Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

passeratransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tpassera [förbi] pass äv. friare, pass by; överskrida crossdet låter jag passera överser jag med I am willing to overlook that (let it pass)ett passerat stadium a stage that has passed (gone by)hända happen osv.; jfr händakok. strain; genom durkslag press…through a colanderi t.ex. tennis pass
ljudvallsubstantiv~en, ~arsound (sonic) barrierpassera ljudvallen break through the sound (sonic) barrier
mötasintransitivt deponensverbmöttes, möttsmeet; passera varandra pass [each other]deras blickar möttes their eyes met
revysubstantiv~n, ~erteat. revue, variety (amer. vaudeville) [show]; översikt reviewlåta gamla minnen passera revy review…
obemärktadjektiv=unnoticed, unobserved, unperceived; om vrå o.d. äv. obscure; ringa humbleadverbse oförmärktpassera obemärkt pass unnoticed (unobserved)
slussatransitivt verb~de, ~teg. el. låta…passera genom en sluss pass…through a lockbildl.slussafolk förbi (in, ut) pass…one by one (one at the time)han slussades mellan olika myndigheter he was pushed around from one authority to the otherintransitivt verb~de, ~tpassera genom en sluss pass through a lockslussa in (ut) eg. lock in (out)
tullsubstantiv~en, ~aravgift [customs] duty; vard. customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknas~sats customs tariff, [rate of] dutyhur hög är tullen på…? what is the duty on…?betala tull för ngt pay duty (vard. customs) on (for) sthlyxartiklar är belagda med tull …are liable to customs dutybetala 100 kronor i tull pay a duty of…tullmyndighet el. tullverk Customs (pl.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknastullhus customs housepassera [genom] tullen get through (pass [through]) the Customsväg~ road tollbo utanför tullarna ung. live outside the (out of [the]) town
1 resasubstantiv~n, resorfärd:allm. el. säeskilt till landsel.bildl. journey; till sjöss voyage; om alla slags resor, mera vard. trip; forsknings~ expeditionGullivers resor Gulliver's travelsenkel resa kostar 750 kronor the single fare is…fri resa travelling expenses paid, free travellycklig (trevlig) resa! pleasant journey!, bon voyage! fr.börja en resa start [out] (set out, embark) on a journey osv.hurdant väder hade ni resan? …on your trip?under resan during (on) the journey, on the wayjur., gångförsta resan the (a, his etc.) first offencesju resor värre ten times worse
intransitivt verbreste, restfärdas travel, journey; till ett visst mål vanl. go <till to>; av~ leave, depart; på längre resa set out <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>resa i affärer travel on businessresa [i] 1:a klass travel first classresa jorden runt travel round the worldvi reser härifrån i morgon we leave (are leaving) here tomorrow
partikelverbresa bortgo away <från from>resa bort från äv. leave; se äv. bortrestresa förbigo past (by), pass by; passera passresa förego on ahead <ngn of sb>resa igenompass through; ett land äv. cross, travel across (through)resa in i ett landenter…resa omkringtravel [about], get aboutjag reser omkring i England äv. I am touring [in]…resa över tillgo over (across) to; över vatten äv. cross over to
2 faraintransitivt verbfor, faritfärdas el. speciellt till en plats go <till to>; avresa leave, start, depart, set out <till i samtliga fall for>; go off (away) <till to>; resa travelfara söderut go [to the] southvi for samma väg we travelled by the same routefara sin väg go away, leave
ila el. rusa rush, tear, dash; plötsligt dart, shoot; susa whizhan fick ett slag så att han for i väggen …flew against the wallkomma farande come rushing (tearing) alongkomma farande in i rummet come rushing (dashing, stojande bursting) into the room
bildl.fara illa fare badly, be badly treatedbilen far illa av att (+ inf.) it is bad for the car to + inf.vad är det han far efter? what is on his mind?, what is he thinking about?fara med osanning tell lies, be a liar
partikelverb (jfr köra o. resa)fara avlocket for av …flew offfararusa av och an dash (dart) to and frofara bortresa go (köra drive) away <från from>fara efter ngnfara frameg.:komma farande go (köra drive) aheadbildl.:bete sig carry (go) on; härja ravage, cause havocfara förbigo (köra drive, rusa dash) past (by); passera passfara ijag undrar vad som har farit i honom …what has taken possession of (got into) himfara infara in i enter, go intofara in till staden go in (om storstad up) to townfara i vägstart, go off, set out; rusa go (rush) off, hurry awayfara omkringgo (travel, köra drive) about; om sak run (rulla roll) aboutfara omkring flänga bustle aboutfara tillbakaåtervända go backfara upprusa upp jump up, jump to one's feetöppna sig fly open, openfara upp ur sängen jump out of bedfara uteg. go (köra drive) outfara ut på (till) landet go into the countrybildl.fara ut mot ngn let fly at (skälla på rail at) sbfara vidarego on, continue one's journeyfara övergo across, cross, traverse
åkaintransitivt verb och transitivt verbåkte, åktallm.:fara go; som passagerare äv. ride; köra drive; färdas på cykel o.d. ridevi ska åka nu ge oss i väg we are leaving (going) nowåka bil go by car; bila äv. motoråka buss (tåg) go (travel) by bus (train)åka båt go by boat; göra en båttur go boatingåka gratis travel free [of charge]åka hiss use the lift (amer. elevator)åka motorcykel ride a motor cyclevi åkte [längs] Nygatan we went (drove resp. rode) along…åka sin väg leave, go (köra äv. drive resp. ride) awayåka i diket drive into the ditchåka i fängelse go to (be sent to) prison (jail)jag fick åka med honom till stationen he gave me a lift to…han ska åka till England he will go (he's going) to…han åker till England i morgon he will leave (he leaves) for…; för exempel jfr äv. fara, köraglida el. halka slip, slide, glideåka i golvet fall on the flooråka kana slide
partikelverb (jfr äv. fara o. köra)åka avhalka av slip (slide, glide) offåka bortresa go awayåka bort över helgen go away for the weekendåka ditvard., bli fast be (get) caught, get nailed; sport., förlora loseåka efteritr. go (köra drive, som passagerare ride) behindtr.åka efter hämta ngn go (köra drive, som passagerare ride) and (to) fetch sbåka fastvard. be (get) caught <för for>åka fast för fusk be caught cheatingdu kommer att åka fast! you're going to get caught!åka framglida fram slip etc. forwardåka förbigo etc. past (by); passera passåka hit och dithalka slide (glide) aboutåka ifrån ngnbort från go away from sb, leave sb [behind]; genom överlägsen hastighet drive ahead of sbåka ini fängelse get into (be sent to) prison; glida in slip (slide, glide) inåka medlåta ngn [få] åka med give sb a liftåka med get a liftfår jag åka med? can I have a lift?ska du åka med? are you coming (resp. going) with us (me etc.)?, can I (we etc.) give you a lift?åka nedglida ned slip (come, glide) downhissen åkte ned …went downåka ned i diket go (köra drive) into…åka ned till Skåne go etc. down to…åka om ngnovertake…, pass…åka omkullåka pååka på ngn kollidera med run (drive resp. ride) into sbtr.åkavard., råka ut för:åka på en blåsning bli lurad be swindled (cheated, diddled)åka på en förkylning catch [a] coldåka på stryk get a beating; sport. take a beatingåka uppglida upp slip etc. (om t.ex. kjol ride) upöppna sig slip etc. (come) open, openhissen åkte upp …went upåka urcome (slip) outåka ur division 1 sport. be relegated from (amer. drop out of) the first divisionåka uteg. go (köra drive) outbildl., bli avlägsnad:om person be turned (kicked, thrown) out; om sak be got rid of
© NE Nationalencyklopedin AB