a three-course dinnerdagens rätt på matsedel today's special
2 rättsubstantiv~en (jfr rätta); rättighet el. det rätta el. allm. right; rättvisa justicerätten till arbete el. rätten att arbeta the right to workrätt prove (be) right, turn out to be rightge ngn rätt admit that sb is right, agree with sbdu gjorde rätt som vägrade you were right to refusedet gjorde du rätt i you did right therehan svarade inte och det gjorde han rätt i …and [he was] quite right toogöra rätt för sig göra nytta do one's share (bit); betala för sig pay one's wayha rätt [i ngt] be right [about sth]det har du rätt i you are right [there], how right you are!; vard. you are dead rightha rätten på sin sida be in the rightha rätt att (+ inf.) have a (the) right to + inf., be entitled to + inf.ha rätt till ngt have a right (be entitled) to sthhålla på sin rätt stand on (assert) one's rightskomma till sin rätt göra sig själv rättvisa do oneself justice, do justice to oneself; ta sig bra ut show (appear) to advantagetavlan kommer mera till sin rätt där that position does the picture more justice, the picture looks just right thereåren börjar ta ut sin rätt age is beginning to tell [on me (you etc.)]han är i sin fulla rätt he is perfectly (quite) within his rightsmed all rätt with perfect justice, very rightlymed vad rätt? by what right (authority)?skilja mellan rätt och orätt …right and wrong
~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasdomstol court [of law (justice)], law court; jfr rättasitta i rätten sit in court (on the bench)inför rättenförklarade han in court…~enskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasrättsvetenskap el. rättssystem law
kanoniskadjektiv~tcanonicalkanonisk rätt canon law
grönsalladsubstantiv~en, ~erväxt lettuce; rätt green salad
snörrätadjektiv-rätt…as straight as an arrow
lodrätadjektiv-rättverticallodräta ord clues down
välsmakandeadjektivoböjl.om rätt savoury; läcker tasty; starkare delicious
vinkelrätadjektiv-rättperpendicular <mot to>vinkelrät mot… äv. at right angles to…
forumsubstantiv= el. ~et, = el. foraforumrätt forum the proper forum (quarter, place)
© NE Nationalencyklopedin AB