Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

ombudsubstantiv~et, =representative; ställföreträdare deputy; vid konferens o.d. delegate; affärs~ agentvara ombud för äv. deputize for, act on behalf ofgenom ombud by proxy
ställföreträdaresubstantiv~n, =deputy; ersättare substitute; representant representative; ombud proxy
befullmäktigatransitivt verb~de, ~tauthorize, empower; deputebefullmäktigat ombud deputy, proxy, authorized representative
fullmäktigsubstantiven ~, pl. ~evalt ombud delegate; se äv. kommunfullmäktig
företrädaresubstantiv~n, =föregångare predecessorhans företrädare på posten the one who held the post before him (preceded him)för idé o.d. advocate, upholderombud representative, proxy
advokatsubstantiv~en, ~erallm. lawyer; amer. äv. attorney, counsel; amer., vid rättegång counselor; britt., juridiskt ombud (utan rätt att föra talan vid högre domstol) solicitor; rättegångsadvokat barrister
juridiskadjektiv~tallm. legal, juridical; avseende rättsvetenskap jurisprudentialslå in på den juridiska banan go in for a legal careerjuridisk examen grad law degreejuridisk fakultet faculty of lawjuridisk hjälp legal assistancejuridiskt ombud legal representativejuridisk person mots. till fysisk juridical (juristic[al], artificial) personjuridiskt utskott judicial committee
genompreposition (se också under andra uppslagsord som konstrueras med genom, t.ex. missödeför uttrycket genom ett missöde)i rums- el. tidsbetydelse vanl. through; via via, by way ofhan gick genom parken he went (walked) through the parkfärden genom Sahara the journey across (the crossing of) the Sahararesa hem genom Tyskland travel home via (by way of) Germanyhan är den främste löparen genom tiderna he is the greatest runner of all timetitta in (ut) genom fönstret look in at (out of) the windowkomma in genom dörren äv. come in at (för att spec. framhäva vägen by) the doorkasta ut ngt genom fönstret throw sth out of the window; jfr äv. igenomanger förmedlare o.d. through; ombud el. överbringare bysälja varorna genom en agent sell the goods through an agentnyheten nådde dem genom pressen the news reached them through [the medium of] the pressskicka en hälsning genom ngn send…by sbanger medel:'av' by; 'medelst' by [means of]; uttr. orsak el. 'på grund av' el. 'tack vare' through, owing to, by, thanks togenom gifte by marriagegenom hans hjälp kunde jag through (thanks to) his assistance…genom köp by purchaseomkomma genom en olyckshändelse …through (owing to) an accidenttre genom fyra three divided by fouradverbse igenom
© NE Nationalencyklopedin AB