Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

procentsubstantiv~en, ='per hundra' per cent, percentförk.pcofta äv. %; procenttal percentagemed 10 procent[s] (10 %) rabatt at ten per cent (10%) discounthur många procent är det? how much per cent is that?procentomsättningen get a percentage on…i procent in percentagesta ett lån till 10 procents ränta take out a loan at an interest rate of ten per cent (10%)
halv (jfr halvt)adjektiv~thalfen halvsida half a…halva sidan half the pageen och en halv timme an hour and a half, one and a half hoursen och en halv månad vanl. six weeksett och ett halvt år vanl. eighteen monthstvå och en halv procent two and a half per cent (amer. percent)halv biljett half fareett halvt löfte a half promiseför (till) halva priset at half-price, at half the priceflaggan är halv stång …at half-masthalva vägen var bildl. meet halfwaylyssna med ett halvt öra listen only with one ear[klockan] halv fem at half past four, at four-thirty; vard. half fourfem i halv [fem] twenty-five minutes past [four]
räknatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. count; göra uträkningar reckon; beräkna calculateräkna till tio count [up] to tenräkna kassan count [over] the cashhans dagar är räknade …are numberedräkna ngn bland sina vänner count (reckon, number) sb among…det räknas bland det bästa hon gjort it is ranked among her best worksräkna med ngt vänta sig expect (anticipate) sth; ta med i beräkningen allow for sth; påräkna count (reckon, calculate) [up]on sth[du kan] räkna med mig [you can] count me inräkna inte med mig [you can] count me outdet kan du räkna med you can reckon (count, depend) on thatdet ska du nog inte räkna med I wouldn't count on it, don't bank on iten motståndare att räkna med …to be reckoned withdu måste räkna med två portioner per man …allow (reckon) two portions per headjag räknar med att han kommer I count on him to comevalarna räknas till däggdjuren whales are counted (classed) among (come under)…räknat i dollar in dollarsi pengar räknat in terms of moneyi procent räknat on a percentage basisräknat från [och med]… counting [as] from (mera formellt with effect from)…matem. do arithmetic (sums)räkna ett tal do (work out) a sumräkna med bråk do fractionsräkna i huvudet do mental arithmetic; vid visst tillfälle make a mental calculation
partikelverbräkna avdra av deduct, allow forräkna av en skuld mot en fordran offset (compensate) a debt by a crediträkna bortdra av deduct; lämna ur räkningen leave…out of account; extrainkomster excluderäkna efterräkna efter hur mycket det blir work out how much it will be, see what it makesräkna efter om det stämmer check to see if it is righträkna igenomkontrollera check; kassan count [over]jag måste räkna igenom talen [en gång till] …do (go through) the sums [once more]räkna ihopt.ex. pengar count (reckon, tally, tot) up; en summa add upräkna int.ex. kreatur count; ngt i priset includeräkna medcount [in], include, take into accounträkna nedinför start count down; addera ned add (sum) upräkna omcount…over again, recount; ett tal do…againräkna om tum till centimeter convert inches into…räkna uppnämna i ordning enumerate; pengar count out; ekon., anslag o.d. adjust…upwardsräkna utberäkna calculate, work out; fundera ut figure out; ett tal do, work out…; boxn. count outräkna ut det i huvudet do it (work it out) in one's head
2 med
med delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
preposition
Prepositionen med motsvaras vanligen av with i uttryck som en bil med luftkonditionering = a car with air-conditioning, ätamedsked = eat with a spoon.
En annan motsvarighet är by, t.ex. betala med kort = pay by card.
med används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket med avsikt under uppslagsordet avsikt, uttrycket följa med under uppslagsordet följa osv.
i betydelsen tillsammmans med withbo med ngn live with sbleka med en docka play with a doll
anger vad någon/något har withen man med rött hår a man with red hair, a red-haired man
anger klädsel inen man med grå kavaj a man in a grey jacket, a man wearing a grey jacket
anger redskap eller sätt som man gör något på withFrench stavas med stort F French is written with a capital Ftala med brytning speak with an accent
anger med vilken slags röst man säger något eller hur man skriver något inmed låg röst in a low voiceskrivet med blyerts written in pencilmed stora bokstäver in capital letters
anger samtidighet eller beledsagande omständighet withmed dessa ord lämnade han rummet with these words…, so saying…han stod där med händerna i byxfickorna …with his hands in his pockets
anger transportmedel, betalningsmedel bykomma med flyg (tåg) …by air (train)hon kommed samma tåg …on the same trainbetala med kreditkort pay by credit card
i betydelsen inklusive with, including, countingmed dricks blir det …with tips, …tips includedmed föraren var vi fem counting (including) the driver…
i betydelsen innehållande containing; i betydelsen bestående av consisting ofen plånbok med 100 dollar a wallet containing 100 dollarsen lista med namn a list of namesett ord med fem bokstäver a word of five letters
anger vad något är blandat med withtar du kaffetmed eller utan socker? …with or without sugar?
anger förening, släktskap el. vanligen toförlovad (gift) med engaged (married) tovara släkt med be related to, be a relative of
anger vem som är far el. mor byhon har två barn med sin första man she has two children by her first husband
anger motståndare vid ord för tävlan, kamp with, againsttävla med ngn compete with (against) sb
i vissa uttryck med betydelsen när det gäller aboutdet bästa med det är… the best thing about it is…det är något konstigt med honom there is something funny about him
vad är det med dig? what is the matter with you?
vad menar du med det? what do you mean by that?
anger hur mycket mycket större el. mindre något är vid räknesätten division och multiplikation bydela (multiplicera) med 5 divide (multiply) by 5höja med 10 procent raise by 10 per centvinna med 10 poäng win by 10 points
om hastighet, takt at el. annan konstruktionmed en hastighet av 60 km/tim at a speed of 60 km/hmed fem minuters mellanrum at intervals of five minutestidningen kommer med ett nummer i veckan the newspaper appears once a week
i betydelsen och andmed flera (förk.m.fl.) and othersmed mera (förk.m.m.) etceteraförk.etc.skiljetecken mellan denna TSL och föreg. abb-group saknasand so on; och andra saker and other thingsskinka med ägg ham and eggs
i uttryck av typen substantiv + med + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. syftet med resan = resans syfte el. vanligen ofavsikten med dessa anmärkningar the purpose of these notesfördelen med detta system the advantage of this system
i uttryck av typen med varsamhet = varsamt with, el. omskrivning med adverbmed eftertryck with emphasismed glädje gladlymed varsamhet with care, carefully
med att+ inf.:börja med att säga begin by sayingtillbringa dagen med att läsa spend the day reading
adverbockså too, as well, also; i vissa fall soge mig dem med give me those, too (those as well)han är gammal han med he is old, toodet tycker jag med I think so toohan är trött på det och [det är] jag med …and so am I, …and I am tootill och med jag måste skratta even I…
(som betonad partikel vid verbse också betonad partikel under respektive verb, t.ex. ta med under ta)följa (gå) med med underförstått subst. el. pron. i sv. come (go) with med substantivet (pronomenet) utsatt i eng.får jag följa med? may I come (go) with you (come along)?jag håller med [dig] om det I agree with you therekommer du med ? are you coming?hon tog oss medpå bio she took us with her…vara med a) t.ex. i förening be a member <i of> b) t.ex. på begravning be present < at>
© NE Nationalencyklopedin AB