Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

påträngandeadjektivoböjl.påflugen pushy, self-assertive, forward; enträgen importunate, insistenten påträngande person äv. a pusher
framfusigadjektiv~tpåträngande pushing, forward; gåpåaraktig aggressive; oblyg unblushing, unabashed
enträgenadjektiventräget, enträgnaurgent; ihärdig insistent; påträngande importunatepå hans enträgna begäran at his urgent requesthan är mycket enträgen he is very insistent (resp. importunate)
trängatransitivt verbträngde, trängtdriva el. pressa el. trycka drive, press; skjuta push, jostle; tvinga force
intransitivt verbträngde, trängtvara trång be (feel) too tight; om sko äv. pinch
partikelverbtränga bortpsykol. represstränga fram~ in el. ~ igenom o.d. penetratetränga fram ur äv. emerge (come out el. forth) fromtränga sig fram t.ex. genom folkmassan push one's way forwardtränga sig förbiforce one's way pasttränga sig företränga sig före i kön push oneself forward in (jump) the queuetränga igenompenetrate, permeatehans idéer har trängt igenom …are now generally accepted, …have prevailedtränga ihop t.ex en massa människorcrowd (pack)…togethertränga ihop sig om flera personer crowd togetherni måste tränga ihop er äv. …get closer togethertränga intr.:tränga in ngn i ett hörn press (osv., jfrI) sb into a corneritr.o.rfl.:tränga in (in i…) el. tränga sig in (in i…) force one's way in (into…); bryta sig in break in (into…)tränga in i ngt sätta sig in i, fördjupa sig i penetrate [into] sth, immerse oneself in sthtränga nedpermeate <it.ex. jordenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasthrough>tränga påtränga sig på ngn vara påträngande thrust oneself (obtrude, butt in) on sbförlåt att jag tränger mig på stör pardon my intrusiontränga tillbakapoliserna trängde tillbaka de nyfikna the policemen pressed (thrust)…backtränga undantränga undan ngn push sb aside, push sb out of his (resp. her) placede gamla idéerna har trängts undan av nya the old ideas have been superseded by new onestränga utom t.ex. folkhop crowd outtränga ut ngn i gatan force sb out…det nya modet har trängt ut det gamla the new fashion has superseded (displaced) the old onegasen trängde ut genom dörrspringan the gas was escaping (leaking out)…
© NE Nationalencyklopedin AB