Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

närvarandeadjektivoböjl.på platsen present <vid at>vara närvarande vid bevista äv. attend, be atde närvarande [personerna] those present; jfr närvaranuvarande presentför närvarande for the present, for the time being, at present; amer. äv. presently
allestädesadverbeverywhereallestädes närvarande omnipresent, ubiquitous
samtligaadjektivoböjl. (attr.): fören. all the…; självst. all [of them (resp. us etc.)], all their (our)…samtliga våra kunder all [of] our…samtliga närvarande all those present
personligenadverbpersonally; 'i egen hög person' äv. in personhan var personligen närvarande äv. he was present himselfjag inbjöd honom personligen gjorde det själv I invited him myself
infinnareflexivt verb-fann, -funnitinfinna sig inställa sig put in an appearance, turn up; vara närvarande be present; visa sig appear, make one's appearanceinfinna sig hos ngn t.ex. för att anhålla om ngt present oneself before sb
justadverbjust; exakt el. precis äv. exactly, precisely; egentligen el. verkligen reallyjag har just kommit I've just got herejag undrar just hur… I really wonder how…just nu i detta ögonblick just (right) now, [just] at this very moment; för närvarande at the present momenthan är just den rätte! he is just the [right] one! äv. iron.varför just jag? why [just] me?varför väljer man ~ honom? …him of all people?just det[, ja!] that's right!, exactly!, quite!
2 näradverb (jfr nära)eg.[från] när och fjärran [from] far and nearbildl.inte på långt när not by a long way (vard. a long chalk), nowhere nearalla klarade sig när som på en (på en när) …except for onealla var närvarande när som på två …but (except) twoett år när som på tre dagar (på tre dagar när) …all but three daysjag hade så närglömt I had all but (almost, [very] nearly)…något så när, se någotsånär
allmänadjektiv~t, ~navanligt förekommande common; gällande för de flesta el. alla general; för alla utan undantag universal; gängse current; offentlig, tillhörande samhället publicallmänna avdrag general deductionsallmän bekostnad at [the] public expensei allmänt bruk in general useallmän helgdag public holiday; i Storbr. äv. bank holidayallmän idrott athleticsallmänna kommunikationsmedel public services[den] allmänna meningen a) allm. public opinion b) bland de närvarande e.d. the general opinioni allmänna ordalag in general termsallmän rösträtt universal suffrageallmänna val polit. a general electionallmän åklagare public prosecutorsubstantivdet allmänna the community [at large]i det allmännas tjänst in the public service
åtskilligadjektiv~tåtskillig o. åtskilligt fören. a great (good) deal of, considerable, not a little; självst. a great (good) dealåtskilligt skulle kunna tilläggas äv. several things might be addeddet finns åtskilligt nytt there are a number of new things, there is a great deal that is newåtskilliga fören.el.självst.:flera several; några some; fören. äv.:många quite a number of, a great (good) many; olika variousdet finns åtskilligasom anser det there are several [people]…åtskilliga av de närvarande äv. quite a number of those present
dennapronomenmask. denne, neutr. detta, pl. dessaförenatel.självständigt a) den (det osv.) här, nära i tid o. rum samt med syftning framåt this; pl. these b) den (det osv.) där, längre bort samt med syftning bakåt that; pl. those
dennes (förk.ds) i datum instantförk.inst.denna gång kommer han att lyckas this time…denna gång lyckades han that time…detta är mina bröder these (those) are my brothersdetta att han äter så mycket the fact that he eats so muchlångt före detta long before that (this, om närvarande tid now)i och med detta har du… by that you have…
självständigt, syftande på förut nämnd person (nämnda personer) he resp. she; pl. they; som objekt him resp. her; pl. them; den (de) senare the latterdenne el. denna äv. el. spec. av tydlighetsskäl the (+ lämpligt subst.)skiljetecken mellan denna tsl-group och föreg. GRB saknasthat person ([gentle]man, lady, woman e.d.)dennes his, the latter's osv.; jfr ovandennas her; fristående hers; the latter's osv.jag (min bror) frågade värden, men denna… I asked the landlord, but he (my brother asked the landlord, but the latter)…
© NE Nationalencyklopedin AB