Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

passatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tge akt på attend (pay attention) to; hålla ett öga på keep (have) an eye on; se efter see to, look after; maskiner o.d.:sköta äv. operate; övervaka äv. watch [over]passa barn se efter barn look after (take care of) children; sitta barnvakt babysitpassa telefonen answer the telephonepassa tiden vara punktlig be punctual, be (come) in timepassautnyttja tillfället take the chance (opportunity)passakomma i tid till tåget be in time for the train
vara lagom (avpassad) el. lämpa sig el. avpassa el. anpassa fit spec. om konkr. ting, suit <efteri båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>; vara lämplig be fit[ting] <till for>; be suitable <till for; för to>; vara läglig el. bekväm be convenient <ngn to sb>den t.ex. jackanpassar precis it fits perfectly (is a perfect fit)den passar inte alls it doesn't fit at all (fits very badly)möbeln passar inte här …is out of place hereom det passar er är lägligt if it is convenient to you, if it suits you, if it is all right with [(for) you]när det passar henne when it suits her; när hon har lust äv. when she chooses (likes)det passar mig utmärkt it suits me fine
med prepositionskonstruktion:
de passar för varandra they are suited to each otherdet passar [in] i sammanhanget it fits [into] the contextnyckeln passar inte i (till) låset the key doesn't fit the locken slips som passar till kostymen a tie that goes well with (that matches)…han passar bra till fritidsledare o.d. he is cut out el. is the right sort of man for (to be) a…
vara klädsam suit, become; anstå be becoming <ngn for sb>; osv.; jfr passa, b
kortsp. pass, say `no bid'
sport.passa [bollen] pass [the ball]
reflexivt verb~de, ~t~ sig a) lämpa sig el. vara lämpligt be convenient (opportune) b) anstå be becoming, be fitting <för ngn for sb>; become <för ngn sb>det passar sig inte it is not proper (vard. not good form, not done) c) se upp; look out <för for>; akta sig take care of oneself
partikelverbpassa ihopitr.: konkret fit [together]; friare fit in; stämma tally, square <med with>passa ihop [med varandra] om personer suit (be well suited to) each other, get on well togetherpassa ihop med ngt match…tr. fit…together; tekn. joint, join…togetherpassa intr. fit…in (into)itr. fit [in]; tekn. äv. gearpassa in i fit (bildl. äv. dovetail) [into]det passar precis in på honom the description fits him exactlypassa påpassa på medan… take the opportunity while…passa på att (+ inf.) take the opportunity to + inf.passa uppvid bordet wait <bådaskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasat (amer. on)>passa upp på ngn wait on sb
handskesubstantiv~n, handskarglove; krag~ gauntletpassa som hand i handske fit like a glove
anbringatransitivt verb~de el. -bragte, ~t el. -bragtallm. el. fästa fix, affix; applicera apply; passa in fit; sätta upp put up; placera place
prydatransitivt verbprydde, pryttadorn; utsmycka äv. decorate, ornament; försköna embellish(samtliga äv.pryda upp); passa el. kläda becomevasen pryder sin plats …is decorative [there (here)]
anståintransitivt verb-stod, -ståttuppskjutas wait, be deferreddet får anstå it will have to waitlåta saken anstå let the matter waitpassa become, befit, be becoming (proper) for
servaintransitivt verb~de, ~tsport. servevem servar (ska serva)? whose serve (service) is it?transitivt verb~de, ~tsport. servevard.servapassa upp [på] ngn wait on sbvard., reparera o.d.serva bilen have the car serviced
lämpareflexivt verb~de, ~t (jfr lämpad)lämpa sig passa be convenientlämpa sig för ngt be suited for…; om sak äv. be [well] adapted for…, lend itself to…transitivt verb~de, ~tanpassa adapt <efter to>substantiv~n, lämporlämpor gentle persuasion (sg.)använda lämpor för att få ngn att (+ inf.) coax sb into + ing-form
sentadverblatebättre sent än aldrig better late than nevergå och lägga sig sent go to bed late; som vana keep late hoursvad sent du kommer sent! you're late!komma för sent till middagen a) inte passa tiden be late for… b) gå miste om be (come) too late for…
dugaintransitivt verbdög el. dugde, dugtallm. do; vara lämplig el. passa äv. be suitable (fit); gå an el. passa sig äv. be fitting (becoming); vara god nog be good enough; vara utmärkt be fine (splendid) <till (åt, för)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>det duger that will do (be all right)det duger inte! that will never do!, that is no good!; vard. that won't wash!…duger inte till någonting (ingenting till) …is no good; om sak äv. …is [of] no use; om person äv. …is fit (good) for nothingvisa vad man duger till show what one can do, show what one is capable of (worth, made of)det var ett rekord som heter duga! that is something like (what I call) a record!
överensadverbvara överens ense agree, be agreed <om on>komma överens om ngt agree (come to an agreement) on (about) sth; träffa en uppgörelse om come to terms about sth; fastställa arrange (settle) sthkomma överens om att träffas agree to meet, make an appointmentkomma bra (dåligt) överens med ngn get on well (not get on) with sbstämma överens agree, be in accordance; passa ihop äv. tally, correspond <medi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknaswith>inte stämma överens äv. disagree
© NE Nationalencyklopedin AB