Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

omdömesubstantiv~t, ~nomdömesförmåga judgement; urskillning discernment, discriminationha gott omdöme have a sound judgement, be a good judgeåsikt el. utlåtande opinion, judgement, estimationavge (fälla) ett omdöme om ngn (ngt) give one's opinion on sb (sth)
eftermälesubstantiv~t, ~nminnesruna obituary [notice]; eftervärldens omdöme posthumous reputation
slutbetygsubstantiv~et, =skol. final (avgångsbetyg leaving) certificate; amer. transcript, final grades; betygsgrad final mark (amer. grade); omdöme final verdict
2 sundadjektivsuntfrisk sound, healthy; om föda o.d. wholesome; om vanor healthy; om klimat äv. salubrious; bildl. (om t.ex. omdöme, åsikt) soundvara sund till kropp och själ be of sound mind and body
bristandeadjektivoböjl.otillräcklig deficient, insufficient, inadequate; bristfällig defectivebristande betalningsförmåga inability to pay, insolvencybristande förmåga inabilitybristande kunskaper lack of knowledge, insufficient knowledgebristande omdöme lack of judgement (discretion), faulty judgement
bristsubstantiv~en, ~eravsaknad lack; avsaknad av något väsentligt want; frånvaro absence; knapphet vanl. scarcity, shortage; starkare dearth <i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof>brist på lärare scarcity (shortage) of teachersbrist på omdöme (utrymme) want (lack) of judgment (space)lida brist be short ofi brist frånvaro av in the absence of, if one lacksi brist på bättre for want of anything (something) betterbristfällighet deficiency, imperfection; ofullkomlighet shortcoming; skavank defect, flaw; moraliskt fel el. svaghet failing
3 domsubstantiv~en, ~aromdöme, jur. (framför allt i civilmål el. i högre stil) judgement; framför allt i brottmål sentence; i sjörätts- o. äktenskapsmål decree; jurys utslag verdicteftervärldens dom the verdict of posterityen friande dom a verdict of acquittal (of not guilty)en fällande dom a verdict of guilty, a convictionyttersta domen the last judgementdom har ännu inte avkunnats (fallit) i detta mål äv. the case is still pendingsätta sig till doms över… take upon oneself to judge…, rise [up] in judgement against…
ryktesubstantiv~t, ~nkringlöpande nyhet rumour, report <om of>; hörsägen hearsay (endast sg.)ryktet går att (det går ett rykte om att)… rumour has it (it is rumoured, the report goes) that…ryktet om hans död the rumour of…jag har hört vaga rykten om att… I've heard vague rumours (rumblings) that…allmänt omdöme om ngn (ngt) reputation, name; anseende äv. repute; ryktbarhet fame, renownha gott (dåligt) rykte have a good (bad) reputation (name), be well (ill) spoken ofha rykte om sig att vara snål have the reputation of + ing-form, be reputed to + inf.han har inte världens bästa rykte he has not got the best of reputations
fällasubstantiv~n, fällortrapfånga i en fälla catch in a trap, entrapgå i fällan fall (walk) into the trap, swallow the baitlägga ut en fälla för set a trap for
transitivt verbfällde, fällt(i betydelse 2 äv. vb itr)få att falla fell; slå till marken äv. knock…down; 'golva' floor; speciellt jakt. bring down; låta falla el. t.ex. ankare el. bomb drop; sänka el. t.ex. bom lowerfälla ett förslag defeat a proposalfälla regeringen overthrow the Governmentfälla ett träd fell (cut down) a treefälla tårar shed tearsförlora el. t.ex. blad el. horn el. hår shed, cast; fjädrar moult; amer. molt; förlora färg el. om tyg lose [its] colour, fadeavge el. avkunnafälla en dom i brottmål pass (pronounce) a sentence; i civilmål pass (give) judgementfälla ett omdöme express an (give one's) opinionjur., förklara skyldig convict <för of>kem.se fälla utunder fälla
partikelverbfälla ihopfälla ihop ett paraply fold (take down) an umbrellafälla nedlock o.d. shut; bom el. sufflett o.d. lower; krage turn down; paraply o.d. fold, put downfälla upplock o.d. open; krage turn up; paraply open, put upfälla utkem. precipitate; bottensats deposit
meningsubstantiv~en, ~aruppfattning o.d.:allm. opinion; åsikt äv. view; tanke äv. idea <om (beträffande)i samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout, ofnär det gäller sak äv.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknason, as to>vara av (ha) samma mening som ngn share sb's view[s], be of the same opinion as sb, agree with sbha en annan mening än ngn ofta differ from (with) sb, disagree with sbjag har sagt min mening I have given (stated) my opinion, I have said what I thinkom jag får säga min mening vanl. if you ask meenligt min mening in my opinion (omdöme judgement), to my mindavsikt intention; syfte purpose, object, aim, ideadet var inte meningen (min mening) som ursäkt I didn't mean todet är meningen att jag ska göra det a) avsikten är I am to (the idea is that I should)… b) det förväntas I am supposed to…meningen var att… the intention was that…vad är meningen med det här? a) vad är det bra för what is the idea of this?; vard. what's the big idea? b) vad vill det här säga what is this all about?innebörd el. idé sense; betydelse meaning, significancemeningen med livet the meaning of lifedet är ingen mening med att (+ inf.) there is no sense (point) in + ing-formett bolag i svensk mening …in the Swedish sense [of the word]gram. sentence; av flera satser period
© NE Nationalencyklopedin AB