Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ordningsubstorder; ordentlighet orderliness; snygghet tidiness; metod methodjag får ingen ordning på det här I can't get this straighthålla ordning på ngt keep sth in orderdet är helt i sin ordning it is quite in orderi vanlig ordning as usualgöra i ordning ngt get sth ready, get sth in ordergöra sig i ordning get readyställa i ordning ngt get sth in order, put sth in orderföljd order, sequence
kronologiskadjektivchronologicali kronologisk ordning in chronological order
växelvisadverbalternately; i tur och ordning by turns
upprätthållaverbvidmakthålla maintain, uphold; bevara preserveupprätthålla lag och ordning enforce law and order
2 justadjektivrättvis fair; korrekt correct; i sin ordning all right, in order
adverbfairly, correctlyspela just play fair
2 lagsubstlaw; antagen av statsmakterna actdet är i lag förbjudet it is prohibited by lawlag och ordning law and order
förberedaverbprepare <för, for>förbereda sig prepare oneself <för, på ngt for sth>; göra sig i ordning get ready <för, till for>, get oneself ready <för, till for>
2 tursubstordning el. omgång turni tur och ordning in turnjag står i tur el. det är min tur it's my turnresa el. utflykt trip <till to>, tour <i of>; utflykt excursion; på cykel el. till häst ride; i bil drivebåten gör fyra turer dagligen the boat runs four times daily150 kr tur och retur 150 kr return, 150 kr there and backtur och retur till… a return ticket to…; amer. a round-trip ticket to…i dans figure
ordnaverbställa i ordning arrange, fixdet ordnar sig nog! it will be all right!; things will sort themselves out!skaffa get, findta hand om see to; t.ex. tävlingar organize
verb och partikelverbordna omändra rearrange; ta hand om arrangeordna uppreda ut settle
redasubstordning orderreda få veta find out, get to knowha reda på ngt know sthhålla reda hålla uppsikt över look after; hålla sig à jour med keep up withta reda a) utforska find out b) ta hand om see to
verbordna: t.ex. bo, måltid preparereda upp lösa upp unravelreda ut klarlägga explain
© NE Nationalencyklopedin AB