Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

ombesörjatransitivt verb-sörjde, -sörjtattend (see) to; behandla deal with; ta hand om take care of; göra do; ha hand om be in charge of, be responsible for
expedieratransitivt verb~de, ~tsända send [off], dispatch, forward; hand. äv. shipbetjäna serve, attend toexpediera [en kund] serve a customerutföra:beställning el. order execute, carry outombesörja deal with, attend to; klara av get…donedet var snabbt expediera t det gick undan that was quick work
utföratransitivt verb-förde, -förtallm. perform, execute; ombesörja el. sätta i verket äv. carry oututföra ett arbete do (perform, execute) a piece of workutföra ngns befallning execute sb's commandutföra en beställning execute (carry out, hand. äv. fill) an orderutföra reparationer do (carry out) repairsutföra ett uppdrag perform (execute) a task (commission) <åt ngn for sb>ett väl utfört arbete a good piece of workmanship; se vidare föra utunder föra
skötatransitivt verbskötte, sköttvårda:t.ex. barn nurse; t.ex. sjuka äv. tend; om läkare attend; vara aktsam om be careful with, look after…wellsköta sin hälsa look after (take care of) one's healthsköta om take care of, look after; t.ex. patient äv. attend toförestå el. leda manage; t.ex. hushållet el. en affär run; handha conduct; hantera handle äv. t.ex. folk; maskin o.d. work, operate; ha hand om (t.ex. trädgård, ngns affärer) look after; utföra el. stå för (t.ex. matlagningen) dokunna sköta ett arbete …carry on a jobsköta sitt arbete go about (attend to) one's workdet skötte du bra you did a good job theresköt du ditt! mind your own business!sköta [om] ombesörja attend (see) to; ta hand om take care of, look after; ha hand om be in charge of, be responsible fordet (den saken) sköter jag [om] I'll see (attend) to that
reflexivt verbskötte, skött~ sig a) sköta om sig look after (take care of) oneself; om mage function b) uppföra sig conduct oneselfsköta sig bra (illa) do well (badly)hur sköter klarar han sig i skolan? how is he doing (getting on) at school?sköta sig själv take care of oneself
© NE Nationalencyklopedin AB