Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

perfektadjektiv=perfect; oerhört bra first-rateen perfekt äkta man ofta a model husbandadverbperfectly, to perfectionsubstantiv~et, ~ergram. the perfect [tense]perfekt particip past (perfect) participle
orättadjektiv=felaktig wrong, incorrect; orättvis unjust, unfair <mot to>hamna i orätta händer fall into the wrong handsadverbwrong; spec. före perfekt particip wrongly; incorrectly etc.; jfr orätthandla orätt do wrongsubstantiv~enoförrätt wrong; orättvisa äv. injustice, unfairnessgöra orätt do wronggöra ngn orätt wrong sb, do an injustice to sb
nyssadverbfrån nu räknat:med vb i imperf. just now; för ett ögonblick sedan a moment (för en stund sedan a little while, a short time) ago; med vb i perfekt [only] justen nyss utkommen bok a…that has just come out (appeared), a recent…han gick alldeles nyss …only a moment agohan är nyss fyllda 30 år he has just turned thirtyfrån då räknat just [then (a moment osv., jfr1 before)]han hade [alldeles] nyss ätit middag, när… he had [only] just had dinner, when…
sittaintransitivt verbsatt, suttitom levande varelser: sit; på sittplats äv. be seated; inte stå äv. be sitting; sitta ned el. sätta sig sit down; vara el. befinna sig be; vara tjänstgörande (om t.ex. regering) be in officevar så god och sitt! sit down, please!, please take a seat!sitta bra bekvämt be comfortable (comfortably seated); ha bra plats (t.ex. på teatern) have a good seat (resp. good seats)sitta hemma be (stanna stay, hålla sig stick) at homesitta uppflugen be perchedsitta få sittplats get (ha sittplats have) a seatsitta och läsa sit (be sitting) reading; hålla på att be reading
med obeton. prep.:
sitta för en konstnär sit to…sitta i fängelse be in prisonhon sitter i sammanträde (telefon) just nu she is in a meeting (is engaged on the phone)…
om sak:vara el. befinna sig be; ha sin plats be placed; om t.ex. sjukdom be located; hänga hang; inte lossna:om t.ex. spik el. knapp holdklänningen sitter bra …fits well, …is a good fitden sitter perfekt [på henne] it fits [her] to perfectionden sitter bra över axlarna it sits well across the shouldersdet skulle sitta bra med en kopp kaffe a cup of coffee would be nice (lovely)den sitter för hårt i midjan it is too tight round the waist
partikelverbsitta avavtjäna t.ex. straff servesitta av [hästen] dismount from [the horse]sitta emellan[få] sitta emellan bildl.:om person be the sufferer; om sak suffersitta fastha fastnat stick, be stuck; bildl. have got stuck; vara fastklämd sit (om sak be) jammed (wedged)vara fastsatt be fixed; vara fastklibbad adhere; inte lossna (om t.ex. spik, knapp) holdsitta ibestå:om t.ex. skräck remain; om t.ex. kärlek last; om kunskaper stick in one's memoryrummet är vädrat men lukten sitter i …the smell clings to itvanor som sitter i deep-rooted…sitta ihopinte gå sönder hold together; ha klibbat ihop have stuck [together]; vara hopsatt be held (fastened) together <med with>sitta inneinomhus be (hålla sig keep, stay) indoorsi fängelse, vard. be inside, do timesitta långt inne dröja (om t.ex. svar) be a long time coming; vara svår att få ur ngn el. t.ex. löfte be hard to get out of sbsitta inne med t.ex. kunskaper el. upplysningar possesssitta kvarinte resa sig remain sitting (seated); inte lämna sin plats keep one's seatsitt kvar! don't get up!vara kvar:allm. remain; om person äv. stay [on]; om t.ex. regering remain in officesitta kvar tills ngt är slut sit…outsitta medsitta med i styrelsen be a member (resp. members) of…, be on…sitta med vid bordet sit with the others at tablesitta ned (ner)itr. sit downsitt ned så länge [och vänta] så kommer han take a seat while you wait and he will cometr.sitta ned en soffa wear down…by sitting on it a lot; jfr nedsuttensitta påvara på be on; inte ramla av keep in place, stay putsitta tillsitta så till att… om person be seated so that…sitta illa till bildl. be in a fixsitta uppsitta upp [på hästen] mount [one's horse]sitta uppeinte lägga sig sit upsitta uppe och vänta på ngn sit (wait) up for…om sak:vara uppsatt be up; inte glida ner stay (keep) up; hållas uppe be kept up <med by>sitta åtallm. be tight; starkare be too tight; om kläder äv. fit tight, be a tight fitden sitter åt i midjan it fits close to (stramar is too tight round) the waistdet satt hårt åt innan jag fick pengarna it was (I had) a tough job getting…
1 varaintransitivt verbvar, varitallm. be; existera el. finnas till äv. exist; äga rum äv. take place; stanna äv. stay; utgöra el. bilda äv. make; känna sig äv. feel; se ut äv. look; visa sig vara prove (turn out) [to be]; fungera som act as; vara anställd be employedatt vara eller icke vara to be or not to behans sätt att vara his way of behavingför att vara utlänning är han… for a foreigner he is (he's)…för att vara så ung är du… considering [that] you are (you're) so young you are (you're)…jag är bra dum, är jag inte? I am (I'm)…, aren't I?jag är lärare I am a teachertvå och tre är fem two and three are (is, make[s]) fivevi är fem [stycken] there are five of ushan är här för att… he has come to…när är bröllopet? when is…[to be]?, when will…be (take place)?snäll som jag är ska jag hjälpa dig as I am nice…, being nice…det lilla som är what (the) little there isdet är som det är things are as they are; det kan inte ändras it can't be alteredför att säga som det är to tell you the truth, to put it bluntlydet är Eva sagt i telefon [this is] Eva speaking, Eva hereär det fru A? i telefon is that Mrs A speaking?hur är det i London? hur ser det ut o.d. what's it like…?; hur är förhållandena how are things…?; hur trivs du how do you like it…?det här är mina böcker these books are mine (belong to me)det var bra att du kom nu it's fine (a good thing) you came…det var det som var fel that's what was…under veckan som var (varit) …the last (past) weekföreställningen har redan varit …has already taken place; är över …is already overjag (han) vore glad om du kom I would (should) resp. (he would) be glad if…det vore (skulle vara) trevligt that would be niceom jag vore (var) rik if I were (was)…om jag vore (var) rik ändå! I wish I were (was)…!om inte han vore (hade varit) ofta som hinder if it were not (had not been) for him; som hjälp but for himvar försiktig! be…!var inte dum! don't be…!
får det varaen kopp te? would you like (may I offer you)…?det får vara [för mig] jag vill inte I would rather not; jag gitter inte I can't be botheredden får vara för mig jag vill inte ha den I can do without it; jag låter den vara I'll leave it alonedet får (kan) varatills senare that can wait…det får (vi låter det) vara som det är we'll leave it as it is (at that)det kan [så] vara att han är rik, men… he may be rich, but…var ska (brukar) knivarna vara? where do…go?det är bara att ringa you only have to ring, just ringhon är och handlar she is out shopping; har gått för att handla she has gone [out] shoppinghon var och mötte mig she was there (had come) to meet mehan är och förblir en skurk he always has been…and always will be
huset är av trä …is [made] of woodvara från England a) om person be from… b) om produkter come from…jag var hos honom en timme I stayed with him for an hour, I spent an hour with himhan var där (här) med boken i går he took the book there (brought the book)…hur är det med…? hur mår how is (resp. are)…?; hur förhåller det sig med how (what) about…?vad är det med ljuset? what has happened to…?, what's the matter with…?vi är flera om [att dela] ansvaret there are several of us who share…man måste vara två om det (om att göra det) that's a job for two (it takes two to do it)jag var på (var och såg) Hamlet I saw (gick på went to see)…vad är den här (ska den här vara) till? what is this [meant] for?han är vid järnvägen he is employed (has a job) on…;
hjälpverbvar, varitmed perfekt particip av transitivt verb: a) spec. uttr. varaktighet o. resultat be b) passivbildande (= ha blivit) vanl. have beennär (var) är han född? when (where) was he born?bilen är gjord i Sverige (på nittiotalet) the car was made in Sweden (in the nineties)bilen är (var) stulen the car has (had) been stolenmed perfekt particip av intransitiva rörelseverb o.d. vanl. havehan är (var) bortrest he has (had) gone awayhan är bortrest sedan en vecka he has been away for a week
substantiv~tfilos.vara[t] existence, beingpartikelverbvara avbe off osv.; se ex. under avvara av med ha förlorat have lost; vara kvitt have got (be) rid of; avvara spare; klara sig utan do (manage) withoutvara bortabe away osv.; se bortavara borta från arbetet äv. stay away from…vara efterförföljavara efter ngn be after sb, be on sb's tracksvara på efterkälkenvara efter i (med) ngt be behind in (behind[hand] with)…vara efter med [betalningen av] hyran äv. be in arrears with…vara emot ngtbe against…; ogilla äv. be opposed to…vara frammese under frammevara för ngtbe for…; starkare be all for…; se äv. ex. under för, förvara förevara före [ngn] be ahead [of sb]; bildl. äv. be in advance of sb; i tid o. ordning be before (in front of) sbvara ikontakten är i the plug is in (connected)korken är i the cork is in the bottlenyckeln är i the key is in the lockvara kvarstanna remain, stay [on]; se äv. ex. under kvarvara meddeltaga take part; närvara be present <på (vid) at>; finnas med el. vara medräknad be includedär böckerna med? har vi fått med have we got…?; har du med did you bring…?är du med? förstår du mig do you follow [me]?, do you get what I mean?får jag vara med? may I join in?; göra er sällskap may I join you?, may I make one of the party?han är med henne överallt he accompanies (goes with) her…hon var inte med tåget she didn't come with…vara med sin tid keep up with the times, be (keep) up to datehan var med [oss] när vi… he was with us when we…jag var med [när det hände] I was there (present) [when it happened]jag är med i en förening I am a member of…han var med i kriget he served (was) in…vara med om (på) samtycka till agree (consent) to; gilla approve of; vara villig till be ready (game) for; bidraga till contribute tovara med om bevittna see, witness; deltaga i take part in; t.ex. kupp äv. be a party to; uppleva experience; genomgå go (be, live) through; råka ut för meet withvara med om att (+ inf.): medverka do one's share towards + ing-form; hjälpa till help to + inf.han berättade allt han varit med om …all that had happened to him, …all his experiencesvara med om [i sin livstid] live to seejag har varit med om snö i september I have known snow…hur är det med henne? hur mår hon how is she?, how does she feel?vad är det med henne? what's the matter (what's wrong) with her?; vad har hänt henne? what has happened to her?vara om siglook after one's own interests, look after number one; vara närig be on the make, have an eye to the main chancevara påallm. be on; gå, om t.ex. motor äv. be runningbildl.:vara på ngn ligga efter be on at sb; slå ner på be down on sbvara på ngt röra vid be at sthvara tillexist, beden är till för att (+ inf.) it is there to + inf.det är det den är till för that's what it is there (avsedd meant) forvara till sig be beside oneselfvara urkontakten är ur the plug is out (disconnected)nyckeln är ur the key is not in the lockvara överbe over osv.; se ex. under över
© NE Nationalencyklopedin AB