Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Lyssna

Tryck på markerade ord i texten för att lyssna på uttal.

Engelska gratis

nedanadverbbelowse nedan! see belowsubstantivoböjl.wanemånen är i nedan the moon is on the wane
nedanståendeadjektivoböjl.nedan angiven o.d. the…[mentioned] below
specificeratransitivt verb~de, ~tspecify; räkning itemizenedan specificerade varor the articles specified below
el-som förled i sammansättn. electrical, electric, electro-, electricity; jfr sammansättn. nedan o. elektrisk
följandeadjektivoböjl.following[den] följande the followingföljande dag adv. [the] next day, [on] the following dayföljande sätt in the following way, as follows, like thispå varandra följandedagar successive…, consecutive…hans teori är följande …is as followsi det följande a) nedan o.d. below b) sedermera in the sequel
återadverbtillbaka back [again]fram och åter dit och ~ there and back; av och an to and froånyo el. igen again, once more; uttrycks vid många vb med prefixet re-; jfr ex. nedan, samt återanpassam.fl. verbnej och åter nej no, and no again!; no, a thousand times, no!tusen och åter tusen fåglar thousands upon thousands of birdsnu är han åter här now he is here againhan gick åter in i rummet äv. he re-entered the roomskolan öppnas åter vanl. school reopens (will be reopened)däremot again; å andra sidan on the other hand
verkligenadverbreally; faktiskt actually, indeed; förvisso certainly; jfr i själva verketunder verk; återges i jakande påståendesats ofta genom omskrivn. av huvudverbet med do; jfr ex. nedanverkligen? äv. you don't say [so]?, is that a fact?, really?jag hoppas verkligenatt äv. I do (amer. really) beton. hope…verkligen försöka really try, try hardhan skulle verkligen inte göra en sådan sak why, he wouldn't do such a thingjag är verkligen glad I am beton. glad (delighted)jag vet verkligen inte äv. as a matter of fact (I am sure) I don't know
2 deltaintransitivt verb-tog, -tagitmedverka m.m. take part; mera litterärt participate; som medarbetare collaboratedelta i ansluta sig till el. instämma i äv. join, join in (jfr ex. nedan); vara medlem[mar] av äv. be a member (resp. members) ofdelta aktivt i take an active part indelta i arbetet äv. share (join) in the workdelta i debatten (samtalet) äv. join [in] the debate (conversation)delta i en expedition äv. join in (be a member resp. members of) an expeditiondelta i sällskapslivet be (mix) in (go into) societydelta i ett val take part in an electionnärvara be present <i at>delta i bevista attenddelta i en kurs attend a coursedelta i dela share [in] <ngns glädje sb's joy>delta i ngns sorg sympathize with sb in his (her) sorrowdelta i ta sin andel av share, share in
inteadverballm. not; i vissa fall; no, none, never; se ex. nedanvisst inte! certainly not!, oh no!, by no means!inte en enda gång not (never) once, not one (a) single timejag har inte tid I have no timejag vet inte I do not el. don't knowjag kan (vill) inte I cannot el. can't (will not el. won't)det hoppas jag inte! I hope not!det var inte för tidigt …none too earlyinte för inte[t] not for nothing
ofta före komp. nodet blir inte bättre för det! it'll be no (none the) better for that!, that won't make things better!inte längre (mera) no longer (more)inte senare än not (mera känslobetonat no) later than
skruvatransitivt verb och intransitivt verb~de, ~tscrew; boll spin; isflak swirlskruva [på] sig fidget [about], squirm, wriggle
partikelverbskruva avunscrew, screw off; stänga av turn offskruva fastscrew (fasten)…on (tight)skruva ise skruva innedanskruva igent.ex. burk screw up (down); stänga av turn offskruva ihopscrew…togetherskruva inscrew (skruv äv. drive) in (ända in home)skruva isärunscrew, take…apartskruva nedscrew down; gas, radio o.d. turn down, lowerskruva påscrew…on; gas, radio o.d. turn onskruva uppscrew up; pris äv. force up; gas, radio o.d. turn upskruva upp förväntningarna raise expectationsskruva urunscrewskruva åtscrew…tight, tighten
© NE Nationalencyklopedin AB