Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

omgångsubstantiv~en, ~arkonkr.:uppsättning el. sats set; hop batchen omgång underkläder a set (change) of underwearbjuda på en omgång öl stand a round of beerabstr.:sport.,kortsp. m.m round; skift el. tur turn, spell, relayi omgångar efter varandra by (in) turns, successivelyhan har vistats på sjukhus i ett par omgångar on two separate occasions…vard., stryk beating, thrashing
matlagsubstantiv~et, =omgång sitting
2 sättsubstantiv~et, =omgång el. uppsättning set; tåg~ train
uppsättningsubstantiv~en, ~aruppsättande putting up osv.; jfr sätta uppunder sättasats, omgång set <medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>teat. production
ställsubstantiv~et, =ställning stand; för disk el. flaskor el. pipor o.d. rackomgång set; av segel suit <båda medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>
2 tursubstantiv~en, ~erordning el. omgång turndet är inte din tur äv. you're out of turnhan i sin tur å sin sida he on his parti tur och ordning in turn, by (in) turns, by (in) rotation, in proper orderjag står (är) i (på) tur it's my turn (go), I'm nextresa el. utflykt trip, tour; kortare äv. round; vard. spin; utflykt äv. excursion; på cykel el. äv. ride; i bil o.d. äv. drive; till fots turnbåten gör fyra turer dagligen …runs four times dailyta [sig] en tur take (go for) a trip osv.biljetten kostar 150 kronor tur och retur …return (there and back)i dans figurebildl.de många turernai kärnkraftsfrågan the many turnabouts (chops and changes)…
2 varvsubstantiv~et, =gång el. omgång turn, round; sport., ban~ lap; tekn. el. astron. revolution; tekn., vard. rev; vid stickning och virkning row1 000 varv i minuten …revolutions (vard. revs) per minutegå ett (flera) varv runt kvarteret take a turn (several turns) round…, go once (several times) round…gå ett varvi trädgården (göra en vända) take a turn…linda ett band två varv [runt] wind…twice round (about)gå ner i varv ease off (up), take it easiernär han hade kommit upp i varv when he had really got goingvara uppe i varv bildl. be all geared (revved) up, be in full swing, be really going strongmellan varven ibland now and thengå på högsta varv be at top rev; bildl. äv. give all one's gotlager, skikt layer
gångsubstantiv~en a) gående [till fots] walking äv. sportgren; sätt att gå (om levande varelser):allm. gait, walk; om häst pace20 km gång 20 km walkha [en] spänstig gång walk with a springy step (gait)känna igen ngn på gången recognize sb by his walk b) färd el. om fartyg run; genom is, vatten passage <genom, i through> c) rörelse, verksamhet o.d.:om maskin o.d. working, running, motion, actionavvakta händelsernas gång wait and see what happensmotor med tyst gång …that runs silentlyfå i gångmaskin (samtal) get…going (started), start…jag kan inte få i gång bilen I can't get the car startedhålla…i gång keep…goingkomma i gång get started (going)sätta i gång itr. start, go ahead; med arbete get busysätt i gång! get going!vara i gång be going; om maskin el. företag o.d. äv. be running (working), be in operationvara i full gång om arbete o.d. be in full swinggång i görningen el. under arbete in hand, in preparation, in progress, underwayhan har en ny bok på gång he's got a new book on the waydet är någonting på gång there's something going on d) fortgång progress; förlopp coursevärldens gång the way of the worldallting går sin gilla gång things are going on just as usualunder samtalets gång in the course of the conversation
~en, ~arskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknasväg path[way], walk, walkway; i o. mellan hus passage; i kyrka, teater,flyg. m.m. aisle
~en, ~erskiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. IFL saknastillfälle el. omgång m.m. time a)ex. i sg.:en gång once; om framtid one (some) day, some timeen gång för alla once [and] for allen gång [i tiden] förr at one timeen gång om året once a yearen gång till once moredet var en gång i saga once upon a time [there was]en annan gång som adv. another time, on another occasion; avseende framtid some other timeförra (första) gången last (the first) timenågon gång ibland once now and then, from time to timenågon gångi maj some time [or other]…någon enda (enstaka) gång once in a while, very occasionallyför en gångs skull for once [in a while]det får räcka för den här gången that's enough for nowinte en gång inte ens not evenmed en gång all at oncepå en gång a) samtidigt at a (the same) time, at once b) i en enda omgång in one gogånggång time after time, again and againtvå åt gången two at a time b)ex. i pl.:några gånger a couple of timestvå gånger twice, a couple of timestre gånger three timestvå gånger två är… twice (two times) two is…, two twos are…två gånger till twice more, two more timesrummet är fem gånger fem meter the room is five by five metres (amer. meters)
vändatransitivt verb och intransitivt verbvände, väntturn; rikta äv. direct; turn over, tosslyckan vände the (his etc.) luck changed (turned)vinden vände the wind changed (veered)vända [om (tillbaka)] turn back; åter~ return; sjö., tr. bring…about; itr. go (put) about, veer äv. om vind[var god] vänd ! (förk.v.g.v.) please turn overförk.PTO; amer. äv. overvända sina steg hemåt turn (direct) one's steps…vända [med] bilen turn…roundmed ansiktet vänt mot solen facing…, with one's face to…vända om hörnet turn [round] the cornervändangt turn…vända på sig turn roundvända [på] bladet turn [over]…vända på huvudet turn one's head [round]vända [på] patienten turn…overvända på klacken turn on one's heelvända på steken bildl. turn (take) it the other way round; vända på sig turn overvända och vrida på ett problem turn…over in one's mind[försöka] vända allt till det bästa [try to] make the best of things (it)
reflexivt verbvände, väntvända sig turn; kring en axel äv. revolve; om lycka change, turn; om vind shift, veervända sig [om], se under vända[det är så att] det vänder sig i magen på mig it makes my stomach turnvända sig i sängen turn over in the (one's) bedligga och vrida och vända sig i sängen toss and turn in bedvända sig ifrån turn away from; överge desertvända sig [om] mot ngn turn to (towards) sbvända sig mot väggen turn to (face) the wallvända sig till ngn a) vända sig om mot ngn turn to sb b) rikta sig till ngn address [oneself to] sb; för att få ngt apply to sb; vädja till ngn appeal to sbinte veta vart man ska vända sig not know where (which way, till vem to whom) to turn
substantiv~n, vändorsvängköra en vända med bilen go for a ride (spin) in the cargå en [liten] vända take a [little] strollomgångi första vändan the first time round; i första försöket at the first attemptpartikelverbvända bortvända bort ansiktet från ngt turn away one's face from sthvända bort blicken från ngt avert one's gaze from sthvända sig bort turn aside (away)vända sig motvända omitr.vändatillbaka turn back; åter~ returntr.vända sig om turn [about], turn (plötsligt swing) roundvända sig om efter ngn turn [round] to look at sbvända sig om mot ngn turn towards sbvända tillbakaåtervända returnvända upp och ned på ngtturn…upside-down; bringa i oordning turn…topsy-turvy; t.ex. ngns planer mess up…vända ut och in påturn…inside out; fickor turn out…vända återse återvända
© NE Nationalencyklopedin AB