Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ovanasubstantiv~n, ovanorful vana bad (objectionable) habitbrist på vana unaccustomedness <vid to>; lack (want) of practice; bristande förtrogenhet unfamiliarity <vid with>
avsvärareflexivt verb-svor, -svuritavsvära sig t.ex. tro abjure, forswear; t.ex. ovana renounce
avvänjatransitivt verb-vande, -vantspädbarn wean; vetensk. ablactate; t.ex. rökare cureavvänja ngn från en ovana cure sb of (wean sb from) a [bad] habit
benägenhetsubstantiv~enböjelse inclination <för to>; disposition <för to[wards]>; begivenhet el. ovana propensity <för to; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. for + ing-form>; villighet readiness, willingness <för to>ha en benägenhet att tänka illa om andra have a tendency to…
växaintransitivt verbväxte, vuxit el. växtgrow; om t.ex. företag äv. expand; om t.ex. befolkning el. skulder äv. increasestaden bara växer …just keeps growingdet växer mycket rosor i trädgården there are a lot of roses [growing] in the gardenvad du har vuxit! how you have grown!skulderna växte till enorma belopp the debts accumulated into…denna art växer inte i Sverige …does not occur (grow) in Swedenväxa i höjden grow taller (om sak äv. higher)växa ngn över huvudet a) eg. outgrow sb b) bildl. get beyond sb's control, become too much for sbskulderna har vuxit honom över huvudet äv. he is up to his ears in debtväxa sig stor och stark grow big and strong
partikelverbväxa bortdet växer bort med tiden it (this) will disappear (om ovana he etc. will grow out of it)växa fasttake [firm] root; bildl. äv. get firmly rooted; jfr fastvuxenväxa fast vid ngt grow on to sthväxa framgrow (come) up; bildl. äv. developväxa i ngtgrow into…växa i fatt ngncatch…up in height (size)växa ifrån ngtgrow out of…, outgrow…växa igenom sår heal [up]; om t.ex. stig become overgrown with weeds; om t.ex. dike fill up [with weeds], get choked with weedsväxa ihopgrow togetherväxa ingrow inväxa in i a) eg. grow into… b) bildl. el. t.ex. sitt arbete grow familiar with…växa omngn outgrow…; eg. äv. shoot ahead of…[in height]växa sammangrow together; jfr sammanvuxenväxa tillgrow; t.ex. i antal increase <i in>hon har vuxit till sig she has grown into a fine girlväxa uppgrow up, growhan har växt upp i staden (på landet) he is town-bred (country-bred); jfr uppväxandeväxa ur sina klädergrow out of…, outgrow…växa utfram el. om t.ex. gren, hår grow oututvidgas el. t.ex. på bredden spread; utvecklas develop <till into>växa överovergrowgräset har växt över stigen …has grown over the path, the path is overgrown with…; jfr äv. övervuxen
hospreposition
Prepositionen hosmotsvaras vanligen avat i uttryck somvi träffas hosAnn= we'll meetatAnn's place.
hos används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket vara anställd hosnågonunder uppslagsordet anställd, uttrycketsöka hjälphosnågon under uppslagsordethjälp osv.
anger vistelse i någons hem at (då ord för person följer efter at i engelskan används apostrofgenitiv), withhemma hos oss at our place, in our homejag bor tillfälligthos familjen Andersson I'm staying at the Anderssons', I'm staying with the Anderssonshan bor fortfarande hos sina föräldrar he still lives with his parentsvi träffas hos Ann we'll meet at Ann's, we'll meet at Ann's place (house)hon är inne hos sig i sitt rum she is in her room
anger lokal för affärsverksamhet eller t.ex. läkarmottagning at (då ord för person följer efter at i engelskan används apostrofgenitiv)jag fick vänta längehos tandläkaren …at the dentist'sjag har varit hos tandläkaren I have been to the dentistkartan finns hos alla bokhandlare the map is available at all bookshops
anger arbetsgivare forarbeta hos ngn work for sb, be employed by sb
anger läge bredvid någon, vid verb som sitta, sätta sig, ligga bykom och sitt hos mig i soffan come and sit by me on the sofa, come and sit by my side on the sofajag satt (var) hos honom när… I sat (was) with him when…
anger en persons egenskap, känsla, utseende: med betoning på inre egenskap in; med betoning på yttre egenskap, utseende aboutdet finns något hos henne jag tycker om a) inre egenskap, inom there is something in her that I like b) yttre egenskap there is something about her that I likevad ser hon hos honom? what does she see in him?det är en ovana hos mig att… it's a bad habit of mine to…
i uttryck som betecknar tillhörighet till grupp, på svenska ofta ersättbart med bland inblodomloppet hos fiskar the circulatory system in (of) fishesen sjukdom som är vanlig hos barn an illness frequent in children
i uttryck av typen substantiv + hos + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. egenskapen hos detta material = detta materials egenskap ofegenskapen hos detta material the quality of this materialkunderna hos banken the customers of the bankvärdet hosi boken ligger i att… the value of the book lies in the fact that…
anger författares verk o.d. inordet finns hos Shakespeare the word can be found in Shakespeare
© NE Nationalencyklopedin AB