Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

1 nära (jfr närmare, närmast)adjektivoböjl.allm. near; poet. nigh; uttr. fysisk närhet (beröring) el. större förtrolighet close; intim intimate; omedelbar immediatei (inom) en nära framtid in the near (immediate) futureha ngt nära håll …close at hand, …near bymina nära och kära my loved onesadverb (i betydelseibl. prep.)allm. near; helt nära close to (by), near (hard) by samtliga äv. prep.; t.ex. besläktad nearly; t.ex. förbunden äv. closely, intimatelynära skjuter ingen hare ordst. a miss is as good as a milehon var nära döden …near [to] deathnära nog, se nästangå inte för nära! don't go too near!skolan ligger nära till för honom …is handy for himdet är en slutsats som ligger nära till hands, se ex. under närliggandestå ngn nära be near (close) to sbjag var nära att falla el. det var nära att jag föll I nearly (almost) felljag var nära att säga allt I was on the point (verge) of telling…nästan el. närapå almost, nearly, close upon
2 näratransitivt verbnärde, närtföda nourish, give nourishment to, feed; underhålla el. försörja support; t.ex. sin fantasi äv. fosterse hysaen länge närd t.ex. önskan (dröm) a long-cherished…; misstanke a…of long standing
lieradadjektivlierat, ~econnectednära lierad med äv. intimate with
barmsubstantiv~en, ~arbosom, breastnära en orm vid sin barm nourish (cherish) a viper in one's bosom
ingiftesubstantiv~t, ~ni en släktgenom ingifte i… by marrying into…mellan nära släktingar intermarriage
samverkansubstantiv=, encooperation, collaboration; koordination coordination; gemensam aktion joint actioni nära samverkan med in close cooperation with
anknytningsubstantiv~en, ~arconnection, attachment, junction; konkr. connecting link; tele. extensionha nära anknytning till be closely connected (linked) to
drunknaintransitivt verb~de, ~tbe (get) drowned äv. bildl.drunkna i… bildl. be snowed under (swamped) with…han var nära att drunkna …came near being drowned
föreståendeadjektivoböjl.stundande approaching; kommande coming; (pred. äv.) at hand; spec. om något hotande imminent, impendingvara nära förestående be close at hand, be imminent
överhängandeadjektivoböjl.nära förestående el. hotande impending; spec. om fara äv. imminent, immediatevid överhängande fara in an (in case of) emergencybrådskande el. pressande urgent
© NE Nationalencyklopedin AB