Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

räknatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. count; göra uträkningar reckon; beräkna calculateräkna till tio count [up] to tenräkna kassan count [over] the cashhans dagar är räknade …are numberedräkna ngn bland sina vänner count (reckon, number) sb among…det räknas bland det bästa hon gjort it is ranked among her best worksräkna med ngt vänta sig expect (anticipate) sth; ta med i beräkningen allow for sth; påräkna count (reckon, calculate) [up]on sth[du kan] räkna med mig [you can] count me inräkna inte med mig [you can] count me outdet kan du räkna med you can reckon (count, depend) on thatdet ska du nog inte räkna med I wouldn't count on it, don't bank on iten motståndare att räkna med …to be reckoned withdu måste räkna med två portioner per man …allow (reckon) two portions per headjag räknar med att han kommer I count on him to comevalarna räknas till däggdjuren whales are counted (classed) among (come under)…räknat i dollar in dollarsi pengar räknat in terms of moneyi procent räknat on a percentage basisräknat från [och med]… counting [as] from (mera formellt with effect from)…matem. do arithmetic (sums)räkna ett tal do (work out) a sumräkna med bråk do fractionsräkna i huvudet do mental arithmetic; vid visst tillfälle make a mental calculation
partikelverbräkna avdra av deduct, allow forräkna av en skuld mot en fordran offset (compensate) a debt by a crediträkna bortdra av deduct; lämna ur räkningen leave…out of account; extrainkomster excluderäkna efterräkna efter hur mycket det blir work out how much it will be, see what it makesräkna efter om det stämmer check to see if it is righträkna igenomkontrollera check; kassan count [over]jag måste räkna igenom talen [en gång till] …do (go through) the sums [once more]räkna ihopt.ex. pengar count (reckon, tally, tot) up; en summa add upräkna int.ex. kreatur count; ngt i priset includeräkna medcount [in], include, take into accounträkna nedinför start count down; addera ned add (sum) upräkna omcount…over again, recount; ett tal do…againräkna om tum till centimeter convert inches into…räkna uppnämna i ordning enumerate; pengar count out; ekon., anslag o.d. adjust…upwardsräkna utberäkna calculate, work out; fundera ut figure out; ett tal do, work out…; boxn. count outräkna ut det i huvudet do it (work it out) in one's head
medräknatransitivt verb~de, ~tskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasse räkna medunder räkna
1 bråksubstantiv~et, =matem. fractionamer.räkna med bråk do fractions
kalorisubstantiv~n, ~ercaloriebränna (räkna) kalorier burn (count) calories
räkneboksubstantiv~en, -böckerskol., att räkna i sum book; lärobok arithmetic [book]
fårsubstantiv~et, =sheeppl. likaskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IFB saknasäv. bildl.kött muttonräkna får för att somna count sheep
kalkyleratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tcalculate; t.ex. kostnad estimatekalkylera fel äv. miscalculatekalkylera med räkna med count on
radaintransitivt verb~de, ~trada upp ställa i rad[er] put…in a row (resp. in rows), line…up; räkna upp enumerate, cite, mention, go throughde radade upp sig they lined up
tillgodoräknareflexivt verb~de, ~t~ sig a) medräkna count [in], include b)räkna sig till godoför…tillgodoräknar vi oss ett arvode av 20 000 kronor the fee for…is 20,000 kronor
beräknatransitivt verb~de, ~tallm. calculate; uppskatta estimate <till at>; genom beräkning fastställa determine; räkna ut compute; anslå el. t.ex. viss tid för ngt allowberäkna…per person i matrecept allow…per personnär beräknar du vara färdig? when do you expect to be finished?huset beräknas vara färdigt den 3 juni the house is expected to be ready (finished) June 3rd
© NE Nationalencyklopedin AB