Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

räckaverböverräcka handvill du räcka mig saltet? please pass me the salträcka ngn handen give sb one's handräcka varandra handen shake hands reachförslå be enough <för, till for>, be sufficient <för, till for>, suffice <för, till for>vara el. hålla på last
verb och partikelverbräcka framhold out, stretch outvägen räcker inte ända fram the road does not go all the wayräcka tillräcka uppräcka ut
2 varaverbräcka last; pågå go on; fortsätta continue
lipaverbvard.gråta howl, blubberlipa åt ngn räcka ut tungan stick one's tongue out at sb
svikaverböverge fail, desert; bedra deceive; förråda betray; lämna i sticket let downsvika sitt löfte break one's promisesvika sin plikt fail in one's dutyinte räcka till fail, fail to come, fail to appear
langaverblanga ngt räcka från hand till hand pass sth from hand to hand; skicka hand sth; kasta chuck sthlanga narkotika peddle drugs, push drugslanga sprit peddle liquor
överlämnaverbavlämna deliver, deliver up, deliver over; lämna fram hand…over; räcka pass, pass…over; skänka present, give; mil. deliver up, surrender; överlåta leaveden saken överlämnar jag åt dig I leave that to you
näsasubstnoseha näsa för have a nose forräcka lång näsa åt cock a snook atsätta näsan i vädret put on airs, be stuck upboken låg mitt framför näsan på mig the book was lying under my very nosepeta sig i näsan pick one's nosedra ngn vid näsan take sb in
lämnaverbleave; överge abandonge give; låta ngn få let sb have; räcka över hand, passlämna ett anbud på make an offer forlämna en förklaring offer an explanationlämna upplysningar provide information
verb och partikelverblämna ifrån sigge ifrån sig hand overlämna inhand; skicka send in; skrivelse give in; till förvaring leavelämna kvar ngtleave sth; oavsiktligt leave sth behindlämna tillbakareturnlämna utt.ex. paket hand out; t.ex. varor deliver; dela ut distribute
radsubsträcka el. led row; serie seriespl. likaskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFB saknasantal numbertre dagar i rad three days runningen rad frågor a number of questionsi skrift linebörja på ny rad nytt stycke start a fresh paragraphskriv ett par rader till mig write me a lineteat.på första raden in the dress circleandra raden the upper circle; amer. second balconytredje raden the gallery
bjudaverberbjuda, räcka fram offer; servera serveinbjuda ask, invitebjuda ngn på middag ask sb to dinnerbetala treat <ngn på ngt sb to sth>det är jag som bjuder it is on megöra anbud offer; på auktion bid <på ngt for sth>
verb och partikelverbbjuda hem ngnask sb homebjuda igeninvite...back, invite...in returnbjuda upp ngntill dans ask sb for a dancebjuda uttill salu offer for salebjuda ut ngn på restaurang etc. take sb out
© NE Nationalencyklopedin AB