Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

påfrestandeadjektivoböjl.trying
prövandeadjektivoböjl.påfrestande trying; granskande searching
uppslitandeadjektivoböjl.psykiskt påfrestande trying
krävandeadjektivoböjl.om arbete el. uppgift o.d. exacting; mödosam el. svår arduous, heavy, hard; påfrestande el. t.ex. om tid tryingen krävande uppgift äv. a demanding task, a task that makes demands
frestatransitivt verb~de, ~tförsöka förleda el. locka temptfresta ngn att göra ngt tempt sb to do (into doing) sthkänna sig (vara) frestad att (+ inf.) feel tempted to + inf.pröva fresta lyckan (ngns tålamod) try one's fortune (sb's patience)anstränga strainintransitivt verb~de, ~tfresta ˈpå vara påfrestande be a strain <ngt on sth>
svåradjektiv~tatt förstå el. utföra o.d. difficult, hard; mödosam heavy, stiff; vard. tough; påfrestande trying; farlig el. allvarlig grave, serious, severe; tekn.:tung el. grov heavy
Ex.: a)attr. användning:ett svårt jobb a difficult (hard, tough) jobett svårt fall a difficult caseett svårt fall av lunginflammation a serious case of…en svår fråga a difficult (hard) questionsvåra förhållanden äv. trying conditionsen svår förkylning a bad (severe) colden svår förlust a heavy (severe) lossvara i svår knipa be in a great fix (a great mess, a very tight corner)svår köld severe colden svår olycka olyckshändelse a serious accidentha svåra plågor be in great painen svår sjukdom (skada) a serious (severe, starkare grave) illness (injury)ett svårt slag bildl. a sad blowfartyget har svår slagsida …a heavy listsvår terräng rough countryen svår uppgift a difficult (a hard, an arduous) taskett svårt val dilemma a difficult (hard) choicesvår värk severe pain
b)övrigt:göra det svårt för ngn make things difficult for sbha det svårt lida suffer greatly; slita ont have a rough (tough) time of it; ekonomiskt be badly offhan har svårt för sig nothing comes easy to himha svårt för engelska find…difficultha svårt [för] att (+ inf.) find it difficult (hard) to + inf., have [some] difficulty in + ing-formha svårt att fatta vara dum be slow on the uptakeha svårt för att lära be slow [to learn], be a slow learnerhan är svår att ha att göra med he is difficult to get on withdet är svårt [för mig] att (+ inf.) it is difficult (hard) [for me] to + inf.vara svårbegiven på spriten be fond of the bottlehan är svår på fruntimmer he is always running after women
© NE Nationalencyklopedin AB