Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

någonindefinit pronomennågot, några a) mest jakande:'en viss' some, somebody, someone; 'en (ett)' one, a, an; 'några stycken' o.d. some; 'några få' a few b) mest i nekande, frågande. o. villkorliga satser:'någon alls' el. 'någon överhuvudtaget' any, anybody, anyone, anything; 'en (ett)' a, an, one c)någon (något), av tvåse någondera; se äv. ex. med någonunder annan, , annanstans, vartinte någon, jfr äv. ingen
någon el. någotfören. (framför [adj. +] subst.; framför subst. adj. o.d. se någon A a) some; 'en (ett)' a, an; 'ungefär en (ett)' about a (an) b) any; 'en (ett)' a, an
Ex.:har du inte någon gång önskat…? haven't you at any time (en eller annan gång at some time [or other])…?har du någonen cigarett? have you got (do you have) a cigarette?någon förklaring lämnades inte no explanation was givenom det ska bli (vara) till någon nytta if it is to be of any (åtminstone någon some) usenågon utbildning ansåg han inte nödvändig he did not consider any training necessaryom någonungefär en vecka in about a week, in a week or so
med underförstått huvudord samt följt av partitivt prepositionsattribut med 'av' a) onenågot av 'någon del av' vanl. some of; 'något som påminner om' o.d. something of b) any; 'en (ett)' one
Ex.:har du någon cigarett? – Nej, jag tror inte jag har någon kvar …I have any (one) leftvarje kväll är det dans på något av de större hotellen …one [or other] of the big hotelsinte för att han trodde på något av vad hon sa not that he believed a thing (any, anything) of what…det är en förklaring så god som någon …as any
utan underförstått huvudord el. följt av subst. adj. el. självst. pron.:någon somebody, someone; resp. anybody, anyonenågot something; resp. anything
Ex.:
om någon söker mig if anybody (någon viss person somebody) callshan, om någon,bör veta det he if anybody…han, om någon,var patriot he…, if ever there was onenågon annan, se annan, annanom man inte har något att säga if you haven't got anything…är filmen något att se? …worth seeing?det är alltid något it's better than nothing, it's something anywayhan tror han är något …he is somebodynågot annat, se annan, annanjag har något viktigt att säga I have something important…han vägrade, något som vilket förvånade mig …which astonished mehan har något åt lungorna there is something wrong with his lungs
några a) some; 'några människor' vanl. some people; 'några få' a few b) any; 'några människor alls' vanl. any people
Ex.:
några bananer hade han inte he hadn't got any…för några [få] dagar sedan a few days agohan är några och tjugo år he is [some] twenty oddom något eller några år in a year or so or morede, om några bör veta det they, if any…de, om några är (var) patrioter they…, if ever there were any
någrapronomense någon
någontingindefinit pronomenoftast something resp. anything (jfr någon, någon; för ex. se ex. med någotunder någon)inte någonting, se ingenting
någotindefinit pronomense någonadverben smula o.d. somewhat, a little, slightly; vard. a bit
talaresubstantiv~n, =speaker; väl~ oratorjag är inte någon talare I am not much of a speaker
outgrundligadjektiv~tgåtfull inscrutable; ogenomtränglig impenetrable; ofattbar unfathomableav någon outgrundlig anledning for some inscrutable reason
ersättaresubstantiv~n, =substitutevi har inte funnit någon ersättare för honom äv. …anyone to take his place
lussaintransitivt verb~de, ~tvard.lussa för någon visit sb with Lucia and her attendants [on 13th December]
annanstansadverbnågon annanstans elsewhere, somewhere (resp.anywhere) else; på annat ställe äv. in some (resp.any) other place; på andra ställen äv. in other placesnågon annanstans än [här] in other places than [this]ingen (inte någon) annanstans nowhere (not anywhere) else
ynkaadjektivoböjl.insignificanten ynka liten kopp kaffe a miserable (pitiful) little cup of coffeenågon ynka gång once in a while
© NE Nationalencyklopedin AB