Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

pjässubstteat. playföremålel.mil. pieceschack. manpl. men
tv-pjässubsttelevision play, TV play
nypremiärsubstrevivalha nypremiär om pjäs be revived
handlingsubstagerande actioni bok, pjäs etc. story, action; intrig plot <i of>dokument document
medverkandesubstde medverkande those taking part; i pjäs the actors; vid konsert etc. the performers
succésubstsuccess; om bok, pjäs etc. success, hitgöra succé meet with success, be a success
uppföraverbbygga build, erectframföra:t.ex. pjäs, opera, musik performuppföra sig bära sig åt behave, behave oneselfuppföra sig väl behave
reprissubstav pjäs el. film revival; av radio- el. tv-program repeat; sport., (tv.) i slowmotion action replayprogrammet ges i repris nästa vecka there will be a repeat of the programme next week
övaverbträna train <ngn i ngt sb in sth>öva ngn att göra ngt train sb to do sthöva piano practise the pianoöva in lära in practise; roll el. pjäs rehearseöva upp train, exerciseutöva exerciseöva sig i att göra ngt practise doing sthöva sig i engelska practise English
© NE Nationalencyklopedin AB