Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

punktsubstantiv~en, ~erallm. point; prick äv. dot äv. mus.; skiljetecken full stop; amer. period; sak el. fråga point, matter; stycke el. avdelning paragraph; i kontrakt el. brev o.d. el. 'nummer' på program el. dagordning item; jur., i anklagelse countpunkt [och] slut! and that's that (flat)!död punkt tekn. dead centre (point); bildl. el. dödläge deadlockden kritiska punkten the critical (crucial) pointden springande punkten the crux of the matteren öm punkt bildl. a tender (sensitive) spot, a sore pointsätta punkt eg. put a full stopsätta punkt för ngt bildl. bring sth to an enddär sätter vi punkt för i dag let's stop (leave off) there for today, let's call it a daypå den här punkten härvidlag on this point, in this particular, in this respectpå alla väsentliga punkter in all essentialslåt mig tala till punkt! let me finish [what I have to say]!till punkt och pricka exactly; bokstavligt to the lettertypogr., mått point
konvergeraintransitivt verb~de, ~tmatem. el. fys. converge <mot en punkt towards…>
förgrenareflexivt verb~de, ~tförgrena sig ramify, branch off; från samma punkt äv. fork
ljuspunktsubstantiv~en, ~erlysande punkt luminous pointbildl. bright spot
momentsubstantiv~et, =faktor element, factor; punkt point; stadium stage, phasedet svåraste momentet i tävlingen the most difficult part (element) of…fys. el. tekn. moment
ömadjektiv~t, ~maömtålig tender; känslig sensitive; som vållar smärta äv. sore, aching; hudlös rawen öm punkt bildl. a tender (sensitive) spot, a sore pointröra vid en öm punkt hos ngn bildl. touch a tender (sore) spot, touch…on the rawjag är öm i hela kroppen I am sore (aching) all overkärleksfull tender; spec. om person äv. affectionate, loving, fondhysa ömma känslor för ngn have (entertain) tender feelings for…, feel tenderly towards…
prickasubstantivoböjl., till punkt och pricka, se under punkttransitivt verb~de, ~tt.ex. linje dot; göra hål med nål o.d. prickskriv under påden prickade linjen… the dotted lineträffa [prick] hitutmärkapricka [ut] mark [out]; farled med sjömärken äv. buoybildl.:ge en prickning censure, reprove
partikelverbpricka avtick offpricka förmark, put a mark (tick) against, tick offpricka för [ngt] med rött mark sth in redpricka inpå karta o.d. dot (mark, prick) int.ex. ett slag i boxning put inpricka utmark out; jfr ovan pricka
avgörandeadjektivoböjl.om t.ex. steg el. seger el. skede decisive; om t.ex. skäl conclusive; om fråga el. punkt el. prov crucialen fråga (sak) av avgörande betydelse a question of vital (decisive) importanceavgörande faktor determining factori det avgörande ögonblicket at the crucial (critical) momentsubstantiv~t, ~nbeslut decision; fastställelse el. lösning av t.ex. fråga settlementföra till ett avgörande bring to a conclusion (an issue)i avgörandets stund at the crucial (critical) moment
snurrasubstantiv~n, snurrorleksak top; vind~ windmill, pinwheelsjö.se aktersnurraintransitivt verb och transitivt verb~de, ~tsnurra [runt] spin, twirl; svänga el. virvla whirl <omkringi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasround>; kring axel el. punkt turn <omkring on>; rotate, revolve <omkring round el. about>det snurrar i huvudet på mig el. allting snurrar runt för mig my head is in a whirl, my head is spinning
härifrånadverb (jfr äv. därifrån)lokalt from here; från denna plats, punkt äv. from this place (point)[bort (borta)] härifrån away [from here]långt härifrån far from here, far offut härifrån! försvinn get out of here!härifrån och dit from here to theregå (resa osv.) härifrån leave [here]från denna osv. from thisbortsett härifrån apart from this [fact]det är härifrån han har fått sina idéer this is where he [has] got…from
© NE Nationalencyklopedin AB