Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

offsetsubstantiv~entypogr. offset
offsettrycksubstantiv~et, =metod offset [printing]ett offsettryck an offset [print]
utlöparesubstantiv~n, =allm. offshoot, offset båda äv. bildl.; rotskott sucker; av berg spur
motviktsubstantiv~en, ~ereg.el.bildl. counterbalance, counterweight, counterpoise <moti samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto>bilda motvikt mot counterbalance, offset
räknatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tallm. count; göra uträkningar reckon; beräkna calculateräkna till tio count [up] to tenräkna kassan count [over] the cashhans dagar är räknade …are numberedräkna ngn bland sina vänner count (reckon, number) sb among…det räknas bland det bästa hon gjort it is ranked among her best worksräkna med ngt vänta sig expect (anticipate) sth; ta med i beräkningen allow for sth; påräkna count (reckon, calculate) [up]on sth[du kan] räkna med mig [you can] count me inräkna inte med mig [you can] count me outdet kan du räkna med you can reckon (count, depend) on thatdet ska du nog inte räkna med I wouldn't count on it, don't bank on iten motståndare att räkna med …to be reckoned withdu måste räkna med två portioner per man …allow (reckon) two portions per headjag räknar med att han kommer I count on him to comevalarna räknas till däggdjuren whales are counted (classed) among (come under)…räknat i dollar in dollarsi pengar räknat in terms of moneyi procent räknat on a percentage basisräknat från [och med]… counting [as] from (mera formellt with effect from)…matem. do arithmetic (sums)räkna ett tal do (work out) a sumräkna med bråk do fractionsräkna i huvudet do mental arithmetic; vid visst tillfälle make a mental calculation
partikelverbräkna avdra av deduct, allow forräkna av en skuld mot en fordran offset (compensate) a debt by a crediträkna bortdra av deduct; lämna ur räkningen leave…out of account; extrainkomster excluderäkna efterräkna efter hur mycket det blir work out how much it will be, see what it makesräkna efter om det stämmer check to see if it is righträkna igenomkontrollera check; kassan count [over]jag måste räkna igenom talen [en gång till] …do (go through) the sums [once more]räkna ihopt.ex. pengar count (reckon, tally, tot) up; en summa add upräkna int.ex. kreatur count; ngt i priset includeräkna medcount [in], include, take into accounträkna nedinför start count down; addera ned add (sum) upräkna omcount…over again, recount; ett tal do…againräkna om tum till centimeter convert inches into…räkna uppnämna i ordning enumerate; pengar count out; ekon., anslag o.d. adjust…upwardsräkna utberäkna calculate, work out; fundera ut figure out; ett tal do, work out…; boxn. count outräkna ut det i huvudet do it (work it out) in one's head
© NE Nationalencyklopedin AB