Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
  • Engelsk medicinsk
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

någon (något, några)pronomen'en viss','vissa' some, somebody, someonenågra människor some peoplenågon har tagit min cykel somebody has taken my bicycle; 'ett visst', 'ett visst något' some, somethingjag har något viktigt att säga I have something important to say'någon alls', 'några alls' any, anybody, anyone; 'något alls' anythinghar någon av pojkarna kommit? have any of the boys come?om någon söker mig if anybody calls; någon viss person if somebody callsom du inte har något viktigt att säga if you haven't got anything important to sayhon hade inte några pengar she hadn't got any money'några få'för några dagar sedan a few days ago, some days ago; 'en', 'ett' one, a, anfinns det någon toalett här? is there a toilet here?Jag vill ha ett kex. Finns det något? I want a biscuit. Is there one?det är alltid något it's better than nothing
1 månsubsti någon mån to some extent, to a certain degree
någotpronomense någon
adverben smula somewhat, a little, a bit; lätt slightly; ganska rather
talaresubstspeaker; vältalare oratorjag är inte någon talare I'm not much of a speaker
annanstansadverbnågon annanstans elsewhere, somewhere else, anywhere elseingen annanstans nowhere else
anställdadjektivvara anställd hos någon be employed by sb <vid at, in>
substemployee
3 skyverbshuninte sky någon möda spare no painsinte sky någonting stick at nothing
enstakaadjektivenskild separate; sporadisk occasional; ensam solitarynågon enstaka gång once in a whilei enstaka fall in a few cases
mer och meraadjektiv och adverbmore; ytterligare furthernågon mer gång another time; mera any morejag träffade honom aldrig mer I never saw him againingen mer än han såg det no one besides (except) him saw itvar det någon mer som såg det? did anybody else see it?han vet mer än väl he knows perfectly wellmed mera etc.
2 näraadverb och prepositionhon var nära döden she was near deathstå någon nära be very close to sbjag var nära att falla I almost fell
© NE Nationalencyklopedin AB