Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

otydligadjektiv~tindistinct; oklar äv. unclear; om bild o.d. äv. blurred; dunkel äv. vague, obscure
oartikuleradadjektiv-artikulerat, ~eotydlig inarticulate
grötigadjektiv~tporridge-like, pulpy, mushybildl.:otydlig om röst thick; oredig muddled
suddigadjektiv~totydlig blurred, indistinct, vague, fuzzy; om minne el. blick o.d. hazy, dim; om foto. fogged, foggy
oklaradjektiv~teg.:otydlig indistinct; grumlig turbid, muddy, cloudy; om ljus el. sikt dim; om röst huskybildl.:otydlig unclear, indistinct; vag vague, dim, hazy; dunkel el. svårfattlig obscure, abstruse; oredig muddled, confused; tvetydig ambiguousdet är oklart om han någonsin gjorde det it is uncertain whether…sjö. foul
dunkeladjektiv~t, dunklaskum dusky, obscure; mörk dark; rätt mörk darkish; mörk o. dyster gloomy; oklar, otydlig dim; obestämd, vag vague; svårbegriplig abstruse; svårfattlig o. oklar obscure; hemlighetsfull mysteriousha ett dunkelt minne av ngt have a dim (vague) recollection of sthi dunkla ordalag in vague (obscure) termsdunkelt ursprung obscure originsubstantivdunkletdusk; dystert gloom; oklarhet dimness, obscurityhöljd i dunkel bildl. wrapped in mysteryskingra dunklet kring… clear up the mystery surrounding…
svagadjektiv~tallm. weak; medlidsamt el. klandrande feeble; klen äv. delicate; bräcklig äv. frail; kraftlös el. utmattad faint; lätt el. om t.ex. el. vin el. öl light; liten el. ringa faint, slight, slender; otydlig el. om ljud faint, soft; om ljus äv. dim, feeble; skral poorha en svag aning om ngt have a faint (vague) idea of sthsvag hälsa delicate healthen svag känsla a slight feelingdet svaga könet the weaker sexjag har ett svagt minne av att… I have a vague recollection that…en svag likhet (misstanke) a faint (vague) resemblance (suspicion)svaga nerver weak nervessvag puls feeble pulseen svag skiftning a faint tingesvag tillbakagång mild recessionsvagt verb weak verbsvag värme kok. low heati ett svagt ögonblick äv. in a moment of weaknessvara svag för… have a weakness for (be fond of)…vara svag i engelska be poor at (skol. weak in) English
© NE Nationalencyklopedin AB