Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

planläggatransitivt verb-lade, -lagtplan; jfr äv. planeraplanlagt mord premeditated murder
planeratransitivt verb~de, ~tplanlägga plan, make plans for, arrangeplanera attskiljetecken mellan denna b-label-group och föreg. IDM saknas+ inf.plan (intend) to + inf.planeragöra föreberedelserför ngt make preparations for…planera in fit…into the schedule (timetable)tekn., jämna mark o.d. level; släta ut metall el. foto planish
tänkatransitivt verbtänkte, tänkt (med inf. el. sats som obj.jfr tänka)tänka [att] (+ inf.): ämna el. avse att be going (intend, mean, propose, amer. äv. aim) to + inf.; fundera på att be thinking of + ing-formtänker du stanna hela kvällen? are you going (intending) to stay…?, do you intend (mean) to stay…?jag borde ha gjort som jag först tänkte …have done (handlat acted) as I first intended [to] (meant to)jag hade tänktatt du skulle diska my idea was…boken var tänkt som (att vara) ett debattinlägg the book was meant as (to be)…
reflexivt verbtänkte, tänkt~ sig a) föreställa sig imagine; t.ex. en annan möjlighet conceive[kan man] tänka sig! el. tänk dig [bara]! just think (imagine, fancy)!kan ni tänka er vad som har hänt? can you imagine…?; i betydelsen 'skulle ni kunna tro' would you believe…?jag kunde just tänka mig det! just as I might have imagined!han är något av det dummaste man kan tänka sig he's as stupid as they come, he's as stupid as they make themkan du tänka dig honom som ordförande? can you imagine (picture) him as…jag tänker mig saken så här I imagine (see) the matter like thisjag har tänkt mig, att vi skulle my idea is that…tänka sig [väl] för think carefully (twice) b)ämna [bege] sigvart har du tänkt dig [att resa]? where have you thought (did you think) of going [to]?
intransitivt verb och transitivt verbtänkte, tänkt (jfr äv. tänka)allm. think < of>; fundera äv. reflect < on>; använda sin tankeförmåga el. resonera reason; vänta sig expect; föreställa sig imagine; tro äv. believetänk att hon är så rik! to think that she is…!tänk först och handla sedan! think before you act!; som ordspr. look before you leaptänk bara! just think (fancy, imagine)!tänk själv! använd hjärnan think for yourself!tänk själv om (vad) just think (imagine)…tänk om vasen skulle gå sönder! what (imagine) if…were to break!tänka för sig själv inom sig think to oneselfhan tänker långsamt (snabbt) he is a slow (quick, rapid) thinkersäga vad man tänker vanl. speak one's mindvar det inte det jag tänkte! el. jag tänkte väl det! just as I thought!, I thought as much!det var inte så det var tänkt that is not how it was meant [to be]det är inte så dumt tänkt that is not such a bad ideatänka påpartikelverbtänka efterthink, reflect, considertänk efter! try to remember!låt mig tänka efter äv. let me seenär man tänker efter äv. when one comes to think of ittänk noga efter…! a) innan du svarar think [the matter (it) over] carefully…! b) hur du ska gå till väga consider carefully…!tänka igenom en sakthink…out; speciellt amer. think…throughtänka sig in iföreställa sig imagine; leva sig in i el. t.ex. ngns känslor enter intotänka omdo a bit of rethinking, reconsider matters (resp. the matter)tänka tillvard.se tänka efterovantänka tillbakatänka tillbaka på let one's thoughts go back to, recalltänka tillbaka på gamla tider think of the old times (days)tänka utfundera ut think (work) out; hitta på think of, hit [up]on; t.ex. en plan äv. conceive, devise; planlägga plantänka ut presenter åt ngn think of (up)…tänka överthink over, consider
läggatransitivt verblade, lagtplacera:allm. put; större föremål äv. place; spec. i liggande ställning lay; lägga till sängs put…to bed; sätta på (t.ex. förband) applylägga ett brev i (på) brevlådan put (drop) a letter in[to]…lägga ansvaret (skulden) på ngn lay the responsibility (blame) on…lägga pengar på ngt spend money on…fackspr.:t.ex. golv lay; t.ex. vägar lay down, construct
intransitivt verblade, lagtlägga på hullet, se under hull
reflexivt verblade, lagt~ sig a)i eg. betydelse (äv.lägga sig ned) lie down; gå till sängs go to bed; placera sig (t.ex. i bakhåll) place oneself; sport.:boxn. o.d. take a dive; om lag throw the (resp. a) gamelägga sig och vila (lie down [to rest])lägga sig i t.ex. veck formlägga sig i rätt fil get into…läggavända sig på sidan turn on one's side b) bildl.:avta (om t.ex. storm o.d.) abate, subside; gå över pass off; om svullnad go down c) frysa:om vattendrag freeze over; om is freeze
partikelverblägga anlägga an [med geväret] present [one's gun] < at>lägga an på ngn make up to…, make a dead set at…lägga avvard., upphöra el. sluta upp pack it in, call it a dayhan har lagt av med tennis he has stopped playing tennislägg av! a) sluta med det där! stop it (that)!, cut it out! b) försök inte! come off it!, get away [with you]!; amer. don't give me that line (stuff)!lägga bortifrån sig put down (aside); sluta med drop, give uplägga emellanbetala mellanskillnaden give…into the bargainlägga framta fram put out <ngt åt ngn sth for sb>; till påseende displaybildl.:redogöra för (t.ex. planer, åsikter) put forward, propound; utveckla (t.ex. idéer) set out; presentera:t.ex. förslag el. uppsats submit <för ngn to…>; lagförslag present; förete (t.ex. bevis) produce, adduce; offentliggöra publishlägga förservera serve [out], dish [out] <ngn to sb>lägga iput in; tillsätta add; bifoga encloselägga i ngt i… put sth in[to]…; tillsätta add sth to…; bifoga enclose sth in…lägga i en växel engage…lägga i ettan[s växel] äv. put the (resp. a) car in first [gear]lägga sig i, bildl.se blanda sig iunder blandalägg dig inte i det här don't interfere, mind your own businesslägga ifrån sigput…down <bordet on…>; undan el. bort put away (aside); lämna kvar leave […behind]; förlägga mislaylägga ihopput (piece)…together; sammanslå äv. join; plocka ihop äv. collect; vika ihop fold [up]; tillsluta shut; addera ihop add uplägga ihop två och två add two to two; bildl. put two and two togetherlägga in (se äv. lägga iovan)stoppa o.d. in put…in; slå in wrap up; infoga put in, insert; t.ex. ngt i ett program introduce; bifoga (t.ex. i brev) enclose; lägga på (t.ex. parkettgolv) put down; sömnad. take inlägga in ngt i en ask put (emballera pack) sth in[to]…lägga in data. install <ett program på en dator a program on a computer>konservera:allm. preserve; i glasburk bottle; i plåtburk can, tin; i salt el. ättika etc. pickleinkomma med (t.ex. protest) enter, lodgelägga in en ansökan hos ngn om ngt apply to sb for sth, file an application with sb for sthlägga in om anstånd put in for…lägga nedeg. put (i liggande ställning lay)…down; ~ från sig put (lay) down; packa ned pack; gräva ned (t.ex. ledning) lay; sömnad. let downlägga ned ngt i en ask put (packa pack) sth into…lägga ned en krans på en grav lay a wreath…upphöra med (t.ex. verksamhet) discontinue; inställa (t.ex. drift, järnvägslinje) shut down; stänga (t.ex. fabrik) close [down]; inte fullfölja (t.ex. process) withdraw; teaterpjäs take off; tidning discontinueanvända el. offra (t.ex. pengar, möda, tid) spend, expend <på ngt (på att + inf.) on sth (in + ing-form)>lägga ned arbete på ngt äv. put in…on sth, put…into sthjakt., döda bring downlägga omförbinda bandage; sår dressändra change, alter; ordna om rearrange; omorganisera reorganizelägga om produktionen till… switch over production to…lägga om trafiken divert [the] trafficlägga påeg. put on; t.ex. förband äv. apply < to>; t.ex. färg äv. lay on; tillsätta add; posta post; amer. maillägga på en duk på bordet put (breda ut spread) a cloth on…lägga på ngn en filt put…over sblägga på [luren] tele. hang up, ring offt.ex. skatter impose <ngn (ngt) on…>lägga på ngn arbete (ansvar) saddle sb with…ökaläggafemtio kronor på priset (på varorna) raise the price (the price of the goods) by…lägga10 % på räkningen put an extra…on the billlägga tilltr.:tillfoga add; bidra med contributerfllägga sig till med skaffa sig:t.ex. skägg grow; t.ex. bil buy oneself; t.ex. vanor el. åsikter adoptitr.,sjö.:förtöja berth <vid at>; landa land; anlöpa call <vid at>lägga undanlägga bort o. reservera put aside; plocka undan put away; spara put away, lay aside (by)lägga undan till en bil save up for…lägga underlägga under sig subdue, subjugate; erövra conquerlägga uppplacera put…up <hyllan on…>visa (t.ex. kort, pengar) put downlägga upp korten bildl. show one's cards (hand)kok. dish uplägga upp ngt på ett fat arrange (place) sth on…sömnad.:korta shorten; vika upp tuck up; stickning o.d.:maskor cast on; till plagg set uplägga upp håret [på spolar] set…on rollersmagasinera el. förråd o.d. lay up (in)lägga upp en båt lay…upplanlägga:t.ex. arbete organize, plan; t.ex. program arrange, draw up; t.ex. kortregister make [out]lägga upp ett konto (ett lån) open an account (issue a loan)lägga upp på Internet uploadlägga upp ett skratt break into laughterlägga upp sig vard., sexuellt put out <för ngn for sb>lägga ur växelnput…into neutrallägga uteg. lay (placera put)…out; breda ut äv. spread <golvet on…>data. put out <en hemsida på Internet a web page on the Internet>sömnad. let outpengar:ge ut spend, lay out; betala pay <för ngt (ngn) for…>jag kan lägga ut för dig …pay [the money] for youbli tjockare fill out, put on weightsjö.lägga ut [ifrån land] put out (off) [from…]lägga sig ut för ngn hjälpa intercede (plead) for sb; söka vinna make up to sbarbete farm outlägga överplacera över (t.ex. en duk) lay (put, place, breda spread)…overlägga över maten [med någonting] el. lägga över [någonting över] maten put something over…, cover…[with something]läggaflytta över ngt put (bildl. shift)…on to
© NE Nationalencyklopedin AB