Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

orsaksubstcause <till for>ingen orsak! not at all!; amer. you're welcome!av den orsaken for that reason
bidragandeadjektiven bidragande orsak a contributory cause
upphovsubstorigin; källa source; orsak causege upphov till give rise tovara upphov till… be the cause of…
skuldsubstdebtsätta sig i skuld hos run into debt withfel fault; brottslighet guiltskulden är min it's my fault, I'm to blamevara skuld till be to blame for; orsak till be the cause of
beroverbberoha till orsak be due to, be owing to; komma an på depend ondet beror på dig, om… it depends on you whether…, it is up to you whether…det beror på! it all depends!låta saken bero let the matter rest
ytterstaadjektivlängst ut belägen outermost; längst bort belägen farthest; friare utmostsist last; om t.ex. orsak ultimateligga på sitt yttersta be at death's doorstörst el. högst utmost, extremegöra sitt yttersta do one's utmostutnyttja ngt till det yttersta exploit sth to the utmost
skälsubstreason <till for>; orsak cause <till of>det vore skäl att… it would be advisable to…av det enkla skälet for that simple reasonrättgöra skäl för sig göra nytta do one's share; vara värd sin lön be worth one's salt
1 grundsubsthusgrund foundation, foundationshuset brann ner till grunden the house burnt down to the groundunderlag el. grundval foundation, basispl. basesligga till grunden för form the basis oflägga grunden till lay the foundation ofsakna all grund be completely unfounded, be without foundationorsak el. skäl cause <till of>, reason <till for>ha sin grund i ngt be founded on sthpå goda grunder for very good reasonsgrund av on account ofstängd på grund av (p.g.a.) reparation closed for repairsutan grund without reasoni vissa uttrycki grund och botten basically; i själ o. hjärta at hearti grund och botten har du rätt basically you're righti grund och botten är hon snäll she is kind at heartgå till grunden med ngt go to the bottom of sth
delsubstpart, portion; avdelning section; band volumeen del av befolkningen part of the populationen del brev förstördes some letters were destroyeden hel del tror det a great many people think soför all del! ingen orsak! don't mention it!, that's quite all right!för den delen as far as that goes, for that mattertill en del a) delvis in part b) några some of themtill stor del to a large extentandel share; beskärd del lotta del i ngt take part in sthjag för min del tror… for my part I think…, as for me, I think…kännedomdel av be informed of, be informed aboutta del av ngt study sth, acquaint oneself with sth
avprepositionofen del av tiden part of the timei nio fall av tio in nine cases out of tenett bord av ek an oak tablevad snällt av dig! how kind of you!agent byhuset är byggt av A. the house was built by A.orsakgråta av glädje cry for joyhan gjorde det av nyfikenhet he did it out of curiosityav brist på for want of, for lack ofav fruktan för for fear ofav ett eller annat skäl for some reason or otherav sig självhan gjorde det av sig själv a) he did it by himself b) självmant he did it of his own accorddet går av sig själv (självt) it runs by itself, it works by itselffrånen gåva av min fru a present from my wifejag ser av ditt brev att… I see from your letter that…
adverbbort, i väg, ned m.m. vanligen off; itu in two; avbruten broken
© NE Nationalencyklopedin AB