Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

provisionsubstantiv~en, ~ercommissionprovision get a commission
försörjningsubstantiv~ensupport, maintenance, provision
charkuteristsubstantiv~en, ~erpork butcher, provision dealer
säkerhetsbestämmelsesubstantiv~n, ~rsecurity (safety) regulation (provision)
provianteratransitivt verb~de, ~tprovisionintransitivt verb~de, ~ttake in (buy) supplies
förordnandesubstantiv~t, ~ntjänste~ appointmentförordnande som rektor be appointed headmastertestaments~ provision
anskaffningsubstantiv~en, ~aranskaffande obtaining osv.; jfr anskaffa; acquisition; provision, supplydyr i anskaffning expensive [to obtain]
bestämmelsesubstantiv~n, ~rföreskrift direction; regel regulation, rule; stadgande i t.ex. kontrakt stipulation; villkor condition; i t.ex. lag provisionuppgift mission; öde destiny
2 sörjatransitivt verbsörjde, sörjtsörja ngn en avliden mourn [for] (starkare lament [for]) sb; sakna regret (grieve for, mourn) the loss of sb; bära sorgdräkt efter wear (be in) mourning of sbsörja ngt t.ex. sin förlorade ungdom regret the loss of sthsörja ngns bortgång mourn [over] (grieve over) sb's deathintransitivt verbsörjde, sörjtmourn, grievesörja över grieve for (over); sakna, beklaga regret; vara ledsen över be sorry about, grieve (be grieved) atsörja för se till see to; sköta om take care of, look after; ta hand om care for; dra försorg om, ordna för provide for, make provision for; ordna med providesörja för ngns behov supply sb's wantssörja för framtiden make provision for…det (den saken) ska jag sörja för I'll see (attend) to thatsörja för att ngt görs see [to it] that…det är väl sörjt för honom he is well provided for
villkorsubstantiv~et, =betingelse condition; pl. (avtalade ~, köpe~ o.d.) ofta terms; i kontrakt o.d. stipulation; förbehåll provisionställa villkor make demands, lay down conditions, dictate one's termsvillkor (det villkoret) att… on condition that…, provided [that]…på ett villkor on one conditionpå inga villkor[s vis] on no condition [whatever]vi kan på inga villkoracceptera erbjudandet we can on no account (condition)…på vissa villkor on certain conditionskapitulera utan villkor …unconditionallylevnadsomständigheterleva under goda (små) villkor live in good (poor) circumstances, be well (badly) off
© NE Nationalencyklopedin AB