Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

oöversattadjektiv=untranslated
styckesubstantiv~t, ~ndel el. avsnitt o.d. a) bit piece; del äv. part, portion; litet äv. bit, scrap; brott~ äv. fragment <samtliga medskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasof framför följande ord>ett stycke land (mark) a piece of landstycke för stycke piece by piece, bit by bit[allt] i ett stycke all in one piecei stycken sönder in pieces, brokenslå (slita) i stycken knock (tear)…to pieces, smash b)om vägvi fick gå ett stycke [av vägen] …part of the waybilen gick bara ett litet stycke …a little (short) way c)om tidett gott stycke in på 1900-talet well [on] into… d) text~ passage; del av sida där nytt avsnitt börjar paragraphsidan 10, andra stycket …the second paragraphnytt stycke fresh (new) paragraphvalda stycken selected passages, selections
exemplar, enhet a)stycken (förk.st.) speciellt efter räkneord ofta oöversatt,hand. ibl. piecesfem stycken [apelsiner] five [oranges]två (ett par) stycken [apelsiner] äv. a couple [of oranges]vi har beställt 1000 st. hand. …1000, …1000 piecesförk.pcs.vi har beställt 1000 st. flaskor hand. …1000 bottlesfem stycken nötkreatur five head of cattle[så där] en 5–6 stycken some five or sixfår jag fem stycken give me five [of them]vi var fem stycken there were five of usnågra stycken some, a fewvi är några styckensom tycker att there are some of us… b)tio kronor stycket …each, …apiece
om konstnärlig verksamhet:musik~ piece [of music]; teater~ playett stycke av Bach a piece (something) by Bachett stycke av Strindberg a play by Strindberg
i olika bildliga betydelseri många stycken in many respects (ways, things)vara ense i många stycken agree on many points
välsubstantivoböjl., ettwelfare, well-beingdet gäller hans väl eller ve his whole welfare is at stakei väl och ve for better or for worse
adverbbeton. a) bra well; omsorgsfullt carefully; jfr ex. under nogao. sammansättn. som välbelägenallt väl? everything all right?hon är väl bibehållen she does not look her age (is well preserved)det gick honom väli livet he got on well…det går aldrig väl det kan sluta illa that will never end up wellom allt går (vill sig) väl if everything goes (if things go) well (according to plan)hålla sig väl med ngn keep in with sblev väl! farewell!ligga väl framme be well ahead, be in the forefrontslå väl ut turn out welltala väl om… speak well of…jag kom i tid som väl är (var) …, thank goodness (Heaven), …fortunatelydet var [för] väl att du kom it is (was) a good thing (turvard. job)…det är gott och väl men… that's (it's) all very well but…veta mycket väl att… know very (quite, jolly) well that…, be quite (perfectly) aware that…vilja ngn väl wish sb well
b)uttr. gradhon är välnågot för ung she is rather too younggott och väldrygt en timme well over one hour, a good hour; jfr drygt  samt gott och välunder gott
c)andra betydelsernär han välen gång somnat var han once he had fallen asleep…jag mötte inte henne men väldäremot hennes bror …but [I did meet] her brotherväl, se nåväl
obeton. a) uttr. den talandes förmodan el. förhoppning:förmodligen probably osv.; jfr nogdu är väl inte sjuk? you are not…, are you? (hoppas jag…I hope)det borde du väl veta [surely] you ought to know thathan får välvänta he will have to…det går väl över it will pass, you'll seede har väl inte råd med det I don't think (suppose) they can afford itdet kan väl hända att boken är tråkig men… the book may be boring, but…jag måste väl det då I suppose I must thenhan tänker väl inte göra det! surely he is not going to…?han är väl framme nu he must (will) be there by nowdet hade väl varit bättre att…? wouldn't it have been…?du vet välatt I suppose you know…, you must know…
b)som fyllnadsord i frågor el. vanl. oöversattvem skulle väl ha trott…? who would have believed…?vad är välberömmelse? what is…[after all]?
somrelavtivt pronomenmed syftning på person el. allm. who (i formellare stil som objekt el. efter prep. whom); med syftning på djur el. sak el. allm. which; i nödvändig relativsats ofta that; efter 'such' o. oftast efter 'the same' asallt (lite, mycket, ingenting etc.) som all (little, much, nothing etc.) thatdet som en gång var ett fint hus what was once…den som läser detta kommer att… anyone who reads (anyone reading, those who read) this will…han var den förste (ende) som kom he was the first (the only one) to come (that el. who came)han är den störste statsman som någonsin levat …that (who) ever livedjag var dum som trodde honom I was a fool to believe himplatsen [som] han bor på …where (in which) he is living, …[that] he is living invad heter flickan [som] du skriver till? …[that (whom, who)] you are writing to?det var här (då, på det sättet) [som] jag mötte honom …that I met himdet är någon som knackar på dörren there is someone knocking at the doordet finns ingen av oss som inte tycker att… there is not one of us who doesn't think that…
specialfall a) oöversatt efter vissa frågeord samt efter 'när (var, vart) som helst'jfr helstjag vet inte vem som har (vad som är) rätt …who (what) is right b)i allm. rel. pron.vem som än whoevervilken[dera] som än whichevervad som än whatever
konjunktionsamordnandesåväl A som B A as well as Bgammal som ung old and young alike
jämförande:'såsom [varande]' el. 'i egenskap av' el. inledande fullständig el. förkortad jämförelsebisats as; 'i likhet med', 'på samma sätt som' (vanligen endast framför substantiviska ord) like; jfr liksom, såsomP som i Peter P for (as in) Petervilda djur, somlejon och tigrar wild animals, such as…en [sådan] som han a man like himden är lika bred som lång it is as broad as it is longhan är lika lång som du …as tall as you arevarför gör du inte som jag? …as (vard. like) I do?, …like me?om jag vore som du if I were you (in your place)gör som du vill do as you like, have it your own wayde älskade honom som en son …as [they would] a son, …like a sonöverlämna en blomma som ursäkt …by way of apologysom sagt as I (you etc.) said beforesom tur var, vann han luckily,…
villkorligthan lever som [om] han vore miljonär he lives as if (though)…
adverbframför superlativ:när vattnet står som högst …at its highestnär festen pågick som bäst right in the middle of…; se äv. under bästnär man är som mest (minst) förberedd …most (least) preparedsom hastigast, se under hastigast
1 hjälpverbfick, fåttfå tillåtelse att a) allm. be allowed to, be permitted tofår vanl. may, canfick (finge) i indirekt tal might, couldfår (o. i indirekt tal fick) inte innebärande bestämt förbud must notFår jag gå nu? – Nej, det får du inte May (Can) I go now? – No, you may not (can't, resp. mustn't)ingen får veta det här utom du nobody must know this…man får inte röka här smoking is not allowed here, it's not allowed to smoke herefår ej vidröras! do not touch!
b)med försvagad betydelse el. spec. i hövlighetsfraser:be att (+ inf.) ask to + inf.; be om tillstånd att ask permission to + inf.han bad att tala med chefen he asked to speak to…får jag be om brödet? vid bordet may I trouble you for the bread?får jag fråga (lov att fråga)… may (hövligare el. iron. might) I ask…får jag (kan jag få) tala med herr A. can (could) I speak to…vad får det lov att vara? i butik o.d. what can I do for you?, can I help you[, Sir resp. Madam]?
kunna el. ha tillfälle el. möjlighet att a) allm. be able to, have an opportunity (a chance) tofår vanl. can; ibland (med försvagad betydelse) oöversattjfr ex.vi fick göra som vi ville we could do as we likedvi får väl se we'll see [about that]vi får tala om det senare we can talk about that laterdet får vara så länge it can waitfår det vara lämnas därhän [we'll] leave it at that, then; gör dig inte besvär don't bother
b) höra, se, veta, etc.se resp. verb
vara tvungen att el. nödgas have to, have got tofår (o. i indirekt tal fick) vanl. mustdet får duga (räcka) that will have to dojag fick vänta äv. I was kept waiting
transitivt verbfick, fåttskiljetecken mellan denna ref-group och föreg. IFL saknasjfr resp. huvudorderhålla o.d. get; fånga el. t.ex. fisk catch; belönas med be awarded arbete (jobb) get a job avslag be turned down, meet with a refusal barn have children (resp. a child, a baby) en fråga be asked a questionden får inte plats här there is no room for it here ro find peace ett slut come to an end snuva catch a cold tandvärk get a toothache tid get (find) [the] timejag ska be att el. kan jag i butik I should like (please give me) …; får jag boken där, är du snäll will you [please] pass me…vem har du fått den av? who gave you that?vad får vi till middag? what are we having for dinner?, what's for dinner? sig ett gott skratt have a real good laughdär fick han [så han teg]! that settled him!, that made him shut up!, that put him straight!
med adj. el. particip som predikatsfyllnadhan har fått det bra [ekonomiskt] he is comfortably (well) off ngt färdigt get sth finished, finish sth
förmå el. bringa ngn till ngt el. ngn att göra ngt make sb do sth, get sb to do sth ngn i säng get sb to bed
partikelverbfå av av locket get…off av sig kläderna get one's clothes offfå bortavlägsna remove; bli kvitt get rid offå fast ngnget hold of sb, catch sbfå framta fram get…out <ur of>, produce <ur out of>; [lyckas] anskaffa procure; [lyckas] framställa producejag kunde inte fram ett ord I could not utter (get out) a wordfå för sig attsätta sig i sinnet get it into one's head…inbilla sig imagine…få i i ngt i… get sth into… i sig tvinga i sig get…down; svälja äv. swallowjag fick i mig lite kaffe innan I managed to get (drink) some coffee…få igen[lyckas] stänga close, make…close; återfå get…back, recoverdet ska du igen! I'll pay you back for that, you'll see!, I'll get even with you!få ihopstänga close; samla get…together; speciellt pengar collectfå inget…in; TV-el radiokanal get in ngt i… get sth into… in pengar tjäna make money; samla ihop collect moneyfå lossget…off; få ur get…outfå med [sig]bring…[along]har du fått med allt? have you got everything?inte med lämna [kvar] leave…behindfå nedget…down; svälja äv. swallowfå på [sig]get…onfå tillbakaget…back tillbaka på 500 kronor get change for…; jfr få igenovan tillbaka på skatten get a tax refundfå undanur vägen get…out of the way; överstökad get…overfå uppt.ex. dörr, lås get…open, open; t.ex. lock get…off; ögonen open; bildl. have…opened <för to>; knut untie, undo, get…untied (undone); kork get…out <ur of>; kunna lyfta raise, lift; få uppburen get…up; få ur sängen get…up, get…out of bed; kräkas upp bring up upp farten komma i gång get up speed; öka farten increase the speedfå ur ngn ngtget sth out of sbfå uteg. get…out <ur of>; pengar draw; t.ex. lön el. arv obtain ut det mesta möjliga av… utnyttja äv. make the most of…jag får ut…i lön I take home…, my take-home pay is…få överfå kvar have [got]…left (to spare)
till
till delas in i ordklasserna
I preposition
II adverb
III konjunktion
preposition
Prepositionen till motsvaras vanligen av to i uttryck som åka till England = go to England, från 9 till 12 = from 9 to 12.
till används i många uttryck som står under andra uppslagsord. Exempelvis finns uttrycket skyldigtill under uppslagsordet skyldig, uttrycket ändatill under uppslagsordet ända osv.
Rumsbetydelse
anger riktning och målet för en rörelse tofalla till marken fall to the groundnå upp till knäna reach up to the kneesdet går ett tåg till S. varje timme there is a train to S. every houråka till stan go [in]to town
anger ort vid ord med betydelsen ankomma, ankomst: mindre ort at; land el. större stad inkomma till Heathrow arrive at Heathrow;anlända till London (England) arrive in London (England)
anger destination i vissa uttryck med betydelsen avresa, avgå, gå till forbåten till England the boat for Englandtåget till London the train for Londonköpa biljett till Manchester buy a ticket for Manchester
i betydelsen som går till, som passar till toen dörr till köket a door leading to the kitchennyckeln till skåpet the key to the cupboard
Tidsbetydelse
anger slutet på ett skeende, ofta i framtiden untildansa till långt in på natten dance until far on into the nightuppskjuta till nästa dag postpone until the next day
anger senaste tidpunkten för något bydu ska vara hemma till middagen you must be home by dinnertill dess måste du vara färdig by then…
anger tiden för årstider och större helger at, during; i vissa fall fortill hösten in the autumntill våren ska vi… this summer we are going to…till jul vid jultiden at (during) Christmasreser du hem till jul? are you going home for Christmas?
anger en viss tidpunkt som man bestämt eller som avses forvigseln var bestämd till den 15:e the wedding was decided for the 15thtvå tabletter till natten two tablets for the nightläxorna till torsdag the homework for Thursday, Thursday's homeworkhar vi mjölk till i morgon? have we got milk for tomorrow?
till och med (förk.t.o.m.) up to (om datum äv. until) [and including]från 1999 till och med 2009 …to 2009 inclusive; jfr till
Övergång, förvandling
anger övergång från ett tillstånd till ett annat o.d. intoförändra till change intoväxa upp till grow up intoöversätta till translate into
i uttryck av typen göra (döpa) ngn till ngt oftast utan preposition i engelskan el. ibland as…är döpt till N. …was christened N.detta gjorde henne till en berömd kvinna this made her a famous womanhans utnämning till chef his appointment as manager
Andra fall
till och med han ville prova even he…; jfr till
anger indirekt objekt, dvs. åt vem man ger, säger etc. något to ibland oöversattge ngt till ngn give sth to sb, give sb sthropa till ngn call to sbskriva till ngn write to sbhan sa det till mig he said it to me, he told me
anger mottagare av försändelse el. present forett brev till mig a letter for meen julklapp till dig a Christmas gift for you
anger ändamål fortvå biljetter tillHamlet two tickets for…ha pengar till ngt have money for sth
i uttryck av typen substantiv + till + substantiv, ofta motsvarande en genitivkonstruktion, t.ex. dörren till huset = husets dörr vanligen of; ibland tohan är son till en läkare he is the son of a doctorhan är bror till den åtalade he is brother to the accusedförfattaren till boken the author of the booknyckeln tillsom tillhör skåpet the key of the cupboard
anger övre gräns o.d. to3 till 4 personer 3 to 4 people
anger känslomässig reaktion totill min fasa (skräck) to my horrortill min förvåning to my surprise
uttryck med typen till att…med för att ange ändamål with, el. annan konstruktionkulor används till att skjuta med bullets are used for shooting, bullets are used to shoot with
i betydelsen när det gäller intill antalet in numbertill kvaliteten in quality
adverbytterligare moreen dag till one day more (longer), another dayen kopp te till another…köp tre flaskor till! buy three more…!lika mycket till as much againlite till a little moretre [stycken] bullar till three more (another three) buns; se äv. ex. under köpo. ex. under gång
inkopplad el. på instrumenttavla o.d. on
tillhörande to it (resp. them)en ficklampa med batteri till …and battery [to it el. belonging to it]jacka med kjol och byxor till …with skirt and trousers to match
i vissa uttryckvi skulle just [till att] gå we were just on the point of leaving…och jag till att springa! …and did I start running!till och från då och då off and ondet gör varken till eller från (från eller till) it makes no difference, it is all the same (all one)till och med even; jfr tillåt byn till towards the village
se betonad partikel under respektive verb, t.ex. bjuda tillunder bjuda
i konj. förb.till dess [att] till, until
© NE Nationalencyklopedin AB