Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

nyttasubstuse, good; fördel advantagedra nytta av ngt benefit by sth, profit by sthgöra någon nytta a) uträtta ngt get something done b) hjälpa be of helpdet gör nytta it does some goodha nytta av find very usefulvara ngn till stor nytta be of great use to sb
skälsubstreason <till for>; orsak cause <till of>det vore skäl att… it would be advisable to…av det enkla skälet for that simple reasonrättgöra skäl för sig göra nytta do one's share; vara värd sin lön be worth one's salt
vinnaverbi strid, tävlan, spel wint.ex. tid, terräng gain <genom, med, by>vinnata in på ngn gain on sbha vinst profit < by>; ha nytta benefit < from>du vinner ingenting med att hota threats won't get you anywherevinna på en affär benefit from (by) a deal, profit from (by) a deal; tjäna pengar make money on a deal
mycken (mycket; myckna)adjektiv (omedelbart före subst.)much; (framför eng. subst. i pl.) manyen hel del a great deal of, a good deal of; (framför eng. subst. i pl.) a great manyfullt med plentyefter mycken diskussion after a great deal of discussiondet var mycket folk på mötet there were many people at the meetingvara till mycken nytta be of great use
2 rättsubsträttighet right; rättvisa justicege ngn rätt admit that sb is rightkontraktet ger honom rätt till… the contract entitles him to…du gjorde rätt som vägrade you were right to refusegöra rätt för sig göra nytta do one's share; betala för sig pay one's wayha rätt be right <i ngt about sth>ha rätt till ngt have a right to sthkomma till sin rätt do oneself justice; ta sig bra ut show to advantagehan är i sin fulla rätt he is quite within his rightsmed rätt eller orätt rightly or wronglymed all (full) rätt with perfect justicerättsvetenskap lawdomstol court, court of law
© NE Nationalencyklopedin AB