Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

påföljdsubstantiv~en, ~erconsequence; jur. sanctionmed påföljd (med den påföljd en) att han… with the consequence (result) that he…
rättsligadjektiv~tlaglig legal; i domstol judicial; juridisk juridicalmedföra rättslig påföljd involve legal consequencesvidta rättsliga åtgärder mot ngn take (bring) judicial proceedings against sb
ansvarsubstantiv~etallm. responsibility; ansvarsskyldighet liabilitybära (ha) ansvaret för be responsible forlägga ansvaret put the responsibility onta på sig ansvaret för take on (shoulder, assume) the responsibility forställa ngn till ansvar hold sb responsible, call sb to account <föri samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor>på eget ansvar on one's own responsibilityjur., straff[påföljd] penalty
straffsubstantiv~et, =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaspåföljd allm. punishment; jur.:vite penalty; böter fine; dom sentenceett strängt straff a severe punishment; genom dom a severe (alltför strängt harsh) sentencelagens strängaste straff the maximum penaltytidsbestämt straff fixed term [of imprisonment]avtjäna ett straff serve a sentence, serve (do) timefå sitt straff be punishedgå fri från straff escape punishmentsom straff as a (by way of) punishment~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknassport. penalty; jfr äv. straffspark~en, ~ar el. =skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknaskortsp. penalty
© NE Nationalencyklopedin AB