Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

olyckligadjektiv~tbetryckt unhappy <över about>; djupt distressed; eländig miserable, wretched; drabbad av olycka el. otur unfortunate, unlucky, ill-fated, hapless; beklaglig unfortunate, deplorablefå en olycklig utgång have an unfortunate endingolyckligt misstag fatal blunder
olycksaligadjektiv~thögst olycklig unhappy, unfortunate; fördömd confounded
förtvivladadjektiv-tvivlat, ~eolycklig extremely unhappy; otröstlig disconsolate, heartbroken; utom sig …in despair; desperat desperatevara förtvivlad be in despair <över ngt (ngn) at sth (about sb)>
missödesubstantiv~t, ~nmishap, misadventuretekniskt missöde technical hitchgenom ett missöde en olycklig slump by mischanceutan missöden without a hitch (any accident)
stjärnasubstantiv~n, stjärnorstar äv. bildl.; mil., gradbeteckning pip; typogr., asterisk asteriskhans stjärna har dalat his star has declined (set)tacka sin lyckliga stjärna för att… thank one's [lucky] stars that…bli stjärna rise to stardomtryck stjärna tele. press the star buttonfödd under en lycklig (olycklig) stjärna …under a lucky (an unlucky) star
kärleksubstantiv~en, ~arallm.kärlek[en] love <tillvanl.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof (for)>; tillgivenhet affection <till for>; hängivenhet devotion <till (för) t.ex. studier to>kärleken är blind love is blindkärlek[en] till Gud (människan) love of God (mankind)kärlek[en] till nästan neighbourly love, charitygifta sig av kärlek marry for lovedö av olycklig kärlek die of a broken heart
ledsenadjektivledset, ledsnasorgsen sad; olycklig unhappy; bedrövad grieved <överi samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>; besviken disappointed <över at>; illa berörd upset <överi båda fallenskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasabout>jag är ledsen att jag stör (störde) dig I am sorry to disturb (to have disturbed) youjag blir inte ledsen om… ofta I don't mind if…var inte ledsen! vanl. cheer up!var inte ledsenbekymrad [för det]! vanl. don't worry [about that]!vad är du ledsen för? what are you upset about?vara mycket ledsen över vad som hänt be very sorry about…, deeply regret…
intransitivt verb och transitivt verbdog, döttdie; avlida äv. pass away; omkomma äv. perish, be killedvi ska ju alla en gång äv. one can't live for everjag är så hungrig så jag kan I'm dying of hunger, I'm starvinghär är så tråkigt så man kan I'm bored to death here, I'm dying of boredom here en naturlig död die a natural death en våldsam död äv. meet with a violent death som flugor die like flies av brustet hjärta (olycklig kärlek) die of a broken heart av längtan efter ngt (efter att (+ inf.)) be dying for sth (to + inf.)vad dog han av? what did he die of?det dör han inte av bildl. that won't kill him för fosterlandet die (give one's life) for one's country i cancer die of cancer
partikelverbdö bortom ljud, ljus die away (down), fade [away]bullret dog bort äv. the noise subsideddö undandie offdö utdie out; om ätt el. art äv. die off, become extinct; om eld äv. die down; om ord äv. become obsoletesamtalet dog ut the conversation flagged
dödadjektivdöttdead äv. bildl.; livlös inanimate, lifelessbollen är död sport. …out of playdött kapital idle (dead) capital, idle moneydött lopp dead heatdöd mans grepp säkerhetsgrepp dead man's handledöda punkter bildl. dull momentsdöd vinkel blind spotdöd den 5 maj died on 5th Maydöd för världen dead to the worldDöda rubrik för dödsannonser Deathsvara död och begraven be dead and buriedsubst. adj.den döde the dead man; den avlidne the deceasedde döda the deaduppstå från de döda rise from the deaddöda och sårade dead (killed) and wounded, casualties
substantiv~en, ~ardeath; frånfälle (speciellt jur.) decease, demisedöden vanl. death; personifierad Deathdöd åt förtryckaren! death to the oppressor!döden blev ögonblicklig death was instantaneousdöden inträdde klockan sex he (resp. she) died at six o'clockdet blir hans död it will be the death of himfå en [ond] bråd död come to a sudden [violent] deathta (få) död kill [off]; slå ihjäl put…to death, kill; utrota exterminateligga för döden be nearing one's end, be on one's deathbedgå i döden för die for, go to one's death fortrogen in i (intill) döden faithful unto deathvara nära döden be at death's doordöma ngn till döden sentence sb to deathmisshandla ngn till döds …to deathsörja sig till döds die of grief; av olycklig kärlek die of a broken heart
göratransitivt verb och intransitivt verbgjorde, gjortmed konkr. subst. som obj.:tillverka el. förfärdiga el. allm. makefabriken gör elspisar the factory makes (manufactures)…göra en förteckning äv. draw up a list
med abstr. subst. som obj.: a) do: i allm. vid obj. som betecknar mera obestämd verksamhet el. tjänst el. fördelel.skadael.betecknar resultatet b) make: i allm. i betydelsen 'åstadkomma [något nytt]' el. skapa o.d. el. där 'göra' + obj. ofta kan utbytas mot enkelt vb c) andra vbse ex.göra affärer do businessgöra en god affär make a good bargaingöra en bekännelse make a confessiongöra förbättringar (ett försök) make improvements (an attempt)göra ngn den glädjen att (+ inf.) give (do) sb the pleasure of + ing-formgöra London som turist do Londongöra läxorna do one's homeworkgöra mål score a goalgöra en paus make a pause, pause, have a breakgöra en resa make a journeygöra revolution bring about (start) a revolutiongöra slut med ngn finish (break up) with sbgöra lumpen do one's military servicegöra en översättning do a translation
med neutr. pron. el. adj. som obj. samt i infinitivuttryck:allm. do; jfr äv. göranedanjag gör det inte! I won't do it!det gör mig detsamma it is all the same to medet gör ingenting it doesn't matter, never mind, that's quite all rightgöra sitt bästa do one's besthan vet vad han gör he knows what he's doingvad gör det? what does it matter?, what of it?ha att göra med have to do with, deal withlätt att ha att göra med easy to deal (dra jämnt med get on) withdu har ingenting här att göra! you have no business to be (come) here!vad har du med det att göra? what's it got to do with you?, that is none of your business!
med att-sats som obj.:förorsaka make, causedet gjorde att bilen stannade that made the car (caused the car to) stop
med [ackusativobj. o.] obj. predf.:allm. makegöra ngn galen drive sb madgöra ngn olycklig make sb unhappygöra saken värre make matters (things) worsevi har gjort det till vår uppgift att… we have made it our task to…
i stället för förut nämnt vb vanl. do; dock ofta utelämnat efter hjälpvb;jfr f.ö. nedanstående typex.han reste sig och det gjorde jag också …and so did Iska jag stänga? – Ja, gör det …Yes, doregnar det? – Ja, det gör det is it raining? – Yes, it isom du inte tar boken, gör han det …he will
utgöra make100 pence gör ett pund …make one pound
handla el. gå till väga el. bära sig åt act, behave; i ledigare stil dohur gör man för att få…? how do you get…?, what do you have to do to get…?jag vet inte hur man bör göra …how to act, …what one ought to dogöra fel (rätt) do wrong (right)det var dumt gjort that was a silly thing to dodet var dumt gjort av honom it was silly of him [to do that]
spec. fall:göraen kvinna med barn make…pregnantdet låter sig inte göra[s] it cannot be done, it is not feasible
reflexivt verbgjorde, gjort~ sig a) allm. make oneself; låtsas vara make oneself out to be, pretend to begöra sig fin i håret make one's hair [look] nicegöra sig förstådd make oneself understoodgöra sig besvär att (+ inf.) take the trouble to + inf.göra sig en förmögenhet make a fortune b)passahan gör sig alltid på kort he always comes out well [in photographs]kudden gör sig bra i soffan the cushion goes well together with the sofa
partikelverbgöra avvar ska jag göra av brevet? where am I to put (what am I to do with)…?göra av med förbruka el. t.ex. pengar spend; göra slut på äv. get (run) throughgöra sig av med get rid of, dispose ofgöra bort sigmake a fool of oneself; misslyckas fail completelygöra fastfasten; surra secure, lash; förtöja make…fast <vid to>göra ifrån sighan har gjort bra ifrån sig he has done a good jobgöra lossdisengage, loose; en båt unmoorgöra nedeg. el. t.ex. fiende destroy, wipe outbildl. el. t.ex. bok slash, slate, pull…to piecesgöra ompå nytt do (resp. make)…over again, redo; ändra alter; upprepa do…again, repeatgör inte om det! don't do it again!göra på sigvard. mess one's pants (i blöjan nappy)göra tilldet gör varken till eller från it makes no difference (odds) [either way]göra sig till göra sig viktig el. kokettera show off; sjåpa sig be affected, put it ongöra sig till för ngn make up to sbgöra undan ngtget sth done (out of the way, off one's hands)göra uppbetala settle [up]; enas settle, come to terms; klara upp el. hämnas settle [accounts], get even <med with>göra upp budget el. förslag el. kontrakt el. plan el. program o.d. draw upgöra upp [i förväg] fix beforehand, prearrangegöra upp eld make (light) a firegöra upp räkningen bildl. settle (square) accountsgöra upp saken settle (arrange) the mattergöra åtdet går inte att göra något åt det (honom) there is nothing to be done about it (him)
© NE Nationalencyklopedin AB