Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

otursubstantiv~enbad luck, ill-luck, misfortunevilken otur! what [a stroke of] bad luck!ha otur äv. be unlucky, have no luck <i in (i spel at)>
maximaladjektiv~tmaximal; (attr.) maximum…vara maximal be at a maximummaximal otur the maximum of bad luck, awful bad luck
suckaintransitivt verb~de, ~tsigh <av with; efter for; över over, at>'vilken otur' suckade hon äv. …she said with a sigh
nedrigadjektiv~tgemen el. simpel mean, dirty, lowvilken nedrig otur! what rotten luck!det är (var) nedrigtav dig att tro det! it is beastly (horrid)…!
olyckligadjektiv~tbetryckt unhappy <över about>; djupt distressed; eländig miserable, wretched; drabbad av olycka el. otur unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless; beklaglig unfortunate, deplorablefå en olycklig utgång have an unfortunate endingolyckligt misstag fatal blunder
olyckasubstantiv~n, olyckorolyckligt öde o.d. misfortune, ill fortune; otur bad (ill) luck; motgång adversity, trouble; bedrövelse unhappiness; elände affliction, miserynär olyckan är framme when an accident occurs; om man har otur if things are against you, if your luck's outmissöde mishap, misfortune; olyckshändelse, t.ex. bilolycka accidenten olycka kommer sällan ensam it never rains but it poursen olycka händer så lätt accidents will happenvard., om person wretch; skämts. rascal, devilhennes olycka till son that good-for-nothing son of hers
sällsyntadjektiv=rare, uncommon, unusualen sällsynt gäst an infrequent (a rare) visitorvi hade en sällsynt otur …unusual bad lucksoliga dagar är sällsynta …are scarce (few and far between)adverbexceptionallyi sällsynt hög grad to an exceptional degree
eländesubstantiv~t, ~nmisery, wretchedness; otur, besvär nuisancefattigdom och elände misery and wantvilket elände! what a mess!, what a terrible state of things!till råga på eländet (allt elände) to make matters worse, on top of it alleländig sak wretched thing
vilkenpronomenvilket, vilkarel. a) självst.:med syftning på person who (som obj. whom, mera vard. who, efter prep. whom); med syftning på djur el. sak which; med syftning på person el. djur el. sak i nödvändig relativsats ofta that; jfr som b) fören. whichvilkens, vilkets, vilkas whose; jfr varshan bäddade själv, vilket inte händer så ofta he made his own bed, [a thing] which…dessa pojkar, vilka alla är bosatta i these boys, all of whom…dessa böcker, vilka alla är these books, all of which…det brev om vilket ni talar …[that (which)] you are talking about, …about which you are talkinginterr. a) i obegränsad betydelse what; självst. om person who (som obj. who[m], efter prep. whom) b) avseende urval, med utsatt eller underförstått 'av', which; självst. äv. which onepl. onesvilkens, vilkas whosevilka böcker har du läst? what (av ett begränsat antal which) books…?vilkenvad för slags tobak röker du? what tobacco…?vilken är vad heterSveriges största stad? what is…?vilka är Sveriges fyra största städer? what are…?slå upp i ordboken! – Vilken då? …Which one?vilkenav dem menar du? which [one] do you mean?vilka är de där pojkarna? who are…?han frågade vilket land jag kom från …what country I came fromjag vet inte vilken av dem som kom först …which of them came firsthar du hört vilken otur de har haft? …what bad luck they have had?
specialfall a)i relativsatser o. likn. uttr.vilken som helst, se helsthon är inte en tjej vilken som helst …just any (an ordinary) girlkan man säga vilket som helst (vard. vilket som)? av två saker can you say either?res vilken dag du vill …any day you likevilket av de två alternativen du än väljer whichever of the two alternatives you choose b)i utropvilken dag! what a day!vilken otur! what bad luck!vilket väder! what weather!vilka höga berg! what high mountains!
kunnatransitivt verbkunde, kunnat(med subst. obj.) 'känna till' el. 'behärska' el. 'ha lärt sig' knowhan kan allt vet allt he knows everything; kan göra allt he can do everythingnu kan vi det här! nu är vi färdiga med (och trötta på) det här we've had quite enough of this now!han kan sina saker he knows his businesshan kan flera språk he knows (kan tala can speak) several languages
hjälpverbkunde, kunnatkan (resp. kunde) som uttrycker förmåga, möjlighet m.m. can (resp. could)jag kan (kan inte) simma, dansa etc. I can (can't)…jag ska göra allt jag kan äv. …everything in my powerjag ska göra så gott jag kan I will do my best, I will do as well as (as best) I canjag kan inte komma i morgon I can't come (make it) tomorrowboken kan köpas i vilken affär som helst the book can (is to) be had…han kan köra bil förstår sig på att he knows how to drive a cardet kan du är lätt för dig att säga som är… it's easy for you to say, you are…jag kan själv I can do it myself
kunna (+ inf.) (resp. kunnat) 'vara i stånd att' m.m. be (resp. been) able to; 'ha förmåga att' äv. have (resp. had) the power (om själslig förmåga ability) to; 'ha tillfälle att' äv. be (resp. been) in a position to; 'förstå sig på att' äv. know (resp. known) how to; jfr äv. ex.inte kunna äv. be unable toskulle kunna 'kunde' ofta could (resp. might)hade hon (om hon hade) kunnatgöra det, så… had she (if she had) been able (in a position) to…
som uttrycker oviss möjlighet el. tillåtelse m.m. may (resp. might), can (resp. could); jfr ex.det är så man kan bli galen el. det kan göra en galen it's enough to drive you mad (crazy)kan (kunde) jag få lite mera te? may el. can (might, could) I have some more tea, please?kan (kunde) jag få fråga dig om en sak? may el. can (might, could) I ask you a question?kan jag få komma in? may (can) I come in?jag kan ha misstagit mig I may have been mistakenhan kan komma vilket ögonblick som helst he may come…det kan [tänkas] vara sant it may be true
spec. fall:det kan du ha rätt i you may be right theredet kan man kalla otur! that's what I call bad luck!du kan väl komma vädjande do come, please!hon låste dörren så att ingen kunde (skulle kunna) komma in she locked the door so that no one might (could, should) come inhur kan det komma sig att…? how is (comes) it that…?du kan räkna med mig you may (can) count on mehon kan (kunde) sitta så där i timmar i sträck she will (would) sit (she sits resp. sat) like that for hours on endvad kan klockan vara? I wonder what the time is?vem kan det vara? who can (might) it be?du kan vara glad att du inte följde med you may be glad you didn't come
partikelverbjag kan inte med honom (det) I can't stand him (it)jag kan inte med att se… I can't stand seeing…
© NE Nationalencyklopedin AB