Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

operationsubstoperation
fritagningsubstrescue operation
samarbetesubstco-operation; spec. litterärt arbete el. politik collaboration
ingreppsubstmed. operationintrång encroachment; ingripande interference
samverkansubstco-operationsamverkan mot brott neighbourhood watch
handgreppsubstmanipulationmed ett enkelt handgrepp in one simple operation
tillstötaverbtillkomma el. hända occurkomplikationer tillstötte efter operationen complications set in after the operation
driftsubstbegär, böjelse urge, instinctverksamhet operation, working; igånghållande running; skötsel managementta i drift put into operation, put into serviceden är billig i drift it is economical, it is cheap to run
verksamhetsubstactivity; handling el. rörelse action; maskins operationarbete el. sysselsättning work; fabriksverksamhet etc. enterprise; affärsverksamhet business
deltagandesubstparticipationde deltagande those taking part, the participantsmedverkan co-operationanslutning, t.ex. valdeltagande turnoutmedkänsla sympathy
© NE Nationalencyklopedin AB