Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nedförprepositiondownnedför backen down the hill, downhillnedför trappan down the stairs; inomhus äv. downstairsadverbdownwards; i betydelsen 'i utförsbacke', 'utför' äv. downhill
backesubstantiv~n, backarhöjd hill; sluttning hillside, slope; uppförs~ uphill slope, rise; nedförs~ downhill slope, descent; skid~se skidbackenedför backen down the hill, downhilluppför backen up the hill, uphillsakta i backarna! ta det lugnt take it (go) easy!; vänta lite wait a moment!mark groundregnet står som spön i backen it's pouring downstå på bar backe be [left] penniless; vard. be on the rocks
nedadverb (se också betonad partikel under respektive verb, t.ex. brinna nedunder brinna); allm. down; nedåt äv. downwards; nedför trappan downstairsupp och ned, i div. uttryck se uppuppifrån och ned from top to bottomlängst nedsidan at the [very] bottom of…ända ned all the way down (to the bottom)lägganed ngt i …sth intoblöta (skräpa) ned utan obj. make things all wet (make a mess)
trappasubstantiv~n, trapporstairs (pl.)speciellt utomhus steps (pl.)inomhus:längre äv. staircase; bredare, speciellt amer. stairway; utanför ingången äv. doorstepen trappa a flight of stairs (resp. steps)bo en trappa upp …on the first (amer. second) floormöta ngn i trappan vanl. …on the stairsnedför trappan (trapporna) down the stairs (resp. steps); inomhus äv. downstairsintransitivt verb~de, ~ttrappa ned de-escalate, phase out; t.ex. konflikt äv. defuse, play downtrappa upp escalate; t.ex. konflikt äv. intensify
störtatransitivt verb~de, ~teg.:kasta ned precipitate, throw; slunga hurl, fling; bildl.:beröva makten overthrow, bring about the fall ofstörta ngn i fördärvet reduce sb to misery, bring about sb's ruin, ruin sb
intransitivt verb~de, ~tfalla fall (tumble, topple) [down] <ned i into>; om flygplan crash; om häst fallstörta i havet plunge into the seastörta till marken drop to the groundrusase under störta
reflexivt verb~de, ~tstörta sig vard., kasta sig throw (hurl) oneself; rusa rush (dash) [headlong] <ii samtliga fallskiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasinto>störta sig in i plunge oneself into, launch intostörta sig i fördärvet ruin oneself, bring disaster upon oneselfstörta sig över t.ex. person throw oneself on; t.ex. byte pounce on (äv. bildl.); mat pitch into; arbete el. uppgift throw oneself into; bok plunge into
partikelverbstörta efterrusa efter ngn rush (dash, tear) afterför att hämta ngt rush (dash) forstörta framrush (dash, tear) along (on); välla ut ur rush etc. out <ur (från) of (from)>störta fram mot rush etc. towards; anfalla rush atstörta fram till rush etc. up tostörta förbirush (dash, tear) paststörta inrusa rush (dash) instörta in i rummet rush (burst) into the roomrasa (om tak o.d.) fall (cave) in, come downstörta ivägrush (dash, tear) off (away)störta nedfalla fall (tumble) down; rasa come downstörta ned över fall down onstörta nedförrusa nedför t.ex. trappa rush (dash, dart) down…falla nedför t.ex. trappa, stup fall headlong down…störta omkullfalla fall (tumble) downstörta utrush (dash) outstörta ut ur rummet rush (dart) out of the room
rinnaintransitivt verbrann, runnitallm. run; flyta äv. flow; strömma äv. stream, pour, course; sippra tricklenäsan rinner …is runningtårarna rann nedför kinderna på henne äv. …rolled down her cheeksögonen rinner på honom his eyes are running (watering)
partikelverbrinna avflow off (away)låta bären rinna av drain…ilskan rann av henne bildl. her anger simmered downrinna bortom vatten run (drain, flow) awayrinna bort mellan fingrarna på ngn run through sb's fingershan kände livet rinna bort (iväg) he felt that his life was slipping awayrinna ivägom tid slip away (by)rinna tillom vatten i en brunn o.d. [begin to] flow againdet fick hans kreativitet att rinna till vard. that got his creative juices flowingrinna uppom flod rise; bildl. originate <i in (from)>rinna upp i om flod have (take) its source (rise) inrinna urvattnet har runnit ur badkaret the water has run (flowed) out of…rinna utrun (flow) out <ur of>floden rinner ut i havet the river flows into…rinna ut i sanden bildl. come to nothing, fizzle (peter) outrinna överflow (run) over, overflow
2 springaintransitivt verbsprang, sprungitlöpa el. ränna run; rusa dash, dart; kila el. speciellt med små steg scamperspringa 100 meter delta i tävling run [in] the 100 metresspringa sin väg (kos) run away; 'sticka' make off; vard. cut and run, beat itspringa efter ngn vara efterhängsen run (be) after sbspringa i luften explodera explode, be blown up
partikelverbspringa avhoppa av jump off (down)springa benen av sig run oneself off one's legs, run like madspringa bortrun away (off), escape; se äv. bortsprungenspringa efterbakom run behind (after…)hämta run for, [run and] fetchspringa emottill mötes run to meet…stöta emot run into (against)…springa frameg. run (rush) forward (up) <för att+ inf.skiljetecken mellan denna SWB och föreg. SCA saknasto + inf.>; t.ex. ur gömställe spring out <ur from>friare:om flöde el. idé o.d. spring forth <ur out of>; om källa o.d. äv. spout (gush, well) out <ur of>springa förbirun past, passspringa föreframför run in front, run ahead <ngn of sb>i förväg run on in front (in advance, ahead)springa i fatt ngncatch up with sb; vid förföljande äv. run down sbspringa ifrån ngn (ngt)run away from…, leave…springa inspringa in [i huset] run into the house, run indoorsspringa nedrun down (nedför trappan downstairs)springa om ngn (ngt)overtake (outrun)…springa omkringrun about (around)springa omkull ngn (ngt)run into…and knock him (it etc.) over (down)springa på ngnråka träffa run into sbstöta emot run into (against) sbspringa undanåt sidan run out of the way <för to>; skyggt run away <för from>springa upplöpa run up (uppför trappan upstairs)rinna upp spring upspringa utspringa övergata o.d. run acrossspringa över till ngn run (vard. pop) over to sb; för att hälsa på run (vard. pop) over and see sb
bäratransitivt verbbar, buritallm. carry; bildl. el. speciellt i betydelsen 'hysa' el. uthärda bear; vara klädd i wearbära frukt äv. bildl. bear fruitbära huvudet högt carry one's head highbära kostnaderna bear (defray) the expensesbära lidandet med tålamod bear one's pain with patiencebära spår av… bear traces of…bära uniform wear a uniformbära vapen vara soldat bear armstaket bärs av pelare the roof is carried (supported) by pillars
intransitivt verbbar, buritbearisen bär inte the ice won't holddet må bära eller brista it's sink or swimbäraen börda carry…han går och bär på något bildl. there is something on his mindom väg lead, go
reflexivt verbbar, burit~ sig a) löna sig payföretaget bär sig the business pays its way b) falla sig happen, come aboutdet bar sig inte bättre än att han… as ill luck would have it, he…bära sig åt, se under bära
partikelverbbära avopers.vart bär det av? vart ska du? where are you going [to]?bära bortcarry (take) awaybära emotdet bär mig emot att (+ inf.) it goes against the grain for me to + inf.bära frameg. carry (bring, resp. take) [up]; budskap conveybära incarry (bring, resp. take) inbära nedtr. carry (bring, resp. take) down (nedför trappan downstairs)bära på sigcarry…about (have…on) onebära uppeg. carry (bring, resp. take) up (uppför trappan upstairs)stödja carry, supportbära upp en föreställning carry off a performancese elegant ut i carry offbära utcarry (bring, resp. take) outbära ut post deliver the post (mail)bära sig åtbete sig behavebära sig illa (dumt) åt behave badly (like a fool)gå till väga manage, set about ithur bär du dig åt för att hålla dig så ung? how do you manage to…?hur jag än bär mig åt whatever I do
fallaintransitivt verbföll, fallitmer eg.:allm. fall; om frukt, löv, regn o.d. äv. come down; dö äv. die, be killed; om tyg äv. hang; om temperatur el. tryck el. vatten o.d. äv. go downdet föll mycket snö there was a heavy fall of snow, a lot of snow fellljuset föll på tavlan äv. the picture caught the light
bildl.:allm. fall; om kurs, pris o.d. äv. drop, go down; om regering o.d. äv. be overthrown; om fråga, förslag o.d. äv. faillåta masken falla bildl. show oneself in one's true coloursavgörandet faller i dag the matter will be decided todaydom faller om en vecka judgement will be pronounced …jag vet inte hur orden föll [sig] …what the exact words werefalla för frestelsen yield (give way) to…alla föll för honom everybody fell for himfalla i glömskao.d. fraser se resp. subst.allting faller på plats bildl. everything falls into place
reflexivt verbföll, fallitfalla sig hända sig happen, chance; med adj. predf.:te sig bedet faller sig naturligt [för mig] att… it comes natural [to me] to…det föll sig så att han… it so happened that he…, he happened to + inf.
partikelverbfalla avallm. fall offfalla bortdrop (fall) [off]; t.ex. ur minnet äv. drop out; försvinna be dropped, be discontinued, disappear, lapse'e' faller bort i vissa ord e is dropped…falla framåtfall forwardsfalla ifall in; genom is fall throughfalla ifrån pass awayfalla igenomfall through; i examen fail; om lagförslag o.d. be defeatedfalla ihopfall in (down), collapse; bryta samman break down, collapsefalla infall in; stämma upp strike up; stämma in join in (äv. i samtal)det skulle aldrig falla mig in! I wouldn't dream of it (of such a thing)!när det faller honom in when it occurs to him, whenever he likesfalla nedfall (drop) downfalla död ned drop deadfalla ned från en stege äv. fall off…falla nedför trappanfall downstairsfalla omkullfall [over], fall (tumble, come) down, dropfalla sönderfall (drop, crumble) to pieces; speciellt bildl. break up; jfr sönderfallafalla tillbakafall (slip) back; sacka efter fall behind, lagfalla tillbaka i gamla vanor relapse into…ha något att falla tillbaka på ekonomiskt have something [put by] to fall back on; vard. have a nest eggfalla utfall outhan föll ut genom fönstret he fell out of the window
höratransitivt verb och intransitivt verbhörde, hörteg. el. friare hear; få veta äv. learn, be told a)utan obj. o. med adv. best.jag hör dåligt jag har dålig hörsel I'm hard of hearing; just nu I can't hear very wellhör du illa? are you deaf? b)med enbart obj.han tycker om att höra sin egen röst he likes [to hear] the sound of his own voicehöra ett vittne hear (examine) a witnessså får du inte göra, hör du det? …do you hear? c)med [obj. o.] inf.hon hörde honom komma nedför trappan she heard him coming downstairshöra sitt namn nämnas hear one's name mentionedjag har hört sägas att… I have heard [it said] (been told) that…höra talas om hear of d)med [obj. o.] prepositionsbest.höra av (genom) ngn att… learn from (be told by) sb that…jag hör av (på) namnet att… I hear by the name that…har du hört något från honom? have you heard from him?det hörs på honom att… you can tell by his voice that…han ville inte höra på det örat he just wouldn't listen e)i passiv formdet hörs att han är arg you can hear…det hörs bra härifrån you can hear well from heretala högre, det hörs så dåligt …I (resp. we) can't hear youvi hörs! som avskedsord we'll get in touch; vard. talk to (catch) you later! f)i imper.hör! listen!hör och häpna! wait for it!hör du [du], är det sant att look here,…, listen,……och hör sen! …and that's that! g)höra hear, learn, be told h)låta höra: låt höra! out with it!det låter ju höra sig förefaller rimligt that's quite plausible; låter ju bra that's something like
intransitivt verbhörde, hörthöra till a) om ägandeel.medlemskap belong to; vara medlem[mar] av el. äv. be a member (resp. members) of b) vara en av be one of; vara bland be among c) vara tillbehör till o.d. go withdet hör till yrket it goes with…, it is part of…det hör inte till saken, se det hör inte hitunder hörahöra under en rubrik o.d. come (fall, belong) under
partikelverbhöra av ngnhear from sbjag hör av mig nästa vecka I'll be in touch…, you will hear from me…han har inte hört av sig we (they etc.) haven't heard from him, there's no news from himhöra ditbelong there; jfr höra hitnedanhöra efterta reda på find out; fråga inquire <om ngt (ngn) about sth (sb)>höra sig förinquire <om ngt about sth; hos of (at)>höra hithöra hemma här belong heredet hör inte hit (dit) till saken that's got nothing to do with it, that's beside the point, that's neither here nor therehöra ihopbelong together; bruka följas åt go togetherhöra ihop med be connected with; bruka åtfölja go withhöra pålistenhöra på ngn (ngt) listen to sb (to sth)höra på vad som sägs listen to what…hör på nu! now listen!höra tilldet hör till anses korrekt [att man ska (+ inf.)] it is the right and proper thing [for one to + inf.]; ärbrukligtel.lämpligt it is the done thing [to + inf.]höra upplyssna pay attention
© NE Nationalencyklopedin AB