Ordbokstjänster från NE

Ordböcker
 • Svenska
  • Svensk ordbok
  • Svenska synonymer
 • Engelska
  • Engelska gratis
  • Engelska Pro
  • Engströms engelska tekniska
  • Gullbergs engelska fackordbok
 • Tyska
 • Franska
 • Spanska
 • Arabiska
 • Italienska
 • Ryska

Sökresultat

Engelska gratis

myckenadjektivmycket, mycknaadverbse mycket
uppassningsubstantiv~envid bordet waitingkräva mycken uppassning …a lot of attendance (waiting-on)
självövervinnelsesubstantiv~n, det kräver stor självövervinnelse [för mig] att (+ inf.) it takes [me] a lot of willpower to + inf.med mycken självövervinnelselyckades han after a hard struggle with himself…
mycketadjektivneutrumadverbmycken, mycketi omedelbar anslutning till följande subst.: a) allm.: much; framför eng. subst. i pl. many b) en hel del a great (good) deal of, a great amount (quantity) of; framför eng. subst. i pl. a great many; fullt med plenty (vard. a lot) of c) stor greateftermycket diskuterande …a great deal of (a lot of, much) discussiondet var mycket folk på mötet there were [a great] many (a lot of) people…jag har aldrig sett mycket folk …so many (such a lot of) peoplevad mycketfolk! what a lot of…!mycken glädje (omsorg) much pleasure (care)har hanmycket pengar (böcker)? …much money (many books)?
mycketföljt av adj. o. adv. ('mycket [för] hög[t]' o. 'mycket högre') a) i positiv: allm. very; framför vissa perf. part. o. pred. adj. (som 'afraid', 'alike', 'alone') [very] much; ibland, speciellt i samtalsspråket veryden ärmycket användbar …very useful, …of great useden ärmycket efterfrågad …much in demand, …in great demandjag harmycket få vänner …very few friendsdet ärmycket möjligt (riktigt) …quite possible (right)han är mycket sjuk he is very ill
b) i komparativ samt i uttrycket 'mycket för' = 'alltför': vanl. much; en hel del äv. a great (good) deal; vard. a lotmycket bättre all (so much) the bettermycket fler[a] many (far) moremycket färre fel far fewer…mycket mer much moremycket vackrare much more beautiful
i övr. fall: el. allm. much; en hel del, ganska mycket a great (good) deal; vard. a lot; många [saker] many [things]; en massa plenty
mycket som (mycket av det som) skrivs much that (much of what)…det finns mycket (inte mycket) kvar there is plenty (not much) leftdet görs mycketför barnen much is done…hon är inte mycket för desserter she is not very keen on…han är inte mycket till skidåkare he isn't much of a skierdet finns inte mycket [mer] att tillägga there is little [else] to be addeddet är mycket därför som jag går it is very much for that reason that…det är inte mycket med honom (det) he (it) isn't up to muchdet förvånade mig mycketatt it very much (greatly) surprised me…jag går mycket (inte mycket) på bio I go to the cinema quite a lot (I don't go to the cinema very much)jag saknar mina vännermycket I miss…very much (…badly)
i uttrycken 
för (hur, lika, så) mycket: två bilar är för mycket (en för mycket) …are too much (is one too many)en gång för mycket once too oftenhur mycketfick han? how much…?hur mycket jag än försöker however (no matter how) much I…lika mycket as muchhälften så mycket half as muchdet gör inte så mycketom han går it doesn't matter [very] much…utan att så mycket som att svara without even (so much as) answering
myckna: det myckna arbete han lagt ned på… the amount of work he has put into…det myckna regnandet the continual rain
© NE Nationalencyklopedin AB