Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nyhetsubstantiv~en, ~ernågot nytt el. ny sak novelty; nytt påfund el. förändring innovation; nytt drag new featureden senaste nyheten i skoväg äv. the last word (latest fashion) in shoesnyheter på bokmarknaden äv. new publications, new and forthcoming booksha nyhetens behag have the charm of novelty[underrättelse om] något nyligen inträffatnyhet[er] news (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasi tidning news item[s]en [god (dålig)] nyhet a piece of [good (bad)] newsjag kan tala om en nyhetnågot nytt [för dig] I have got [some (a piece of)] news for youdet var är en nyhet för mig that is new[s (pl.)] to meinga nyheter är goda nyheter no news is good news
intensivbevakatransitivt verb~de, ~tkeep under close watch; t.ex. en nyhet cover closely
snappatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tsnappa till (åt) sig snatch, grabsnappa upp en nyhet o.d. snatch (pick) up; ett ord o.d. catch, overhear; ett brev o.d. intercept
lugnandeadjektivoböjl.om nyhet o.d. reassuring, comforting; om verkan o.d. soothinglugnande medel sg. sedative, tranquillizer, depressantdet är (känns) lugnande för mig att veta att… it is a relief to me to know that…
upplysatransitivt verb-lyste, -lystse lysa uppunder lysaupplysa ngn om ngt: klargöra make…clear to sb; underrätta inform sb of…; ge besked tell sb…; meddela let sb know…; nyhet o.d. communicate (mer formellt el. officiellt notify)…to sb; ge upplysning enlighten sb on…upplysa ngn om hans (hennes) misstag point out sb's mistake
underrättelsesubstantiv~n, ~r, underrättelse[r] information <om about, on>; mil. o.d. intelligence <om of>; nyhet[er] news <om of>   (samtliga endast sg.)underrättelser hand., formellt advicesnärmare underrättelser further information (sg.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasparticularsunderrättelse om att be informed that, learn thatinhämta (skaffa sig) underrättelser om inform oneself of (as to), procure information about (of, as to)vid underrättelsen om hans död at the news of his death
ryktesubstantiv~t, ~nkringlöpande nyhet rumour, report <om of>; hörsägen hearsay (endast sg.)ryktet går att (det går ett rykte om att)… rumour has it (it is rumoured, the report goes) that…ryktet om hans död the rumour of…jag har hört vaga rykten om att… I've heard vague rumours (rumblings) that…allmänt omdöme om ngn (ngt) reputation, name; anseende äv. repute; ryktbarhet fame, renownha gott (dåligt) rykte have a good (bad) reputation (name), be well (ill) spoken ofha rykte om sig att vara snål have the reputation of + ing-form, be reputed to + inf.han har inte världens bästa rykte he has not got the best of reputations
meddelatransitivt verb~de, ~tge besked let sb know; skriftligen äv. send [sb] a message, send [sb] wordmeddela ngn ngt underrätta inform sb of sth; delge, t.ex. nyhet communicate sth to sb; speciellt formellt el. officiellt notify sb of sth (sth to sb)meddela ngt (att) äv.:tillkännage announce (uppge state, inrapportera report) sth (that)vi ber Er meddela oss please let us know (inform us [as to])han lät meddela he sent a message (sent word)härmed meddelas att i brev this is to inform you that, we beg to inform you that; i kungörelse notice is hereby given thatdet meddelas att it is announced (learnt) thatfrån London meddelas (det meddelas från London) att it is reported from London thatge el. lämna give; bevilja grant; utfärda issuemeddela dom give (render) a decision, pass judgementreflexivt verb~de, ~tmeddela sig om person communicate <med with>
gammal (jfr äldre, äldst)adjektiv~t, gamlaallm.el.friare old; forntida ancient; inte längre färsk stalerätt gammal oldishgammal och van practisedvara gammal och van be an old hand [at it]en gammal kvickhet (nyhet) a stale joke (piece of news)gamla antika möbler antique furniture (sg.)gamla nummer av tidskrift o.d. back numbersen fem år gammal pojke a five-year-old boyi det gamla Rom in ancient Romeav gammal vana by [force of] habiten gammal skolkamrat till mig äv. a former schoolfellow of minepå den gamla goda tiden in the good old days (pl.)bli gammal grow (get) oldhon har börjat styrketräna på gamla dar in her autumn years she has taken up bodybuildingse gammal ut look old, be old-lookinginte se så gammal ut som man är äv. not look one's agehur gammal är du? äv. what is your age?gammal är äldst you can't beat experiencegammal och ung (gamla och unga) old and young
© NE Nationalencyklopedin AB