Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

orsaksubstantiv~en, ~ercause; grund äv. ground[s (pl.)]; skäl äv. reason; anledning äv. occasion <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasfor; [till] att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. for + ing-form>orsak och verkan cause and effectingen orsak! not at all!, don't mention it!, it is quite all right!; amer. äv. you're welcomehan var orsak till olyckan he was the cause of…utan [minsta] orsak without any cause (reason) [whatever]
bidraintransitivt verb-drog, -dragitcontribute; lämna bidrag äv. make a contribution <till to>bidra till vara bidragande orsak till äv. conduce (be conducive) to, help to; främja make for, promote; öka add tobidra med pengar el. en artikel el. idéer contribute…bidragande orsak contributory factor (cause)
ursprungsubstantiv~et, =origin; källa source; orsak cause <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>; härkomst extraction; saks ursprungsort äv. provenancedet har sitt ursprung i äv. it springs (originates) fromhon var av enkelt ursprung …of simple birth (origin)
upphovsubstantiv~etorigin; källa source; orsak cause; början beginning <tilli samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>ge upphov till ovilja give rise (birth) to…ha sitt upphov i… äv. originate in…, emanate from…vara upphov till… be the cause (source, origin) of…
direktadjektiv=direct; omedelbar immediate; rak äv. straight; rakt på sak gående äv. straightforward; järnv.:genomgående through; om tåg äv. non-stopdirekt anföring språkv. direct speechdirekt följd (orsak) direct (immediate) effect (cause)direkt skatt direct taxdirekt svar direct (straight) answer
adverbraka vägen direct, straight, right; genast o. på ett direkt sätt directly; omedelbart immediatelydirektrent ut sagt oförskämd downright insolentdirekt proportionell directly proportionalinte direkt rik, men… not exactly rich, but…se direkt look directly (straight) atsvara direkten fråga answer…straight away; rättframt give a direct (straight) answer to…tv-programmet sänds direkt the television programme will be broadcast live
anledningsubstantiv~en, ~arskäl reason; orsak cause; spec. yttre el. tillfällig occasionanledning till ngt reason osv. for sthge anledning till give occasion to, give cause for; förorsaka cause; medföra lead toav vilken anledning ? for what reason?med anledning av on account of; med hänsyn till in view ofmed anledning av detta a) in that (this) connection b) därför thereforemed anledning av Ert brev with reference (referring) to your letterutan [någon som helst] anledning without any reason [whatever]vid minsta anledning on the slightest provocation
ytterstaadjektivsuperlativeg.:längst ut belägen outermost; längst bort belägen farthest, remotest; friare utmostden yttersta gränsen the utmost (extreme) limitden yttersta högern the extreme Rightden yttersta spetsen (änden) av ngt the extremity (extreme end) of sthsist last; om t.ex. orsak el. syfte ultimategöra en ytterstaansträngning make one last (a final)…på den yttersta dagen in the last day, on judgement dayyttersta domen the last judgementligga på sitt yttersta be dying, be at death's doorstörst el. högst utmost, extrememed yttersta försiktighet with extreme (the utmost) carei yttersta nöd in utter destitutionav yttersta vikt of vital (the utmost) importancegöra sitt yttersta do one's utmostanstränga sig till det yttersta exert oneself to the utmost, go all outdriva ngn till det yttersta drive sb to extremitieskämpa till det yttersta fight to the bitter endutnyttja ngt till det yttersta exploit sth to the utmost (limit)
yttreadjektivoböjl.belägen längre ut outer; som är utanför el. utanpå äv. exterior, external, outward, outsideyttre bevis external evidenceyttre diameter exterior diameteryttre fiender (förbindelser) external enemies (relations)yttre företräden outward (extrinsic) advantagesyttre förutsättningar external conditionsyttre gestalt outward formyttre likhet outward (external) resemblanceyttre mått outside measurementyttre skada external injury (damage)yttre skönhet outward beautyutifrån kommande o.d. el. om t.ex. omständigheter el. orsak el. tvång externalyttre våld physical violence
substantivoböjl., ettexterior; ngns äv. [external] appearance; ngts äv. outsidehon har ett tilldragande yttre …an attractive appearancehans yttre his outward appearancedöma efter det yttre judge by appearances (externals)vara mån om sitt yttre be careful about one's appearancetill det yttre in external appearance, outwardly, externally
skälsubstantiv~et, =grund m.m. reason <till for; att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf. el. for + ing-form>; orsak el. anledning cause, ground[s (pl.)]; bevekelsegrund motive; argument argumentdet var skälet till att han inte kom that was the reason why he did not comeanföra starka skäl för… adduce weighty arguments for…ha goda (alla) skäl att… have good (every) reason to…av det enkla skälet for that simple reasonav personliga skäl for personal reasons
rättgöra skäl för sig a) göra nytta do one's share (bit) b) vara värd sin lön be worth one's salt, justify one's existence c) hålla måttet come up to the mark (to expectations)en mästerskytt som [verkligen] gör skäl för namnet …who lives up to his name
skuldsubstantiv~en, ~erlånad penningsumma:allm. debt <belopp of…; till (hos) ngn owing to…>; amount (sum) due (outstanding)skulder debts; mots. tillgångar liabilitiesha [stora] skulder äv. be [heavily] in debtstå i skuld hos (till) ngn be in debt (indebted) to sb, be in sb's debt; om tacksamhets~ äv. owe sb a debt of gratitudesätta sig i skuld run (get) into debt
fel, förvållande fault; blame äv. ansvar; brottslighet guiltskulden är min (faller på mig) it is my fault, I am to blamehan bär [största] skulden för det he is [most] to blame for it (at fault in the matter)jag fick skulden för det I got all the blame for itförlåt oss våra skulder! bibl. forgive us our trespasses!ge ngn skulden [för ngt] el. kasta (skjuta) skulden [för ngt] på ngn lay (put, throw) the blame [for sth] [up]on sbta på sig skulden för… take the blame [upon oneself] for…, confess oneself guilty of…vara skuld till… be to blame for…; orsak till be the cause of…; ansvarig för be responsible for…vara utan skuld be blameless
© NE Nationalencyklopedin AB